Naturalisatieceremonie j Laat uw stem horen op Het Stadserf! www.schiedam.nl gemeente Schiedam Week 48 Woensdag 28 november 2007 III Sloopzaken II Gewiizigde vaststelling bestemmingsplan I 'Groene Long 2007' Tege n het besluit van de raad kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beden- kingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De bedenkingen kunnen worden ingediend door hen die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp van de herziening van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, als- fnede door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest huh ziehswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken naar aanleiding van het ter visie liggende ontwerp bestemmingsplan, alsmede een ieder die bedenkingen heeft tegen de aahgebrachte wijzigingen in het plan. Werk aan de Winkel. Kennisgeving Monumentenwet 1988 Beschikkingen Algemeen Kennisgeving Monumentenwet 1988 Ontwerpbeschikking Gehandicaptenparkeerplaats I 4 4 Gemeenteberi Op woensdag 12 november vond de naturalisatieceremonie plaats voor 31 Schiedam- mers, die Nederlander werden.Loco-burgemeester Siljee reikte de bevestiging van het verkfegen Nederlanderschap uit. foto: Bert van der Schee GeVnteresseerdcn kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere infbrmatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur eri donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 20 november 2007: sloopaanvraag: Vlaardingerdijk 173, 3117 EK A.R.C. Muller asbest verwijderen Verleende sloopvergunning: Verzonden 20 november 2007 Oostsingel 9, 3112 GC Y.P.C.P.O. Verzonden 22 november 2007 Havendijk 40-42 en Rijnstraat 18-46, Woonplus Schiedam 3114 EM/EN en 3114 SV/ 3114 ST Projecten Huis te Rivieren 2, 3112 DZ RET "s-Gravenlandseweg 399, 3125 BJ De GraafVastgoed gedeeltelijk slopen van on derdelen van het pand en het verwijderen van asbest het geheel slopen van 27 woningen met bijbehorende bergingen geheel slopen van de RET- personeelwachtkamer gedeeltelijk slopen van een pand N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 november 2007 het bestemmingsplan "Groene Long 2007" gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen welke in het plan zijn doorgevoerd, zijn met name wijzi- gingen van juridisch technische aard. Hfct bestemmingsplan heeft betrekking op de vrijwel aaneengesloten band van parken en groenstroken die loopt van het centrum van de stad via de Nieuwe Maas tot in het open gebied van Midden-Delfland (de Groene Long van Schiedam). Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van donderdag 29 november 2007 tot en met woensdag 9 januari 2008, op werk- dagen voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de Stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1,3112 DZ Schiedam. De openingstijden van de Stadswin kel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. Dfeze bedenkingen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten wor den gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Ook het indienen van mondelinge bedenkingen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt, via telefoonnummer 070 441 69 30. Wilt u iets bespreken met de gemeenteraad? Zoekt u een gelegenheid om met een lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders in gesprek te komen? Kom dan naar Het Stadserf! Op 15 oktober is in een bijzondere aflevering van Het Stadserf gesproken over verbeter- punten voor Het Stadserf. Het presidium en de agendacommissie zijn met de gemaakte opmerkingen aan de slag gegaan. Het Stadserf gaat in de komende maanden veranderen: zoveel mogelijk thematisch, als het even kan de wijk in, gastheerschap, zijn o.a. aandachts- punten. De invoering van de nieuwe aanpak vergt enige tijd. Ondertussen gaat Het Stadserf door. Op maandag 3 december aanstaande vindt Het Stadserf plaats in de Aleidazaal. Voorzitter is de heer E.M. Gloudi. Het Stadserf is openbaar, iedereen kan het bijwonen. Het gaat om uitwisseling van informatie in een dialoog tussen het gemeentebestuur en de stad. Tijdens Het Stadserf worden geen besluiten genomen. Het Stadserf is puur informerend. Het Stadserf is niet in de plaats gekomen van bestaande mogelijkheden om informatie te vragen; door bijvoorbeeld een medewerker van het Stadskantoor te bellen. Het Stadserf is er ook niet om wensen of klachten onder de aandacht van een collegelid te brengen. Hier voor bestaat immers de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekuur van de col- legeleden. Wel kunt u het woord voeren tijdens de onderwerpen en de eventuele discussies. Het Stadserf biedt alle ruimte aan de stad om nieuwe ideeen onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Ook is er tussen de programmaonderdelen ruim de tijd om raads- en collegeleden aan te spreken. Het programma voor 3 december ziet er voorlopig als volgt uit: Aleidazaal 20.00 - 20.30 uur Presentatie Jaarverslag Instituut Sociaal Raadslieden 20.40 - 22.00 uur Werk aan de winkel 22.15 - 22.45 uur Hoekse Lijn Toelichting, o.a. genoemd Jaarverslag, vindt u op www.schiedam.nl Over Werk aan de Winkel nog het volgende: In deze bijeenkomst vindt een presentatie plaats van het project "Werk aan de Winkel". Aanleiding tot het project "Werk aan de Winkel" is de leegstand, slecht onderhouden winkelpanden en het gebrek aan vertrouwen in het winkelgebied van de Schiedamse bin- nenstad. Een eerste aanzet is gegeven in de beleidsnota "Doorpakken op de Binnenstad" en de op- richting van een vastgoedfonds voor de binnenstad, de Reserve Vastgoed Binnenstad. Het project "Werk aan de Winkel" wil bevorderen, dat er ge'fnvesteerd wordt in winkel panden in het centrum en vooral aan