Gemeenteberichten De aanslagen Onroerende-zaakbelastingen 2008 (met een nieuwe WOZ-waarde) zijn verzonden Inspraakbijeenkomsten Verordening maatschappelijke ondersteuning Wel het idee, maar niet het geld!?! eenmalige subsidie voor welzijns- activiteiten 5 maart 2008 nummer 10 Pagina 4 Aanslag OZB/WOZ-beschikking Op grond van de Wet waardering on roerende zaken is de gemeente ver plicht om periodiek de waarde van alle onroerende zaken vast te stellen. Vanaf 2007 gebeurt dit zelfs jaarlijks. Alle onroerende zaken zijn opnieuw getaxeerd. Op het aanslagbiljet ge meentelijke heffingen, waarop de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de WOZ-beschikking wor den gecombineerd, staat de waarde van uw pand en de hoogte van de aanslag OZB vermeld. Hoe wordt de waarde bepaald Bij de waardebepaling zijn taxateurs uitgegaan van het bedrag dat uw pand op l januari 2007 waard was bij verkoop. De wet schrijft voor dat de gemeente bij de waardebepaling ervan moet uitgaan dat het pand leeg wordt verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dit is bijvoorbeeld bij woningen de vrije verkoopwaarde van het pand. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het eventuele waardedrukkend effect van verhuur, erfpacht of anti-speculatiebedingen. Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie over een pand, waaronder verkoop prijzen uit het Kadaster, luchtfoto's, metingen en al eerder door de ge meente vastgelegde gegevens (bijv. de grootte van een pand en de op pervlakte van een perceel). Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen en dergelijke). Nadat de kenmerken van de woning zijn vastgesteld, vindt onderzoek naar verkoopprijzen van soortgelijke woningen rond l januari 2007 plaats. Bovendien vergelijkt de gemeente de verschillende woningen in de omgeving. Niet iedere woning wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere ver gelijkbare woningen wordt dan, reke ning houdend met verschillen tussen de woningen, hiervan afgeleid. Voor niet-woningen geldt een af wijkende methode van taxeren. U kunt meer over methodes voor niet- woningen vinden op de website http://www.wozinformatie.nl/ publieksinformatie (rubriek: waarde ring niet-woningen). Verbouwing aan uw pand Zoals hiervoor is aangegeven geldt voor de WOZ-waarde van 2008 als uitgangspunt dat de waardebepaling plaatsvindt naar de waardepeildatum l januari 2007. Als in de periode tus sen l januari 2007 en 1 januari 2008 de toestand van uw pand gewijzigd is (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval heeft de gemeente de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari 2008. De gemeente bepaalt de waarde, dan door te kijken voor welke prijs de woning inclusief de verbouwing op 1 januari 2007 ver kocht had kunnen worden. Wat moet u betalen? woningen De waarde van de woningen in Schie dam is tussen 1 januari 2005 (de vo rige waardepeildatum) en 1 januari 2007 gemiddeld met ruim 3% ge stegen. Dit betekent niet zondermeer dat u meer gaat betalen aan OZB. De gemeenteraad heeft namelijk beslo ten, gelet op de gestegen waarden, het OZB-tarief voor woningen te verlagen. Wel zullen mensen van wie de woning meer dan gemiddeld in waarde is gestegen meer OZB gaan betalen. Daar staat tegenover dat er minder OZB verschuldigd is als de waardeontwikkeling lager dan gemiddeld is. bedrijven De waarde van bedrijven is tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2007 gemiddeld met 2% gestegen. Als ge volg hiervan heeft de gemeenteraad besloten het tarief voor de eigena- renbelasting OZB ie verlagen met 3%. Voor het gebruikerstarief voor bedrijven was het ondanks de waar- deverhoging, noodzakelijk het tarief te verhogen. Het bedrag van de aanslag wordt berekend op basis van een tarief per volle .eenheid van 2.500,00 van de vastgestelde waarde. De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting voor woningen en bedrijven en een