zaterdag lp april 2.008 Denk anders. Bereik beter. GEVEN AAN EEN GOED DOEL? maasstad Drechtsteden Drechtsteden CONCERTGEBOUW DE DOELEN 23£ KWF GOEDE D 0 E L E N CONCERT www.cbf.nl PCM Lokale Media geeft iedere week 28 huis-aan- huis-titels uit. In een oplage van een miljoen bestrijken we drie regio's in het zuidelijke deel van de Randstad. Toch houden we ons met al die getallen maar met een ding bezig: mensen bereiken. Niet door te denken in kosten en kolommen. Maar in resultaat en ruimte. Wilt u meer resulteren met adverteren? Bereik ons dan eerst. Bel (010) 400 44 91 voor een vrijblijvende afspraak. LET OP HET KEURMERK VAN HET CBF! VOOR GOEDE DOELEN 0900 202 55 92 VIP kaarten (de bestc plaatsen voor in de zaal incl. drankjes) kosten 75,- Dezc kaarten zijn snel en cjemakkelijk uitslttitend te bestellen e'n te bctalen via www.conccrtpIaats.nu U steunt hierntee nog eens enra KWF Kaiikerbestnjdin^ GROTE ZAAL 1 ROTTERDAM 15.00 uur en 20.15 uur 1 KAN^ A weekbiade n WM GROEP weekbladen LOKALE MEDIA 1 weekbladen tXSrK We geven op allerlei manieren aan het goede doel. Sommige mensen zijn vaste donateur van een grote organisatie. Anderen geven bijvoorbeeld een bijdrage aan de Molenstichting of steunen dat ene buitenlandse project waar die kennis zoveel energie in steekt. In principe gaan we er vanuit dat het geld goed terecht komt Maar wat doen we bij twijfel? Dan kunt u informatie inwinnen bij het CBF. CBF staat voor Centraal Bureau Fondsen- werving (CBF), een onafhankelijke organisatie die goede doelen beoordeelt en 'bij goed gedrag' een keurmerk verleent. Allemaal mooi en aardig, zult u denken, maar wat zegt dat nou, een keurmerk? "Met onze controles bepalen we of een organisatie zorgvuldig te werk gaat bij het ophalen, beheren en uitge- ven van het geld", aldus Adri Kemps, direc- teur van het CBF. "Het gaat erom dat de donateur bij het CBF kan informeren of hij met recht zijn vertrouwen schenkt aan een goed doel. Natuurlijk biedt het CBF geen absolute garantie dat er nooit iets fout gaat. De toekomst voorspellen kunnen we niet, het blijft mensenwerk." De gever helpen Het CBF bestaat al sinds 1925. Vroeger ging het vooral om collectes. Die zijn nog steeds van belang, maar tegenwoordig zijn er ook allerlei andere manieren om geld te vragen. Denk daarbij aan acceptgiro's, radio- en tv- spotjes, straatwerving en telefonische wer- ving. Is dat niet een beetje teveel van het Hoe wordt de organisatie bestuurd goede? Adri Kemps: "Het is maar net hoe je het bekijkt. Enerzijds waakt het CBF ervoor dat fondsenwerving manipulerende vormen aanneemt, anderzijds hebben de goede doe len natuurlijk wel geld nodig. Er zijn zoveel noden in de wereld, dichtbij en veraf. Goede doelen dragen hun steentje bij om daar wat aan te doen. Maar het is heel begrijpelijk dat het publiek niet van alle goede doelen weet wat ze nu precies doen. De gever moet zijn hart laten spreken, maar niet zijn verstand op nul zetten. Het CBF-Keur wil de gever daar bij helpen." Toetsing voor het CBF-keur Het CBF beoordeelt aanvragers van het keur merk en keurmerkhouders op vijf onderde- len: hoe wordt de organisatie bestuurd? Zijn er beleidsplannen? Hoe is de fondsenwerving en worden daarbij niet te veel kosten gemaakt? Hoe wordt het geld