3 'Opnieuw illegale kap geconstateerd op Excelsior-terrein' Klootschietkampioenschappen Er gaat wat verschuiven in West Meerderheid voor afsluiting Kerkweg het waa maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Milieudefensie luidt noodklok over groen Nadat de Poldervaartvereniging vorige week al kwaad melding maakte van illegale bomenkap bij sportpark Harga, ten behoeve van parkeerplaatsen voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis, trekt nu ook Milieudefensie aan de bel. Zij hebben -opnieuw- illegale kap geconstateerd op het Excelsior-terrein op sportpark Thurlede. „Vorig jaar zijn op hetzelfde terrein ook al illegaal tien tallen bomen gekapt voor het cricketveld en dat heeft veel commotie veroorzaakt", weet Fred van der Drift van Milieudefensie. „De gemeen te heeft van deze illegale kap echter niets geleerd, alle mooie praatjes en beloften ten spijt." „Het lijkt of ze de laatste tijd met man en macht werken om zoveel mogelijk bomen te kappen voor het broed- seizoen. Neem het nieuwe parkeerterrein van het Vliet land Ziekenhuis of rond de sportvelden in het Harga- park, de oude begraafplaats langs de Vlaardingerdijk en het terrein van verpleeghuis DrieMaasStede. De Groenel- aan is nu aan de beurt. De houthakkers moeten alleen nog even kijken of er geen broedsels in de bomen aan wezig zijn anders gaan de 26 Linden en een Peer gewoon om", zegt hij verbitterd. Milieudefensie heeft overi gens niet alleen problemen met de illegale kapvergun- ningen voor het Hargapark en het Excelsiorterrein. Ook de procedure die gevolgd is bij de kapvergunning voor de Groenelaan vindt hij op zijn zachtst gezegd 'merk waardig'. „De vergunning is gepubli ceerd op 13 februari, maar is op 6 februari afgegeven. Mensen dachten nog een be zwaarschrift in te kunnen dienen voor 26 maart maar dat was niet zo. De gemeente is gaan tellen vanaf 6 febru ari. De bomenkap is begon nen op 20 maart. Ik heb nog gebeld met de gemeente en die zei dat er sprake was van een 'communicatiefoutje'". Milieudefensie maakt zich in elk geval flinke zorgen. „Schiedam gaat te lichtzin nig en onzorgvuldig met het groen om." SCHIEDAM - Voor de achtste maal organiseert Lions Club Schiedam, dit keer op zater dag 5 april, de 'Schiedam- sche Klootschietkampioen schappen'. In totaal zullen dertig teams in het Julianapark strij den om de 'grote kloot' van Schiedam. De wedstrijden worden gespeeld in en .rond het Julianapark. Om half elf precies zal het gooien met de kloot starten. De opbrengst gaat naar het goede doel. Dit jaar is geko zen voor een te realiseren Hospice in de regio. Er wordt gerekend op een bedrag van vijfduizend euro. De wedstrijden worden ook dit keer weer professioneel begeleid door klootschiet- vereniging 'De Toekomst'. woensdag 26 maart 2008 - X083 SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 27 maart de klassieker 12 Angry Men. 12 Angry Men is een klas sieke rechtbankfilm uit 1957 met Henry Fonda in de hoofdrol. De film van regis seur Sidney Lumet is met nieuwe kopieën door het Filmmuseum uitgebracht. In een sobere visuele stijl laat hij zien hoe racisme, voor oordelen en persoonlijke omstandigheden juryleden kunnen beïnvloeden en hoe moeilijk het is om emoties en argumenten te scheiden. De spanning tussen de twaalf tot elkaar veroordeelde jury leden wordt vakkundig op gevoerd, tot het verlossende einde. Vrijdag 28 en zaterdag 29 maart is My Blueberry Nights te zien. Na een verbroken relatie besluit de New Yorkse Eliza beth een reis door Amerika te maken, op zoek naar de ware betekenis van liefde. Onderweg ontmoet ze men sen van wie het verlangen naar liefde