gebruikersbelasting voor niet-wonin gen (bedrijven). Voor 2008 gelden de volgende tarieven: Eigenaren woningen 2,43 Eigenaren niet-woningen 4,81 Gebruikers niet-woningen 3,91 Voorbeeld van de berekening van het aanslagbedrag: Stel de waarde van uw woning is vastgesteld op 150.000,00 150.000,00 2.500,00 60 (de uitkomst wordt naar beneden afge rond) De hoogte van de aanslag OZB voor de eigenaar wordt dan: 60 x 2,43 (eigenarentarief wonin gen) 145,00 (uitkomst wordt naar beneden afgerond) Situatie op 1 januari bepalend Voor de bepaling van de belasting plichtige bij de OZB is de situatie op 1 januari 2008 bepalend. Verhuizing, verkoop of andere wijzigingen die zich voordoen na 1 januari hebben geen invloed op de aanslag. Hier staat tegenover dat u voor het pand dat u in de loop van 2008 koopt geen aanslag ontvangt. Overigens is het bij verkoop in de loop van het jaar gebruikelijk dat de notaris de zakelijke lasten, waaronder de OZB, verrekent, zodanig dat degene die op 1 januari eigenaar is geen financieel nadeel heeft aan het betalen van de aanslag. Huurder van een woning krijgt geen WOZ-beschikking Met ingang van 2006 is de OZB voor gebruikers van woningen afgeschaft. De huurder ontvangt dan ook geen WOZ-beschikking, omdat deze hier bij geen financieel belang heeft. Bezwaar maken Als u van mening bent dat de op gelegde aanslag of WOZ-beschik king niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift in dienen bij de gemeente Schiedam, Afdeling Gemeentelijke Belastingen, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Uw bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Indien u bijvoorbeeld bezwaar, maakt tegen de vastgestelde waarde, dan moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de waarde en ook aangeven wat deze naar uw mening moet zijn. Het heeft alleen zin om bezwaar tegen de waarde in te dienen, als de waardeverlaging volgens u meer dan het in de tweede kolom vermelde bedrag is. Aan de hand van het volgende voor beeld wordt de werking van de marge toegelicht. Stel de WOZ-waarde van uw woning bedraagt 210.000. U bent van mening dat de WOZ- waarde met 5.000 verlaagd zou moeten worden naar 205.000. De gemeente zal op grond van de wettelijke bepalingen het bezwaar schrift echter (moeten) afwijzen, om dat de waardeverlaging van 5.000 de marge niet overschrijdt. In het voorbeeld is die marge name lijk 10.000 (4% van 210.000 8.400. Het minimum drempelbedrag is echter 10.000). Kwijtschelding Indien u de belasting niet - ook niet door middel van een betalingsrege ling - kunt betalen, dan kunt u kwijt schelding aanvragen. Dit verzoek De wetgever heeft in de Wet WOZ bepaald dat kleine afwijkingen in de waarde niet kunnen leiden tot aan passing van de vastgestelde WOZ- waarde. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, wordt deze waarde alleen door de gemeente verlaagd als uit onderzoek blijkt dat de waarde verlaging de 'bezwaarmarge' over schrijdt. Voor de gevallen waarin de juiste waarde maar weinig afwijkt van de vastgestelde waarde, is be paald dat de waarde gehandhaafd zal worden. moet u dan wel binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag indienen. Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via telefoonnummer 010- 2465892. Wenst u bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier hulp, dan is het verstandig hiervoor eerst telefonisch een afspraak te ma ken. Meer informatie Meer informatie treft u aan in de bij het aanslagbiljet gevoegde bijsluiter en op het WOZ-portaal van de ge meente Schiedam (www.schiedam. nl). Hier is vanaf begin maart een taxatieverslag te downloaden. Meer informatie: Als u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft dan kunt u bellen met: - 010-2465666 voor informatie over WOZ/OZB; - 010-2465892 voor informatie over kwijtschelding, of -010-2191379 of 2191389 voor informatie over de betaling. WOZ-waarde van uw pand: lager dan 200.000 