waterweg Resultaten Buurten in Oost overhandigd Kan ik een kopje suiker van je lenen? RECTIFICATIE Wijkoverleg Schiedam Centrum bibliotheek gemeente Schiedam illili'A Stichting Welzijn Schiedam 'en Bewonersvereniging Schiedam Oost hebben woensdag 27 februari de tus sentijdse resultaten van hun samen werkingsproject "Buurten in Oost" overhandigd aan wethouder Maarten Groene. Het project richt zich op het in gesprek komen met en activeren van buurten in Schiedam-Oost. Dat hebben ze gedaan door in vier buur ten actiedagen te organiseren met als ingrediënten een koffietafel buiten, schoonmaakactiviteiten en kinderac tiviteiten. De enquête Buurten in Oost vraagt naar het wel en wee van de buurt en geeft mede door een groot aantal gesprekken eromheen een goede in dicatie van de belangrijkste wensen en pijnpunten in de buurt voorzover het leefbaarheid/buitenruimte en so ciale samenhang betreft. De komende periode wordt het project voortgezet en worden ook de overige buurten bezocht. Wethouder Groene heeft de resul taten in ontvangst genomen en aan geven blij te zijn het project. Het biedt voor de gemeente veel informa tie over wat de bewoners willen. Voor wat betreft de sociale samehhang verwacht Groene dan ook veel van het project. Hij hoopt dat de bewo ners de komende tijd veel met elkaar gaan organiseren en doen. Aanvragen voor het organiseren van activitei ten kunnen worden ingediend in het wijkoverleg. Daarnaast zijn er ook veel wensen op het fysieke vlak geuit. De gemeente gaat allereerst kijken of er wensen zijn die goed passen binnen het actieplan Oost Foto: Ed Karsseboom voor Elkaar. Deze wensen kunnen dan nog op de korte termijn worden meegenomen. Wensen die niet direct kunnen worden gehonoreerd', kunnen in de plannen voor de langere termijn worden meegenomen. Tenslotte geeft de enquête ook inzicht in hoe gemoe delijk of veilig mensen hun buurt vinden. Opvallend is dat er nogal wat verschil is tussen de buurtjes. Het Gesprek aan de Schie gaat op vrijdag 7 maart over sociale sa menhang in woonwijken. Hoewel er veel mensen op uiteenlopende gebieden hard aan het werk zijn om de Schiedamse wijken te ver beteren, missen bewoners soms samenhang daarin. Het ontbreekt dikwijls ook aan contacten tus sen de buren onderling, waardoor een simpele vraag als "Kan ik een kopje suiker van je lenen?" niet meer wordt gesteld. De bij eenkomst over dit onderwerp in de Bibliotheek Stadserf begint om 19.30 uur en wordt gepresenteerd door Eva Kuit. Bijna elke wijk kent actieve bewo ners en zijn er wijkcentra waar men terecht kan. Ook in Schiedam be staan plannen, die op vele fronten voor verbetering zorgen. Het gaat niet alleen om stenen voor nieuwe huizen, maar ook om ideeën om de samenhang te bevorderen. Toch is er voor veel mensen een ondoorzichtig woud van regelgeving en hulpver leners. Het is niet duidelijk wie wat doet. Mensen missen contacten in de buurt, waardoor je niet weet wat er leeft om elkaar vaak op een simpele wijze te helpen. Kan ik een kopje suiker bij je lenen, of wil ik met niemand iets te maken hebben en leef ik mijn eigen leven en daarmee basta? Dit onder werp voor het Gesprek aan de Schie is gekozen door een platform van burgers, dat samen met Bibliotheek Waterweg de bijeenkomst voor bereidt. Op deze avond gaan de bezoekers hierover met elkaar in debat. Dit ge beurt na een aantal korte inleidingen die voor gespreksstof zorgen. Het is de bedoeling dat er aan het slot van de avond drie speerpunten die naar voren komen, waarover concrete af spraken worden gemaakt. Het pro gramma begint om half acht, maar iedereen is vanaf zeven uur welkom. Sprekers zijn Roland de Vreede, adviseur Grotestedenbeleid van de gemeente Schiedam (de stand van zaken in de Schiedamse wijken), Ton Claassens, directeur Brede school Het Meesterwerk (de brede school als smeerolie in de wijk), Nathan R. Koppe, bewoner Nieuwland (de rol van actieve bewoners als wijknet- werker) en Ben Dubbeldam ("samen lossen we het op"). Vanaf half negen is er een debat tussen publiek en een panel met Sandra en William de Block, winkeliers in Schiedam Zuid, Bob Venhuizen, directeur bedrijfsvoe ring Woonplus, Pauline Geurtsen, gemeenteraadslid voor de VVD, Jos van Setten, gemeenteraadslid voor de PVDA, Renske Donselaar, platfo- rum Gesprek aan de Schie, mevrouw E.W. van der Griendt, huisarts, wet houder Maarten Groene, wijkzaken en economische zaken. Omstreeks half tien zal Het gesprek aan de Schie worden afgerond met het trek ken van de conclusies. In tegenstelling tot voorgaande berichten zal het wijkoverleg van de wijk Centrum plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 18 maart 2008 Locatie: Grote Kerk, Lange Kerk straat, ingang tuinzijde Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, dhr. Hüseyin Kalyoncu, Tel. 010-2191031 of e-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de verga dering kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkontwikkeling: telefoon 010- 2191023. Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het be paalde in artikel 26 BABW, dat zij op 29 februari 2008 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: Het parkeren op onderstaande lokaties te verbieden door het aanbrengen van een gele onderbroken streep ex art. 24 RVV: 1. Dr. Schaepmansingel, noordzijde, ten westen van de Talmalaan (3118), over ca. 12 meter 2. Dr. Schaepmansingel, noordzijde, ten westen van de Schaperlaan (3118), over ca. 26 meter 3. Schiedamseweg, westzijde (3121), ter hoogte van het pand nr 122, over ca. 10 meter 4. Willem Passtoorsstraat, oostzijde (3119), ten noorden van de Johan Braakensiekstraat, over ca. 12 meter Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekend making een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1. naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onver wijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondisse mentsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 5 maart 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Mr. J.W. Spruijt Aanwijzing Gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1. de onderstaande plaats aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 1 februari 2008: Sem Dresdenplein, voor pand nr. 139, 3122 GG Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een ge motiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestre den besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. P. Pollen, tel.nr. 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 26 februari 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (a.i.), R.T.A. van der Zwan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4