maasstad W^d I Motala en haar verhaal Bedreigd Info mnamvMva Stichting Friends of the Asian Elephant verzorgt zieke en gewonde dieren in Thailand VRY UNITS. MOTALA iiiNniuimw IGR/VIOKY -Hihtiifiuwi 1UHY INI'IHM Tm- ^anSmowhd (ajwfl.) Friends of the Asian Elephant (FAE) RESTING m lfitnn-noai nt)x.vnoy-soii I S*^V' BjiyUriiStil u fTin h iktiD .i map in n u£v£hu IMTATTni ivoi I'AiirTrFTiTTBMB FAE De stichting Friends of the Asian Elephant (FAE) helpt zieke en gewonde Aziatische olifanten in Thailand. Van het geld dat de veiling van de olifanten van de Elephant Pa rade Rotterdam op gaat bren- gen, schenkt de organisatie een deel aan het ziekenhuis waar de mensen van de stich ting hun werk uitvoeren. Na vanaf Chiang Mai een uur door de bergen van Noord-Thai- land te hebben gereden, komt het doel in zicht, Lampang. Midden in de bossen staat het bord 'Friends of the Asian Elephant'. Het eerste olifantenziekenhuis ter wereld. Naast het bord staan wegwijzers naar de 'ziekenzalen', het labora- torium, de beroemde olifant Mo- tala, het zwangerschapsverblijf en het winkeltje met meer informatie over de stichting en souvenirs. In het eerste particuliere olifan tenziekenhuis ter wereld worden zieke en gewonde Aziatische oli fanten uit Thailand behandeld. Links van het welkomstbord staan al de eerste olifanten. In- drukwekkend, groot en rustig. De dieren staan vastgeketend in de buitenlucht onder grote daken die rusten op houten pilaren. Er zijn verzorgers bezig om de olifanten eten en drinken te geven en hun verwondingen te verzorgen. De dikhuiden laten het gelaten over zich heen komen en nemen on- dertussen een slurf vol groen als lekker hapje. Wereldrecord Elephant Parade Rotterdam tt sixcf iiy'i iwiji .WWWP- -™r* Eerste particuliere ziekenhuis voor olifanten Mijn eigenaar was ingehuurd om met me te werken in Birma. In 1999 liet hij me alleen in het bos wande- len. Opeens ontplofte er een bom en mijn linkervoorpoot raakte ernstig gewond. Mijn eigenaar bracht me naar het Friends of the Asian Elep hant ziekenhuis door tien kilometer met me te lopen. Dit duurde drie hele dagen. De landmijn heeft een twintig centimeter diepe wond in mijn poot veroorzaakt. Doordat het gei'nfecteerd en opgezwollen was kon ik alleen mijn rechtervoorpoot nog gebruiken. Het deed ontzettend veel pijn maar ik moest geduld hebben omdat de stichting niet ge- noeg geld had om me te behande- len. Uiteindelijk heeft Friends of the Asian Elephant een commissie opgezet en kreeg ik een drie uur durende operatie. Doordat er zoveel artsen aan meewerkten sta ik met de operatie in het Guinness World Records boek. Het is nu vijf jaar later en het gaat steeds beter met me. Ik moet wel nog steeds om de dag behandeld worden aan mijn infectie. Ik kijk er naar uit om een prothese te krijgen zodat ik weer goed kan lopen. De Aziatische olifant wordt in Thailand met uitsterven bedreigd. Aan het begin van de twintigste eeuw leefde er ongeveer driehonderd- duizend olifanten in Thailand. Rond 1960 waren dit er nog veertig- duizend. De afgelopen jaren is dit aantal teruggelopen naar ongeveer vijfduizend, waarvan er nog maar tweeduizend in het wild leven. De grootste vijand van de Aziatische olifant is de mens. Door regenwou- den te kappen en op olifanten te jagen voor hun ivoren slagtanden sterven er veel Aziatische dikhuiden uit. De Thaise Soraida SaLiwala richt in 1993 de stichting Friends of the Asian Elephant op. Na het zien van een gewonde stervende olifant langs de kant van de weg als vraagt ze zich af waarom er geen zieken huis voor olifanten is. Ze wil gewonde olifanten op een praktische ma- nier helpen. Later opent ze het eerste particuliere olifantenziekenhuis