de Hoogstraat en het Broersveld. Uitgangspunt is slecht onderhoud aan panden te bestrijden en gevels en winkelpuien op te knappen, waar- bij rekening wordt gehouden met het historische karakter van de Schiedamse binnenstad. Bestaande subsidieregelingen, zoals "wonen boven winkels"en de "lifestyle regeling" blijven gehandhaafd, afstemming met de nieuwe regeling wordt gewaarborgd. De besluitvorming over de subsidievoorwaarden moet nog plaatsvinden. Planning is, dat nog dit jaar de besluitvorming wordt afgerond. De algemene subsidieverordening Schie dam 2006 vormt het kader voor de subsidievoorwaarden. De plannen zijn in nauw overleg met betrokkenen in het gebied tot stand gekomen en hebben geleid tot het projectvoorstel "Werk aan de Winkel". Alle bewoners en winkeliers, zowel eigenaren, huurders en verhuurders van de winkels en woningen van de in de nota genoemde straten met een actieve en een passieve aanpak zijn uitgenodigd aanwezig te zijn in de vergadering van Het Stadserf. Het betreft hier geheel of gedeeltelijk de winkeliers en bewoners van de volgende straten: Hoogstraat, Broersveld, Broersvest, Boterstraat, Herenstraat, Lange Kerkstraat, Grote Markt, Brede Marktsteeg, Korte Dam, Dam, Overmaassesteeg, Bokkensteeg en Appel- markt. Het spreekt voor zich, dat de bewonersvereniging, Schiedamse makelaars en betrokken ondernemersorganisaties zijn uitgenodigd. Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden brengen, dan kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeente Schiedam, de heer J. Gordijn, telefoonnummer 010-2465788. In overleg kan dan worden nagegaan wat een passende aanpak en vorm is voor uw onderwerp. Voor ingrepen aan beschermde monumenten is een vergunning vereist. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een vergunning moet ex.art.12 lid 1 van de Monumentenwet 1988 worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben een aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ontvangen. Het betreft een aanvraag van Kapoen beheer B.V. om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Noordvestsingel 83 A/B, 3119 DC Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen het realiseren van een appartement op de verdieping en het inrichten van een zelfstandige bergruimte op de begane grond. Daarnaast wordt er een dakterras op het pand gerealiseerd. Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden. Inzage U kunt de beschikkingen, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 29 november 2007 tot en met 10 januari 2008 op werkdagen inzien in de stadswinkel: maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 uur. Beroep Binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit, kan alleen beroep worden ingesteld als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht). Omdat het indienen van een beroepschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, een verzoek om voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden) indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een beroepschrift is ingediend. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot mw. drs. V. van der Vlerk of mw. ir. C. Bakker van de Gemeente Schiedam, telefoonnummer 010- 2191791 of 010-2191792. Projectnummer: 099-2007 Algemeen Voor ingrepen aan beschermde monumenten is een vergunning vereist. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een vergunning moet ex.art.12 lid 1 van de Monumentenwet 1988 worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 te hebben ontvangen. Op 29 juli 2007 is een aanvraag ontvangen van G.M. Beauchez om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Lange Haven 74-76, 3111 CH Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen het op de gevel schilderen van een band met naams- aanduiding, ten behoeve van een betere herkenbaarheid van het Jenever Museum. Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 29 november 2007 tot en met 10 januari 2008 op werkdagen inzien: maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 uur. Zienswijze Wanneer u een zienswijze hebt over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 10 januari 2008 schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam p/a Afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom, bij voor keur in een aparte brief, vraagt. Als u behoeffe hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking, kunt u daarom telefonisch bij de Gemeente Schiedam verzoeken. Een verzoek om een gedachte wisseling kan tot uiterlijk een week voor het einde van de inzage termijn worden gedaan. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking zal afgegeven worden met in acht name van ingediende zienswijzen. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen kunt u zich wenden tot mw. drs. V. van der Vlerk of mw. C. Bakker van de Gemeente Schiedam, telefoonnummer 010-2191791 010-2191792. Projectnummer: 554-2007 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: onderstaande gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald voertuig in te trekken door het verwijderen van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 22 november 2007: Sibeliusplein nabij pand nr. 81, 3122 XA Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. P. Pollen, tel.nr. 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stads kantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 22 november 2007 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (a.i.), R.T.A. van der Zwan Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 j Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veiligheidszaker Tel.: (010) 246 54 00 1V V J I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 2