Matthaus Passion Paasactie weekmarkt Schiedam-Centrum Nieuwe bomen voor Appelmarkt Mutatie Register Kinderopvang gemeente Schiedam Mutatie Register Kinderopvang gemeente Schiedam Register Kinderopvang gemeente Schiedam Register Kinderopvang gemeente Schiedam in Grote of St. Janskerk gemeente Schiedam Op woensdag 12 maart 2008 wordt in de Grote of St. Janskerk te Schiedam de Matthaus Passion van J.S. Bach uitgevoerd. Bij de vorige uitvoeringen hebben veel en thousiaste bezoekers genoten van de prachtige muziek in de prachtige monumentale kerk met sfeervol kaarslicht. Ook dit jaar belooft het weer een grote gebeurtenis te worden. Kees van Hees Arjen Leistra bas orgel De solisten zijn: Mariët Kaasschieter Elsbeth Gerritsen Jan van Elsacker Aart Materboer Ronald Dijkstra sopraan alt tenor (evangelist) tenor bas bariton (Christus) Verder werken mee het begeleidende orkest RBO Sin- fonia, het Maasstedelijk meisjeskoor, het Schiedams Bachkoor o.l.v. Bas van Houte. De algehele leiding is in handen van Bas van Houte. De toegangsprijs bedraagt 15 euro, inclusief consump tie en de kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Schiedam, Boekhandel van Leeuwen, Boekhandel Post Scriptum, telefonisch op 010-4263988 of op zaterdagmiddag in de Grote Kerk en woensdag 12maart vanaf 19.00 uur in de Grote of St. Janskerk aan de Lange Kerkstraat. De aan vang is 19.30 uur. De ondernemers op de weekmarkt in het centrum van Schiedam wen sen u alvast Vrolijke paasdagen. De komende twee vrijdagen ontvangt u bij elke aankoop een bon. Bewaar die bonnetjes goed, want op vrij dag 21 maart krijgt u bij de speci aal ingerichte kraam op het Land van Belofte tegen inwisseling van 10 bonnetjes een doosje paaseitjes cadeau. Per week worden maxi maal 5000 bonnen uitgegeven. De doosjes met eieren zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. De elf bomen aan de Appelmarkt zijn gekapt. De lei-appelbomen die er stonden waren aangetast door wolluis waardoor de staat van deze bomen snel achteruit zou gaan. Hier op is besloten de bomen weg te halen. Voor 1 april worden op dezelf de locatie twee verschillende soorten bomen teruggeplant: de zogenaamde amberboom en de piramidale boom. Hierdoor krijgt de Appelmarkt weer snel zijn vertrouwde kleurrijke bomenrij terug. Per 27 februari 2008 heeft een mu tatie in het Register Kinderopvang gemeente Schiedam als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang plaatsgevonden. Het aantal kindplaatsen buitenschool se opvang van SKO 't Planzoentje is van 10 gewijzigd in 15. SKO 't Planzoentje is gelegen aan Singel 153A, 3112 GN Schiedam en is opgenomen in het Register Kinderopvang onder locatienummer 04.01. Het Register Kinderopvang ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Openingstijden: maandag van 12.00- 16.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en don derdag van 8.00-20.00 uur. Tevens kunt u ook terecht op de website www.schiedam.nl Per 27 februari 2008 heeft een mu tatie in het Register Kinderopvang gemeente Schiedam als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang plaatsgevonden. De locatie Schiedamseweg, onder deel van Stichting Kinderopvang Mundo, is gestopt met het aanbieden van buitenschoolse opvang. Het hui dige aanbod bestaat uit: Dagopvang: 24 plaatsen Buitenschoolse opvang: 0 plaatsen Schiedamseweg is gelegen aan Schiedamseweg 65, 3121 JE Schie dam en is opgenomen in het Register Kinderopvang onder locatienummer 01.03. Het Register Kinderopvang ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Openingstijden: maan dag van 12.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 Tevens kunt u ook terecht op de website www.schiedam.nl Voor eventuele vragen kunt u terecht bij mw. S.P. Badal, afdeling Educatie&Welzijn, telefo nisch bereikbaar op het nummer 010- 246 5806 en via e-mail s.badal@ schiedam.nl. KomKids Kinderopvang BV is voor nemens op 1 april 2008 te starten met kindercentrum JosefKids aan Nieuwe haven 101 A/B, 3116 HJ in Schiedam. Kindercentrum JosefKids is opgenomen in het Register Kinder opvang onder locatienummer 07.07. Het Register Kinderopvang ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informa tiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Openingstijden: maandag 12.00- 16.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 uur. Tevens kunt u ook terecht op de website www.schiedam.nl. KomKids Kinderopvang BV is voor nemens op 1 juni 2008 te starten met kindercentrum Kroost aan Gerrit Verboonstraat 15, 3111 AA in Schie dam. Kindercentrum Kroost is opge nomen in het Register Kinderopvang onder locatienummer 07.08. Het Register Kinderopvang ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informa tiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Openingstijden: maandag 12.00- 16.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en don derdag van 8.00-20.00 uur. Tevens kunt u ook terecht op de website www.schiedam.nl. Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: 1 Kers, in verband met ophoging van de wijk en de boom verdraagt ophoging niet, staande in de achtertuin van het pand Veldpad 82, 3124 VM Schiedam 1 Den, in verband met overlast en een verkeerde standplaats, staande in de voortuin van het pand Burgemeester Knappertlaan 34, 3117 BB te Schiedam 1 Wilg, in verband met een slechte conditie en instabiliteit, staande in de achtertuin van het pand Joppelaan 14, 3124 KC Schiedam Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na publicatie van deze vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Louwerens, tel. (010)2191804. Kapvergunningen Op grond van artikel 4.4.2. van de APV- Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 1 Italiaanse populier, in verband met scheefstand, instabiliteit en ernstig risico op schade of letsel staande in de achtertuin van het pand prof. Kamer- lingh Onneslaan 120, 3112 VK Schiedam Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na publicatie van deze vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie- jiingenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Louwerens, tel: (010)2191804. Sloopzaken Geïnteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Verleende sloopvergunningen Verzonden 26 februari 2008 Nassaulaan 73, 3116 ET F. van Harmeien asbest verwijderen Verzonden 28 februari 2008 Burgemeester van Haaren- Gemeente Schiedam slopen van één laan 432-510, 3119 GL flatgebouw N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Kapvergunningen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6