De gemeenteraad VERLOREN PARADIJS Monumentaal tekenen Wijkoverleg Schiedam Kethel Wijkoverleg Schiedam Woudhoek Wijkoverleg Schiedam Zuid Gemeenteberichten www.schiedam.nl 5 maart 2008 nummer 10 Pagina 2 Aanvraag circus op het Bachplein Bij de burgemeester van Schiedam is door de heer H. Martens namens Holiday Staats Circus van Moskou een vergunning aangevraagd voor het organiseren van een circus van 9 tot en met 14 mei 2008 op het Bachplein in Schiedam. Gedurende de onderstaande periode van 4 weken ligt'de aanvraag ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Circus Bachplein (aanvraag): 5 maart tot en met 2 april 2008 Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gedurende de inzage periode. Als u uw zienswijze schriftelijk kenbaar wilt maken dan kunt u deze richten aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Aanvraag exploitatievergunning nieuw te vestigen restaurant "Beloofd", Land van Belofte 9C - UA NW Schiedam Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005 voor een nieuw te vestigen restaurant met terras genaamd "Beloofd", gevestigd in het pand met adres Land van Belofte 9c - 1 la te Schiedam. De aangevraagde openingstijden van zowel het horecabedrijf zijn: - Maandag - vrijdag, zondag van 09.00 - 01.00 uur; - Vrijdag en zaterdag van 09.00 - 02.00 uur. De aangevraagde openingstijden van het terras zijn: - gehele week van 09.00 - 01.00 uur. Het terras omvat 200 m2 en zal 40 tafels en 160 stoelen bevatten. Vanaf 5 maart 2008 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeente lijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Aanvraag exploitatievergunning nieuw te vestigen restaurant "Derwish" Stationsplein 1, 3112 HJ, Schiedam Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005 voor een nieuw te vestigen restaurant met terras genaamd "Derwish", gevestigd in het pand met adres Stationsplein 1 te Schiedam. De aangevraagde openingstijden zijn: - Maandag - vrijdag, zondag van 07.00 - 01.00 uur; - Zaterdag en zondag van 07.00 - 02.00 uur. De aangevraagde openingstijden voor het terras zijn: - Gehele week van 07.00 - 22.00 uur. Het terras zal 25 m2 beslaan en zal 5 tafels en 20 stoelen bevatten. Vanaf 5 maart 2008 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeente lijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Kennisgeving Monumentenwet 1988 Aanvraag wijzigen Rijksmonument Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 te hebben ontvangen. Op 27 februari 2008 is een aanvraag ontvangen van Parochie Jacobus en Martinus om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Kerk- weg 53,3124 KD Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen het aanpassen van het priesterkoor en de tegelvloer van de Jacobuskerk te Kethel. Inzage U kunt de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 6 maart 2008 op werkdagen inzien: maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00 -20.00 uur. Op donderdag 20 maart 2008 vindt een extra raads vergadering plaats over de Vooijaarsnota 2009. Deze vergadering vindt plaats vanaf 20.00 uur in de Aleida- zaal van het Stadskantoor. Het doel van de behandeling van dè Voorjaarsnota is te komen tot een goede programmabegroting 2009. De Voorjaarsnota 2009 is een beleidsstuk waarin, in tegenstelling tot voorheen, nog geen overzicht van de financiële ruimte is gegeven. Hierdoor kan de gemeen teraad zich in eerste instantie volledig concentreren op en het bijsturen van het beleid dat het college wil inzetten in 2009. Voor de komende periode wil het college zich inzetten voor het uitvoeren van een Programmabegroting met daarin extra aandacht voor de onderdelen: •i* wijkgericht werken/wijkprogramma's, 4» bevordering participatie van burgers, een schone en hele openbare ruimte, vergroting van de veiligheid, •i» uitvoering van welzijnsprogramma's cultuur, met name cultuurprogramma's in de wijk, programma's ter bestrijding van armoede, de bevordering van onderwijskansen, de bevordering van sportbeoefening, nadruk op vermindering van de bureaucratie en versnelling van de gemeentelijke dienstverlening. De definitieve nota, inclusief het overzicht van de fi nanciële ruimte, zal op 10 juli 2008 door de gemeente raad worden behandeld. De Programmabegroting 2009 staat geprogrammeerd voor de vergaderingen van 11 en 13 november 2008. Spreekrecht In afwijking van andere raadsvergaderingen is de keuze gemaakt voor maximaal 1 uur spreekrecht, waarvan maximaal 5 minuten per spreker. U kunt zich tot 48 uur voor de vergadering aanmelden voor het spreekrecht bij de griffier van Schiedam, dhr. J. Gordijn, telefoonnummer 010-2465788. 16 maart - 8 juni 2008 Het Stedelijk MuseUm Schiedam organiseert van 16 maart tot en met 8 juni 2008 de tentoonstelling Verloren Paradijs. Monumentaal tekenen. In deze tentoonstel ling is werk te zien van Robbie Cornelissen, Raquel Maulwurf, Erik Odijk, Sandro Setola, Renie Spoelstra, Aji V.N. en Hans de Wit. De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan het boek Paradise Lost van John Milton (1606 - 1674), waarin hij in rijmloze verzen verhaalt over de opstand in de hemel, de oorlog tussen God en Satan, het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun zondeval. Bij de tentoonstelling verschijnt <je catalogus Verloren Paradijs. Monumentaal tekenen uitgegeven door BnM uitgevers. De catalogus, Paradise Lost van John Milton eh monografieën over de kunstenaars zijn verkrijgbaar in de museumwinkel. Voor meer informatie over de ten toonstelling: www.stedelijkmuseumschiedam.nl Het wijkoverleg van de wijk Kethel zal plaatsvinden op: Datum: Maandag 17 maart 2008 Locatie: Schietbaanstraat 32 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. Bob by Scheepe, tel. 010-2191028 of e-mail: b.scheepe@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Het wijkoverleg van de wijk Woud- hoek zal plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 18 maart 2008 Locatie: De Stuurhut, Nijhoffplein 1 Aanvang: 19.30 uur Besproken wordt o.a.: het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. D. Kunst, Tel. 010-2191031 of e-mail: d.kunst@ schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Het wijkoverleg van de wijk Zuid zal plaatsvinden op: Datum: Maandag 17 maart 2008 Locatie: Bewoners Ver. Schiedam Zuid, Leliestraat 10 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, dhr. Hüseyin Kalyoncu, tel. 010-2191031 of e-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Tel.: (OiO) 246 55 55 I Fax: (070) 473 70 21 E-mail: info@sehièdam;nl Informatienummër staaswlniei; (ÖIÖ) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 15011 310Q EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5