Rivierzone-plan begint vorm te krijgen Cijfers onderwijs blijken over 2007 te gaan 'Een droom wordt werkelijkheid' Zangles bij Orpheus Beestenboel maasstad Regio weekbladen woensdag 5 maart 2008 - WX91 Wethouder Daskalakis onder vuur in Schiedamse raad «VERVOLG VAN VOORPAGINA SCHIEDAM - Wethouder Daskalakis kreeg het tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag weer zwaar te verduren. Wan neer de begroting van het Primair en Voortgezet open baar onderwijs aan de orde is worden plots de messen geslepen en krijgt de weth ouder weer veel kritiek. Ad Mostert (WD) noemt het een heel, heel ernstige zaak dat deze cijfers nog over het jaar 2007 gaan. „Hoe kan de raad, als toezichthouder, een begrot ing 2007 en jaarrekening 2006 nu goedkeuren. Die zi jn al zo lang geleden gepas seerd?", zo vraagt hij zich vertwijfeld af. In de toelich ting staat dat deze stukken geen aanleiding geven tot opmerkingen van het col lege. „Mooi mis, want die begroting is ruim één jaar te laat", zo stelt fractieleider Mostert van de WD. „Hoe kunnen wij (de raad; red.) onze wettelijke taak uitvoeren als de cijfers zo laat verschijnen?" Hij krijgt meteen de andere fracties mee. De PvdA verklaart dat 'dit geen regie voeren is'. En haar eigen partij, het CDA, rept van een 'zwak signaal afgeven' Ook de SP en het AOV sluiten zich aan bij de kritiek dat de wethouder de raad eerder en beter moet voorlichten. Haar verweer is dat het Openbaar onderwijs, sinds de verzelfstandiging in 2006, met aanvangsproble- men kampt. Deels is dat de verklaring maar die wordt weggehoond. Na afloop verklaart Mo stert de wethouder niet per sé een slechte wethouder te vinden. „Ze is goed op de hoogste van de dossiers Onderwijs en Sociale Zaken. Alleen voor sport toont ze te weinig passie.' Volgende week zal Mostert in de raadvergadering de zaak opnieuw aan de orde stellen. VLAARDINGEN - Ricky is een hele lieve en enorm grote ka ter van ongeveer 12 jaar. Hij is gevonden binnengekomen en was ernstig ziek, hij had het bijna niet gehaald. Ricky zijn blaas en urineleider za ten compleet verstopt met blaasgruis waardoor hij niet kon plassen met alle gevol gen van dien. Inmiddels kan hij weer ge woon plassen en is enorm opgeknapt en dat is ook aan zijn gedrag te merken. Ricky zoekt een thuis bij lie ve mensen waar zijn strikte blaasgruisdieet geen pro bleem is. Komt u eens kennismaken? Meer informatie over kater Ricky en andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Wa terweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardin- gen. Het dierentehuis is geopend van maandag tot en met za terdag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 53 35. Met verschillende oefeningen is bij de start van Keepersschool Vlaardingen gekeken wat de keepers in huis hebben. Foto: Roger van der Kraan VLAARDINGEN - Fred Schef- fers maakte zondag een start met zijn Keeperss chool Vlaardingen. De keeperstrainer ontving op de velden van DVO'32 de eerste 13 keepers die zich voor 8 zondagmorgentrain ingen hebben ingeschreven. 'Een droom wordt werkeli jkheid', meldde Scheffersin zijn welkomswoord. Met een stevige warming-up werden de 6 E- en 7 D-keep- ers vervolgens voorbereid op de eigenlijke trainin gen van Scheffers en zijn secondanten Rob Hoppe, Niek van der Meer en Ben van der Linden. „Met ver schillende oefeningen is gekeken wat de keepers in huis hebben. Iedereen was heel enthousiast en dat is niet gek want het blijkt dat keepers niet of nauwelijks training krijgen bij de eigen club. Voor hen is de keep- erschool een welkome aan vulling om zich verder te bekwamen in hun vak." Op de keeperschool worden de aantallen met opzet laag ge houden. „Doordat er met 3 Stuk van de Maand of 4 keepers per groep get raind wordt, krijgen zij een haast particuliere training. Dat komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Na 8 sessies hebben de jeugd keepers voldoende bagage om hun taak in het veld ge degen uit te voeren." Schef fers start in september een cursus te starten voor weer een nieuwe lichting keepers. Inschrijven kan op de web site www.devoetbalschool. nl. Informatie is te vinden op www.imonline.nl/keep- ersinfo. door Peter de Jong VLAARDINGEN - Op het voor malige sportpark Vijfslu izen gaf wethouder Ver- sluijs maandagavond een uitgebreide stand van zaken over de herinrichting van de Vlaardingse Rivierzone. Versluijs bracht de aan wezige ondernemers en politici op de hoogte van de verschillende ontwikkelin gen voor de Koggehaven aan de Maassluise kant tot aan het 'Shell-sportpark' aan de Schiedamse gemeente grens. Onderdeel van het Rivierzoneplan zijn de ver huizing van oud-ijzerhandel Zethameta naar de Kogge- haven, de bouw van een nieuw dierenasiel, de her- ontwikkelen van de 'Hoekse Al in de loop van dit en volgend jaar moet de meer