Druk, druk, druk op tweede Boek&Bal Boek Bal in Vlaardingen of Schiedam? Grootsteeds feest met te vroeg einde Midas Dekkers: 'Je wordt gratis oud' maasstad Regio weekbladen wmmtm woensdag 26 maart 2008 - WX91 door Frank Willemse SCHIEDAM - Files op de trap pen, snedige interviews, onduidelijke routing, het crème-de-la-crème van de schrijverswereld ontmo etende vrienden kwijtraken, hilarische anekdotes horen, niet bij je favoriete schrijver kunnen komen, kennissen ontmoeten en aanstekeli jke dansmuziek. En vooral aanraakbare schrijvers 'in het wild' zien rondstruinen. Die als op de weekmarkt streden om aandacht met cabaret of een enkeling met lyrische ontboezemingen. De vraag is: wat doen we? Veel schrijvers scoren of maar wat ronddolen? Vorig jaar, bij de eerste editie van Boek&Bal in de hal van het Stadskantoor, foyer van het Theater aan de Schie en de twee etages van de Schiedamse bib liotheek, werd één week ervoor begonnen met de kaartverkoop. Dit jaar zijn de kaarten -a 15 euro per stuk- al één week van te voren uitverkocht. Twaalf honderd Schiedammers en Vlaardingers waren de gelukkigen. De meeste wat ouder, grijs en bebrild. Maar ook jongelui, aangetrokken door jonge schrijvers als Brusselmans, Giphart en Hugo Borst. En in meerder heid dames die naast boek ook bal wilden vieren. Zes podia. Meestal een hoekje, wat spotlights en een microfoon. Daar zouden de schrijvers in een moeilijk en verwarrend schema op treden, signeren of zelf zin gen. De ene schrijver werd geïnterviewd, de andere las voor en sommige deden een stuk van hun cabareteske theatertour zoals Martin Bril, Bart Chabot en Ronald Giphart. Hilarisch en luidruchtig met het - vals - gezongen 'All you need is love'. En met de zaal een literaire quiz. 'Pijn in mijn kloten' roept Giphart hard in de mie. Met een hilarisch verhaal over zijn ziekenhuisopnamen. Er volgen nog meer shock erende verhaaltjes over drank, sex en liefde. Dertig meter verderop stopt Arthur Japin met zachte stem zijn voordracht. Die gaat over zijn nieuwe boek De Overgave. Zijn micro foon gaat niet harder. Daar heeft ook Herman Brussel mans last van maar hij geeft kwinkslagen op het wel erg luidruchtige geschreeuw en gezang van de cabaretschri jvers die als clowns hun pub liek vermaken. Lachsalvo's denderen en ernaast klinkt een beschaafd applausje. Op het podium 'Vroeger', beneden op de eerste verdieping heerst een seriële sfeer. Maria Heiden - de boekenkoningin van de Binnenweg - interviewt Joris Luyendijk. Met zachte moederlijke vragen tot een dame in het publiek laat bli jken boos te zijn op de sar castische antwoorden van de tv-presentator en jour nalist. „Waarom krijg ik 900 euro voor dit interview", zo fulmineert hij. Ineens krijgt het interview een grimmig karakter. Hier geen markt met schreeuwende schri jvers maar de (retorische) vraag: wat wij hier eigenlijk allemaal doen? Liefde isgaan de drie mid delbare heren Bril, Giphart en Chabot studentikoos verder. Chabot trekt neuro tische bekken en zegt jolig: De fietsband plakken van je vrouw vóórdat die lek is'. Terwijl Giphart begint met de meest gevaarlijke vraag van zijn vrouw: Wat moet ik aantrekken vanavond? De rode of blauwe jurk. Alle an twoorden zijn fout. Tja, zegt Bril ontwijkend. Die begint aan een liefdespoging van een 19-jarig meisje. Hij voelt zich uitgedaagd door haar brutale vraag: „hé, ouwe lui zullen we neuken?" Maar dan denkt hij aan zijn eigen dochter van die leeftijd en besluit laf te vluchten. Hectisch is het interview door sportjournalist Hugo Borst (AD) met de nieu we ster Susan Smit. Borst gaat gelijk in de aanval met 'Waar is je bezemsteel?' Refererend aan haar hek- senboek waar zij onthult zelf een heks te zijn. Als dan de mooie schrijfster (ex- model) ook het tv-medium Char gaat verdedigen is het raak. Susan Smit pareert dat met een simpel: 'doe ni et zo flauw Borst'. Beneden in de foyer speelt de New Cool