liït-t-M weekbladen Bedrijvenpark op de schop Ervaring Schiedam Jeugdhonk beheerd door voormalige hangjeugd Werving van agenten voor Antillen in Kennis SMHMC.tfntECHT 2£S kijk ook op www.mijnmaasstad.nl ■in verhuizen XQ Lezers in beeld Gelukkige prijswinnaars School wordt weer leuk 'Wij willen de buurt laten zien dat we wel deugen' Actie gevraagd voor Hof van Spaland RoiferóamyAirport NIEUWS 1 Verhuizingen stad door Frank Willemse SCHIEDAM - De Spaanse Polder en bedrijvenpark 's- Graveland Zuid gaan nog dit jaar op de schop. De terreinen moeten hun oude glans terugkrijgen, vindt het college. De bedoeling is er een gebied van te maken met hoogwaardige bedrijven. Eerst zullen de wegen in de Spaanse Polder, samen met de gemeente Rotterdam, worden opgeknapt. Zo wor den de Strickledeweg en de zijstraten hiervan op korte termijn geasfalteerd. Ook de kruisingen bij de Van Heekstraat en de De Brauw- weg worden heringericht. Er was ook direct al kritiek op de plannen. Van Gestel van het SOBO wees op de (soms) sterk vervuilde grond daar. En op het mogelijk juist afhaken van onderne mers als de erfpacht daar blijft bestaan. Groene deelde die zorg niet. WD-raadslid Van Oosten maande het col lege tot spoed. De politiek krijgt over twee weken de kans haar visie op dit plan 'herstructurering Spaanse Polder/ 's- Graveland Zuid te geven. Op de commissie vergadering van dinsdag 4 maart. *LEES VERDER OP DE BINNENPA- GINA Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl Eerste tv voor Joke van der Stoep Honderd dagen aan de slag Open Schiedamse Sterke nationale bezetting Muziekvereniging Harpe Davids hield afgelopen zaterdag een muziekinstrumentenparade in het clubhuis aan het Nij- hoffplein. Allerlei instrumenten konden vrijblijvend een keertje geprobeerd worden. Foto: Roger van der Kraan woensdag 20 februari 2008 I 15e jaargang nr.8 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) SCHIEDAM - De politie is je bes te vriend. Ook op de Nederlandse An tillen. Maar het zonnige ei land heeft een groot tekort aan personeel en onder de bevolking is er weinig animo om zich bij de lange arm van de wet te voegen. Vandaar dat die arm zich wat verder strekte en nieuw personeel probeert te wer ven onder de in Nederland wonende Antillianen. Speciaal voor deze wervings campagne is een auto aange schaft en aangekleed als po litiewagen van de Antillen. Afgelopen zaterdag was de Schiedamse politie aan de beurt om zich in te zetten voor de Antilliaanse colle gae en namen ze plaats op de Mgr. Nolenslaan, pal tegen over de Lidl. Maar wat bleek? Ook hier zijn de Antilliaanse medelanders niet te porren voor een baan bij de politie in hun geboorteland. Dus bleef het bij wat fol- dertjes uitdelen aan het iets oudere Antilliaanse winke lend publiek in de hoop dat zij hun jongere familieleden warm kunnen maken voor het dragen van een uniform. SCHIEDAM - Groenlinks en D66 vinden dat er einde lijk eens actie moet worden ondernomen bij winkelcen trum Hof van Spaland. Da gelijks scholen groepen jon geren hier samen, er wordt regelmatig ingebroken en afgelopen vrijdagochtend werd er zelfs een ramkraak uitgevoerd bij Jan Bosman Herenmode. De poging mis lukte, omdat de zaak rollui ken had. Groenlinks en D66 vragen zich af of het college niet eens met ondernemers rond de tafel zou willen zit ten om bijvoorbeeld te pra ten over de mogelijkheden van cameratoezicht in het winkelcentrum. Ook achten zij het wenselijk dat het win kelcentrum na sluitingstijd gewoon afgesloten wordt. zie elders in deze krant Vrijdag 22 februari a.s. om 20.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. weekbladen ""J" W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1