waardeverlaging bedraagt meer dan: 5% van de WOZ-waarde van 200.000 tot 500.000 4% van de WOZ-waarde, met een minimum van 10.000 van 500.000 tot 1.000.000 3% van de WOZ-waarde, met een minimum van 20.000 vanaf 1.000.000 2% van de WOZ-waarde, met een minimum van 30.000 en een maximum van 100.000 Met ingang van 2007 worden de individuele voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, rol stoelen, scootmobielen, aanpassingen in de woning en vervangend vervoer verstrekt vol gens nieuwe regels die zijn opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning. In deze verordening staan de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de gemeente individuele verstrekkingen voor haar burgers regelt. Burgemeester en wethouders hebben op dins dag 22 januari 2008 de concept- evaluatie en de gewijzigde artikelen 12 en 13 van de concept verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 en de bijbeho rende toelichting, het concept- financieel be sluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 versie II en bijbehoren de toelichting en het concept- verstrekkingen- boek maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 vastgesteld. Ter inzage en inspraak Op dit voorgenomen beleid is de Inspraakver ordening van toepassing verklaard. Ingezetenen en overige belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld de stukken in te zien en hun zienswijzen over dit voornemen kenbaar te maken. De inspraakspreekuren, waarbij de wethouder C.A.C Daskalakis aanwezig zal zijn, vinden plaats op: Donderdag 6 maart 2008 van 16.00-17.00 uur U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer 010 246 5806 of per e-mail: s.badal schiedam.nl De beleidsstukken liggen gedurende de periode van 30 januari t/m 12 maart 2008 ter inzage in de Stadswinkel op het Stad- serf 1. Daarna zal het College van B W met inachtneming van de ingediende ziens wijzen een definitief voorstel doen aan de ge meenteraad die bevoegd is tot vaststelling. Voor meer informatie kunt u contact op ne men met de mevrouw S. Badal van de Afde ling Educatie Welzijn, telefoonnummer 010 246 5806. De gemeente Schiedam biedt de inwoners van de stad de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van eenmalige activiteiten op het gebied van welzijn. Zowel instellingen als particulieren (in samenwer king met een erkende organisatie) kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die worden georganiseerd voor Schiedammers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een jubileu mactiviteit van uw vereniging, een hiphop festival, een straatfeest, een schoonmaakac tie met de buurt, een vakantieactiviteit voor een speciale doelgroep, etc. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Tweemaal per jaar kan een aanvraag voor deze incidentele subsidie worden ingediend. De sluitingsdatum voor de eerste ronde was 1 maart. De beoordeling en beslissing daarop volgen uiterlijk 1 mei. De sluitingsdatum voor de 2e ronde is 1 september, met uiterlijke be- slisdatum 1 november. De gegevens die in ieder geval moeten worden ingediend zijn: - Een omschrijving van de eenmalige activiteit; - Een overzicht van de inkomsten en uitgaven; - Het gevraagde subsidiebedrag. Het per aanvraag toe te kennen bedrag is maximaal 50% van de kosten en in totaal nooit meer dan 2.500,-. Wilt u in aanmerking komen voor deze sub sidie? Informeer dan naar de voorwaarden en stuur uw schriftelijke aanvraag vóór 1 sep tember 2008 naar de gemeente Schiedam ter attentie van de afdeling Welzijn, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Welzijn, telefoonnummer: 010- 246 5806. Colofon Gemeentetijk Informatiepunt Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 Stadswinkel, Stadserf 1 1 Tel.: (OIO) 246 53 04 E-mail: info@schiedam.nl Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Eindredactie Gemeente Schiedam www.schiedam.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7