M.C.M. de Groot-speld voor de heer A.C.F. Lansbergen www.schiedam.nl Familicberichfen Wat heeft een vliegtuig met onze zomers te maken? ROTS-VAST GROEP woonruimte tijdelijk (ver)huren? T: 010 - 476 23 23 I: www.rotsvast.nl FIT Plus ACTIE: 3 maanden alle trainingen giroT^ winnaars in woonbemiddeling gemeente Schiedam Week 42 Woensdag 17 oktober 2007 SAVE i $ReeK?eAce-.HL i Schoolstraat 6 Schiedam 010-4737018 ft Wet milieubeheer Beschikkingen artikel 8.24 Jan Joore E -a IE woo Veel. Meer vliegverkeer betekent meer C02 uitstoot. Mede door C02 warmt de aarde in hoog tempo op. Met als gevolg hete droge zomers en andere klimaatproblemen. Jij kunt hier wat aan doen, door klimaatneutraal in te kopen. Steeds meer organisaties en bedrijven bieden klimaatneutrale producten en diensten aan. Welke? Dat zie je op www.hierisklimaatneutraal.nl. De Prov'nc'ale Milieufederaties samenwerken aan een beter klimaat begint hier Behalve een uitgebreide gemengde fitnesszaal beschikt FIT Plus ook over een Ladies gym, Spinningzaal, Aerobicszaal en een Kick- en bokszaal. Ook kunt u terecht voor o.a.: spinning, pilates, salsa, jeugdfitness, streetdance, bbb damestraining, stepaerobics, slende- ren, therapeutische afslankprogramma's, sauna, zonnebank etc. Uniek is ook de combinatie van fitness met natuurgeneeskunde, o.a. acupunctuur, elektro-acupunctuur, reflexologie en massage. 7 dagen in de week geopend (ook ladies gym) onbeperkt 75,00 Gezinsabonnement onbeperkt 49,50 per mnd. (max. 4 personen) Nu ook boksen en kickboksen. Week 42 MAASPOST 1-2-3 - XQ06 Colofon Openingstijden Stadswlnkel Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 rnaandag 12.00 tot 16.00 uur E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende velligheldszaken Tel.: (010) 246 54 00 Gemeenteber" Afgelopen zaterdag reikte wethouder voor Cultuur Menno Siljee in de aula van het Stede- lijk Museum Schiedam de M.C.M. de Grootspeld uit aan de heer Ton Lansbergen, die al 50 jaar is verbonden aan Harmonie Ambrosius. Niet alleen zijn 50-jarig lidmaatschap is een mijlpaal, de heer Lansbergen is bovendien ook al 30 jaar dirigent en 10 jaar erelid van Ambrosius. Ter gelegenheid van dit jubileum en als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de grote verdiensten van de heer Lansbergen als dirigent en orkestleider van Harmonie Ambrosius is door het College van Burgemeester en Wethouders aan de heer Lansbergen de M.C.M. de Groot-speld toegekend. Algemeen De meeste bedrijven die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu en /of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, vallen onder de Wet milieubeheer. Voor een groot aantal gevallen betekent dit dat deze bedrijven een vergunning moeten hebben. Deze vergunning wordt in veel gevallen verleend door de gemeente. Op verzoek van de vergunninghouder kunnen op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de vergunningvoorschriften van een verleende vergunning worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken indien deze aanpassingen geen nadelige danwel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu. De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de aanpassing van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van de aanpassing van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken het volgende bekend. 1. Wij hebben op 4 mei 2007 een verzoek om aanpassing van de vergunningvoorschriften op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een verzoek van het Jenevermuseum voor het aanpassen van de op 4 juni 1996 verleende vergunning voor een museale distilleerderij annex museum. De inrichting is gelegen aan de Lange Haven 74-76, 3111 CH te Schiedam. 2. Wij hebben op 29 juni 2006 een verzoek om aanpassing van de vergunning voorschriften op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een verzoek van J.E. Zijdenbos Vleesgroothandel B.V. voor het aanpassen van de op 31 augustus 2004 verleende vergunning voor een vleesverwerkend bedrijf aan de Van Heekstraat 10, 3125 BN te Schiedam. Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben besloten de voorschriften van de ver gunning te wijzigen, overeenkomstig het verzoek. Inzage U kunt de beschikking, het verzoek en de overige van belang zijnde stukken van 18 oktober 2007 tot en met 28 november 2007 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur inzien bij het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. De stukken kunnen gedurende deze periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR na telefonische afspraak. Beroep Binnen zes weken na de begindatum van ter inzage legging van de beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Inlichtingen Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468 340. Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieen (tegen betaling) van de stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Projectnummers: 308884 en 308417. foto: an van der Ploeg Zondag 14 oktober 2007 is na een zware strijd overleden. CO Q) o Schiedam verliest een belangrijke vriend in de strijd voor de belangen van de huurders in Schiedam. Jan was een van de gezichten van het SOBO en het gezicht van de werkgroep Huurders- belangen in Schiedam Zuid. 3 Wij zullen Jan herinneren als de man met de vrolijke noot die dag en nacht klaar stond voor vriend en vijand. Woonplus Schiedam Directie en medewerkers gratis advertentie I* mm mm «m> mm mm mm mm mm mm al

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 8