Collective. Een hardbob jazzband uit Rot terdam die het tegenwoor dig helemaal aan het maken is. Jammer dat niet alle originele leden meedoen en sommige gevat van 'het tweede elftal' spreken. Burgemeester Verver opent het bal dat helaas net als het van de grond komt, abrupt is afgelopen. De klok wijst twaalf uur, de lichten gaan aan. Wat vroeg, wat dorps! Door Bart van der Linden SCHIEDAM - Wat doe je als je over journalist Frénk van der Linden mag schrijven, terwijl die avond bekend is geworden dat diezelfde Frénk van der Linden zich ziek heeft gemeld? Simpel, dan richt je je blik eens op de sfeervolle bieb en luister je met belangstelling naar Midas Dekkers. De bekende bioloog/ schrijver was óók richting Schiedam afgereisd om zi jn verhaal te vertellen aan het publiek. Z'n presentatie had iets weg van een lez ing, daarbij de ongedwon genheid vermijdend van een Hugo Borst, die Susan Smit in een wat lossere setting, het vuur aan de schenen legde. De afsprak en waren helder: Borst vuurde, Smit antwoordde. Even verderop was het heel wat drukker bij de 'show' van Ronald Giphart, Bart Chabot en Martin Bril, die heel wat lachers op de hand kregen. Midas Dekkers, de rust zelve, zette het Boeken weekthema uiteen: 'van Oude menschen, de derde leeftijd en de letteren'. Op een boeiende wijze vertel de hij over de drang naar sporten, waarbij we eigen lijk voorbij gaan aan de zin ervan. Want, om met Dekkers te spreken: „Je wordt gratis oud, maar we willen ons er met alle macht tegen verzetten." En ook: „Iedereen wil 'maar jong blijven. Mensen van 60 jaar smeren zich in, zo dat ze er als 50-jarige uitz ien." Zo bleef het nog even doorgaan. Maar de mooiste oneliner zat verstopt in zijn presentatie: „Het leven is niet meer dan tegenstrib belen." Kortom: een heel aardig betoog, waarbij iedereen maar bezig is om 'de ver gankelijkheid van zich af te houden'. Waar ook 'de helft van Nederland aan het hup pelen en springen is, om daarna lachend het graf in te gaan'. Frénk van der Lin den was door het publiek al snel weer vergeten. 4SB- SCHIEDAM - De oude af spraak tussen Schiedam en Vlaardingen was om het boekenbal om en om in de twee steden te houden. Na een Schiedamse opzet peri ode van twee jaar zou dan in 2009 Vlaardingen de eer hebben. De geslaagde startedities lijken vooral de Schiedamse kant nu tot heroverweging te brengen. De Schiedamse directrice Karin Visser is heel gelukkig met de manier waarop de Schiedamse en Vlaardingse bibliotheken nu samen werken bij de organisatie van het jaarlijkse Boek Bal feest. "Wanneer Vlaardin gen naar haar eigen mogeli jkheden wil zoeken, zouden wij toch gewoon doorgaan met organisator Funkey om de opgezette formule uit te bouwen. De formule is per fect voor onze locatie naast het theater. Het is heel leuk om de podia ook tussen de boeken te zien en het publiek waardeert het goed. Vorig jaar 750 bezoekers, dit jaar 1200!" Visser zou het jammer vin den wanneer de twee steden elkaar op een zelfde datum zouden gaan beconcureren. „Collegiaal inhoudelijk wil len wij graag met Vlaardin gen blijven samenwerken, maar logistiek of organisa torisch zou de formule niet in Vlaardingen toegepast kunnen worden. Het lijkt ons een goed idee om een goede formule op de juiste manier uit te bouwen door voor Schiedam te kiezen als vaste gastheer voor het Boek Bal feest." Na de eerste geslaagde edi tie in 2007 sprak voormalig wethouder Ben van der Velde al over de mogelijkheid om bijvoorbeeld de Landelijke gedichtendag of de Kinder boekenweek als co-produc tie in Vlaardingen te organ iseren en het Boekenweek gebeuren vast in Schiedam te houden. Of het successvolle Boek Bal feest vertaald moet wor den naar een eigen Vlaard ingse aflevering zal weth ouder Robberegt met zijn Schiedamse collega weth ouder Siljee deze week sa men met bibliotheek direc ties doornemen tijdens de evaluatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 15