concrete uitvoering van de plannen beginnen lijn' tot een moderne light- railverbinding en de bebou wing van het Sluisplein en het gebied rond station Cen trum. De verwachting is dat het Rivierzone plan al in de loop van dit en volgend jaar tot een meer concrete uitvo ering kan komen. De integrale samenhang tussen de verschillende plandelen maken het uitvo eren van de Rivierzone-plan- nen echter tot een uitermate complexe onderneming. Zo hangt de ondertunneling van de Marathonweg nauw samen met omvorming van de Hoekse lijn tot een light railverbinding. En met buurgemeente Schiedam heeft de weth ouder Versluijs overleg over de eventuele aanpassingen van afslag Vijfsluizen van ri- jskweg A4. Deze aanpassin- bg wordt nodig gegacht in verband met de succesvolle groei van Norfolkline. GAIA park Na de uitleg van de Vlaard ingse wethouder gaven de ontwikkelaars van het beoogde Vijfsluizenpark een presentatie van hun plan nen. Zij willen een hoog waardig kantorenpark gaan ontwikkelen, dat ook stede bouwkundig meer bij de stad aan gaat sluiten. Het GAIA park wordt gebouwd naar de principes van Al Gore. De huidige groenstructuur en het paviljoen blijven in de plannen behouden. Daarna ast wordt gebruikgemaakt van innovatieve bouw methoden waarbij veel aan dacht voor het milieu is. Het park moet een aantrekkeli jke vestigingplaats worden voor bedrijven die iets meer willen dan alleen het huren van goedkope vierkante me ters kantoorruimte. Om de bereikbaarheid te vergroten is in het plan ook de verp laatsing van het kruispunt aan de mr. L.A. Kesperweg voorzien. De uitreiking van de Geuzenpenning is een gebeurtenis die zeker in het Streekmuseum Jan Anderson aan de Kethelweg in Vlaardingen niet ongemerkt voorbij gaat. Als initiator van het Geuzenmonument heeft Jan Anderson al vanaf 1980 zijn inbreng bij de prestigieuze Geuzenpen ning. Zoals gebruikelijk is bij de ontvangst van een staatshoofd, zal de koningin vanuit haar Nederlandse hoedanigheid ook dit jaar weer aanwezig zijn bij de uitreiking in de Grote kerk. Bij de eerste - postume - toekenning aan haar grootmoeder Wilhelmina vond Jan Anderson het uiteraard niet gepast de majesteit een handtekening te vragen. Van alle andere laureaten wist hij echter een gesigneerde uitnodiging of toespraak te bemachtigen. Onder meer van de Duitse president von Weizacker in 1990, de Tsjechische president Vaclav Havel in 1995 en Richard Geere in 2005. Als Stuk van de Maand toont Jan Anderson deze collectie signaturen, die aldoende een overzicht geven van de promi nenten die van over de hele wereld naar Vlaardingen kwa men om zich met toekenning van de Geuzenpenning inter nationaal gesterkt te weten. Hoe actueel ook voorgaande Geuzenpenningen nog kunnen zijn blijkt onder meer uit de laureaten Wu en Betancourt. De moeder van de Frans Colombiaanse politica Ingrid Be tancourt ontving in 2004 de Geuzenpenning uit handen van prinses Maxima. De internationale aandacht hiervoor heeft haar dochter weliswaar niet vrijgekregen, echter haar zaak wel moreel ondersteund en zodoende bijgedragen aan blijvende aan dacht voor het Zuid-Amerikaanse probleem. De Chinees Wu kon in 1996 de Geuzenpenning alleen kri jgen omdat Hilary Clinton ooit haar deelname aan een in ternationale vrouwenconferentie in Shanghai verbond aan vrijlating van Wu. Dat bewijst hoe politici invloed kunnen hebben met stand vastigheid op het gebied van mensenrechten. Wellicht een boodschap aan Nederlandse bewindslieden die op 'oriënter ende' Olympische missie naar China gaan. PETER DE JONG SCHIEDAM - De openbare repetities van Orpheus zijn zeer in trek. Bezoekers mogen meezingen en pikken gratis een graantje 'Muzikale vorming' mee. Daarom gaat het Koninklijk Schiedams Mannenkoor dit jaar nog een stapje verder. Naast het prolongeren van openbare repetities zullen er ook gratis muzieklessen worden aangeboden aan belangstellen den voor koorzang bij Orpheus. Koor en dirigent nodigen iedereen met belangstelling voor zang en muziek, zowel mannen als vrouwen, jong en oud uit om kennis te nemen van de ongedwongen enj*emoedelijke sfeer waarin repetities plaatsvinden bij Orpheus. Mannelijke belangstellenden kunnen als zij dat willen meez ingen met het koor. Zaterdag 8 maart vindt de openbare repetitie van het Konin klijk Schiedams Mannenkoor Orpheus plaats in De Ark aan het Hargplein van 09.30 tot 13.00 uur. Er zullen dit jaar eveneens muzieklessen voor belangstellen den worden georganiseerd waarin aandacht besteed wordt aan stemtechniek, notenschrift en koorzang. Mannen met belangstelling kunnen zich hiervoor aanmelden tijdens de openbare repetitie op 8 maart, of tijdens de bi jeenkomsten van het koor elke dinsdagavond vanaf 19.30 in de Magnalia Deikerk aan de Albardastraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 19