besteed? En ten slotte: hoe is de verslaggeving? Als een orga- organisaties, die zich tot het brede publiek richten. We hebben tot oktober 2007 aan 265 organisaties het keurmerk kunnen geven. Als het er driehonderd worden, hebben we het maximum wel zo ongeveer bereikt, want we dekken nu al ongeveer 90% van de totale inkomsten van de landelijke fondsenwerving. Daarnaast zijn er duizenden kleinere doelen, die als regel helemaal geen keurmerk nodig hebben. Deze doelen zamelen vaak dicht bij huis geld in. Daar is over het algemeen vol- doende sociale controle en informatie beschikbaar." Meer weten? Tussen de grote organisaties en de kleine, lokale initiatieven, bevindt zich een categorie van naar schatting vijfhonderd goede doelen die volgens Kemps veel baat heeft bij extern toezicht. "Dat kan zijn omdat een grote spon sor er om vraagt, omdat de gemeente dat ver- langt, of omdat ze ook een beroep doen op Adri Kemps, directeur CBF Foto: Johannes Abeling nisatie op alle vragen een bevredigend ant- woord kan geven, krijgt men het CBF-Keur. Dit keurmerk is vervolgens vijf jaar geldig en elk jaar vindt een toetsing plaats. Eerlijke verslaglegging Een regelmatig terugkerend geluid is dat het CBF geen echte bestedingscontrole uitvoert, maar wel die indruk wekt. Kemps: "Mensen denken soms dat een keurmerk inhoudt dat wij ter plaatse toetsen of het geld goed besteed wordt. Daar is geen sprake van. Het CBF heeft niet de expertise om in het buiten- land te kijken of de ontwikkelingshulp op de juiste plaats terechtkomt. En dichter bij huis kunnen we ook niet beoordelen wat bijvoor beeld de optimale nierdialyse is. Waar we wel goed in zijn, is vaststellen of goede doelen zelf goed controleren of de eigen doelstellin- gen inderdaad worden gerealiseerd. Daarnaast kijken we of ze lering trekken Uit hun bevindingen. En verder, en dat is de kern van de zaak, of ze in hun jaarverslagen en bla- den verantwoord berichten over de succes- sen en de mislukkingen." Verbeterd toezicht Kemps is tevreden over de ontwikkeling die het keurmerk heeft doorgemaakt. "Enkele jaren geleden hebben we het toezicht op de bestedingen aanzienlijk verbeterd en dat werpt nu zijn vruchten af. Dat hele proces is vooral van betekenis voor de wat grotere Op zoek naar gegevens van goede doelen? Ga naar www.cbf.nl Hoe is de fondsenwerving gevers die niet direct in de buurt wonen. Om beter op die behoefte in te spelen, zijn we druk bezig om de bestaande 'Verklaring van geen bezwaar' in een wat moderner jasje te gieten. Ook wordt de informatie over goede doelen, zoals jaarverslagen en collectes, ver der uitgebreid, en kan men bij ons terecht voor een klachtenprocedure. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.cbf.nl." 0,35 per min.) Week 48 MAASPOST 1-2-3 - XQ03 Kaarten ook online via www.ntk.nl of www.dedoeten.nl De kassa van De Doelen verkoopt alieen Ie rang kaarten WWW.KWFKANKERBESTRIJDrNG.NL/GOEDEDOELENCONCERT ie rang 46,- ze rang 36,- 3e rang z6,~ kassa DE DOELEN 010 217171717 d.p.w. 10 tot 18 uur E3 info/verkoop NATIONALE THEATERKASSA10900-9203<°45tPm)7 d-p-w- van 8 tot 22 uur Een actie voor V BESTRIJDING BCM 00 rC weekbladen Regio Rijnmond Dordrecht en omgeving Het Groene Hart

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 14