ter wereld. „01ifanten moeten beschermd worden. Zij hebben ook het recht om in deze wereld te leven. De stichting kan niet alleen vechten tegen het uitsterven van de olifanten. We kunnen alle hulp gebruiken om iets tegen de problemen te doen," stelt Saliwala. FAE heeft sinds de oprichting al meer dan 2700 olifanten geholpen. Voor meer informatie over de stichting Friends of the Asian Elephant en het olifantenziekenhuis: www.elephant-soraida.com. Via de website is het ook mogelijk een donatie te doen. door Angelique van Tilburg „De olifanten blijven zolang als nodig is", vertelt Vikom Manee- chot, een van de verzorgers van het ziekenhuis. „Er is geen maxi mum aantal dieren dat kan wor den opgenomen. We behandelen elke olifant die verzorging nodig heeft." Veel van de dieren heb ben elke dag medische verzorging nodig, maar hiernaast wordt ook iedere olifant elke dag gewassen en gemasseerd. Er zijn op het mo ment vijf olifanten die permanent in het ziekenhuis verblijven. De andere negen kunnen na behande- ling weer vertrekken. Tien verple- gers en twee veeartsen ontfermen zich over de dieren. Operaties worden uitgevoerd in het grootste verblijf, de eerste 'unit'. Gewoon in de buitenlucht. Zo mogelijk gaan de dieren na hun verblijf in het ziekenhuis terug naar hun eigenaar of bijvoorbeeld het na- tuurpark waar ze vandaan komen. De artsen van het ziekenhuis be handelen niet alleen olifanten in het ziekenhuis zelf. Ze gaan ook langs eigenaren en als de olifant niet meer kan lopen en ook niet meer vervoerd kan worden gaan de artsen erop uit om de olifanten ter plekke te behandelen. Olifanten met de meest uiteen- lopende verwondingen komen terecht bij het ziekenhuis van Friends of the Asian Elephant. Zo is er een grijze reus met een tumor waarvan de doktoren aan het uit- zoeken zijn of het kanker is. En er zijn olifanten met infecties aan de oren en de poten. „De meeste oli fanten komen naar het ziekenhuis met maagproblemen omdat ze iets verkeerds hebben gegeten", zegt veearts Cruetong Kayan. Andere veel voorkomende kwalen zijn uitdroging, huidziekten, verwon dingen veroorzaakt door misbruik van de dieren en gebroken botten. Een van de lievelingen is babyoli- fant Mosha. Hij hinkt nieuwsgie- rig en onderzoekend op drie poten heen en weer door het verblijf, zijn moeder in zijn kielzog. Met zijn slurf speelt hij met stro en kleine takken die op de betonnen vloer liggen. De kleine is op een mijn gaan staan en heeft daarbij zijn linker voorpoot verloren. Mo sha verblijft met zijn moeder in een van de onderkomens. Ook de beroemde olifant Mo tala trapte op een landmijn. Zij verblijft sinds 1999 in het FAE ziekenhuis. De operatie aan haar poot is opgenomen in het Guin ness World Records boek van 2001 als operatie waar het meeste medisch personeel ooit bij aan- wezig is geweest. Ruim dertig personen. Verplegers en chirur- gen die normaal mensen behan delen, doctoren en veeartsen heb ben meegewerkt aan de operatie. De anesthesie die is gebruikt, is genoeg om meer dan zeventig personen mee te vloeren. Door Motala heeft FAE meer be- kendheid en meer donaties ge- kregen, maar het is nooit genoeg. Het doel van Soraida Saliwala, de oprichtster van het olifantenzie kenhuis, is om zo veel mogelijk olifanten te redden en te helpen. Het verzorgen van een olifant kost ruim tweeduizend euro per maand aan medicijnen, tweehon- derdvijftig kilo voedsel per dag, onderdak en het salaris van het verzorgend personeel. Dat is veel geld en donaties blijven nodig, vooral omdat FAE geen steun krijgt en wil krijgen van de over- heid. Zo kan de stichting onaf- hankelijk en ongestoord het werk uitvoeren. Private donaties zijn van levensbelang. Een Rotterdams initiatief helpt geld inzamelen. De Rotterdamse binnenstad is al weken het po dium voor de Elephant Parade. Een kudde kunstzinnige olifanten siert sinds begin September de stad. Zaterdag 17 november vindt in Diergaarde Blijdorp de vei ling van de beschilderde dikhui den plaats. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het Friends of the Asian Elephant zieken huis in Thailand. De stichting kan het geld van de veiling goed gebruiken. Saliwala zou graag de moeder van Mosha kopen om moeder en kind bij elkaar te hou- den, wat erg belangrijk is voor de kleine. Dit kost dertienduizend euro omdat de moeder als inko- mensbron voor de huidige eige naar werkt. Het ziekenhuis heeft ook plannen om meer land te kopen zodat ze het terrein kunnen uitbreiden waardoor de olifanten meer ruimte krijgen. Verder is het geld altijd welkom om de voeding en verzorging van de olifanten te bekostigen Saliwala wil de problemen bij de basis aanpakken. Niet alleen de zieke en verwonde olifanten moe ten aandacht krijgen, maar ook de manier waarop de eigenaren voor hun olifanten zorgen. Het komt te vaak voor dat werkolifanten niet goed worden behandeld door hun eigenaar. Ze krijgen slaag en worden slecht verzorgd. Een an dere vorm van mishandeling die vaak voorkomt is dat de dieren amfetamine krijgen toegediend zodat ze harder kunnen werken", vertelt Saliwala. Dat laatste ge- beurt vooral met werkolifanten die met hun mahout, hun eige naar, de bossen in gaan om hout te hakken. De oprichtster van de stichting zet zich ook in om de mahouts bewust te maken van het feit dat ze goed voor hun dieren moeten zorgen. „De olifant en de mahout zijn erbij gebaat als het dier gezond is." Niet alleen de verzorgers en de artsen zijn druk bezig op het ter rein van het ziekenhuis. Er wordt door werklui een nieuw gebouw uit de grond gestampt. „Het wordt het nieuwe kantoor voor de art- sen", vertelt Maneechot. „De art- sen en verzorgers kunnen in de nieuwe praktijk de behandelingen en operaties voorbereiden. Ook worden er besprekiogen gehouden en dient het gebouw als opslag- plaats voor medicijnen." In Lampang komt een bus met Nederlanders aan. Ze zijn bezig met een groepsreis door Thailand en het olifantenziekenhuis is een van hun tussenstops. De groep die veelal bestaat uit gezinnen met kinderen kijkt de ogen uit terwijl een Nederlands sprekende groepsleidster hen over de stich ting en de olifanten die voor be- handeling in het ziekenhuis zijn vertelt. Vaders lopen met hun bui- deltas en camera rond en schieten plaatjes. De kinderen vinden de beesten prachtig al vinden ze het wel jammer dat ze de dieren niet aan mogen raken. „De Thaise mensen hier doen goed werk. En het is ook zo leuk dat het zieken huis open is voor belangstellen- den", zegt een bezoekster. „Bij een ziekenhuis denk je als Neder- lander al snel aan steriel en wit. Hier gebeurt alles buiten", vult een mannelijke toerist haar aan. „Ik sta er versteld van dat ze hier met deze middelen zoveel beesten helpen." „Het hele jaar door ko men Thaise en buitenlandse toe- risten een kijkje nemen bij ons," vertelt Maneechot. „Iedereen is benieuwd naar de olifanten en hoe we hier werken." Een belangrijk deel van de opbrengst van de veiling die de afsluiting is van de Elephant Parade in Rotterdam gaat naar twee goede doelen. Het FAE hospitaal in Thailand en het olifanten corridor project van Diergaarde Blijdorp in India. Daarnaast is een deel van de inkomsten voor de kunstenaars die hun medewerking aan het project hebben verleend. De veilig wordt 17 november gehouden in Diergaarde Blijdorp. foto: Rob Kamminga

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 18