nog veel groter lijkt te zijn dan het hare: een depressieve politie-agent, zijn eigenaardige en emoti oneel vervreemde vrouw en professioneel gokster Leslie. My Blueberry Nights is de eerste Engelstalige film van regisseur Wong Kar-Wai, geroemd vanwege zijn In the Mood for Love. Voorstellingen om 21.00 uur, reserveren via VW Schie dam, tel. 473 30 00. SCHIEDAM - Van de 34 onwo- nenden van de Kerkweg die gereageerd hebben op een enquete over afsluiting van de Kerkweg hebben er 20 aangegeven voor afsluiting en 14 tegen afsluiting van de Kerkweg te zijn. D66 en GroenLinks, die de enquete hebben uitgevoerd, zullen de resultaten voorleggen aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. Eind januari hebben D66 en Eventjes kwam het nieuws van Maasstad op straat te lig gen. Een bezorgster kwam met haar auto op de Groenel aan vast te zitten op één van de obstakels die er tijdelijk zijn neergelegd. De auto kon door hulpvaardige omstan ders worden opgetild, maar bleek loodzwaar doordat de achterbank was afgeladen met Maasstad's. Foto: Bart Bos "For Children" is cte naam van de Stokke kinderproducten. Producten die mooi en doordacht zijn - met als uitganspunt wat kinderen nodig hebben. woonwarenFuis Markt 57 Vtaardingen te». 010-4343685 www. waai gatwonen ni GroenLinks de omwonen den in een brief het voorstel voorgelegd om de Kerkweg tussen het Jaap de Raatpad en de Slimme Watering af te sluiten voor auto- en gelijk waardig verkeer, zoals bij voorbeeld motorfietsen. Dit omdat ze veel klachten kregen van fietsers en voet gangers over de te hoge snel heid van het autoverkeer op de Kerkweg en de risico's die daardoor ontstonden. In totaal gaven 34 bewo ners/gezinnen via de mail, per brief of telefoon hun me ning door, dat is zeventien procent van het totale aantal bewoners dat een brief heeft gekregen. Gebleken is dat 20 bewoners vóór afsluiting en 14 tegen afsluiting zijn. Opvallend is dat mensen uit de dorpskern Kethel (Dorps straat, Kethel, Noordeinde) veel minder heil zien in af sluiting van de Kerkweg, dan bewoners die in de om geving ervan wonen. Logisch, omdat zij voor de ontsluiting voor een groot deel afhankelijk zijn van de Kerkweg. De resultaten zullen zoals gezegd voor worden gelegd aan de raadscommissie ROB, waarbij wethouder Haan verzocht wordt om nogmaals na te gaan op welke wijze de Kerkweg tussen het Jaap de Raatpad en de Slimme Wa tering als fietspad kan wor den aangewezen. Zonder daarbij overigens bestemmingsverkeer (be- wonersverkeer) te belemme- 'Ziezo Kids', de kinderopvang voor de Annie MG Schmidtschool door Jacky van Buuren Om de kinderopvang en de peuterspeelzaal dichter bij de Annie MG Schmidt school te krijgen, vindt er binnenkort een verschui ving plaats in Schiedam- West. Meer duidelijkheid, ruimte en rust voor ieder een; daar gaat het om. Het hoe en waarom legt Yde Dragstra, directeur van KomKids, uit. „De peuterspeelzaal van wijkcentrum de Erker ver huist naar het gebouw van de Annie M.G. Schmidtschool in de Anthonie Muysstraat. Vanaf eind maart zijn kin deren daar welkom. In het lokaal dat vrijkomt in de Er ker wordt per half april een nieuwe kinderopvang 'Ziezo' gestart, onder de hoede van KomKids. De naam 'Ziezo' grijpt terug op de verza melbundel van Annie M.G. Schmidt, met daarin onder andere 'de Spin Sebastiaan' en 'Dikkertje Dap'. Alle kin deren, dus ook kinderen die niet gebruik maken van kin deropvang, kunnen meedoen aan activiteiten die georga niseerd worden door Stich ting Welzijn Schiedam." Nog meer voordelen? „Door de kinderopvang en de naschoolse activiteiten te combineren, kunnen we ook de geldstromen bundelen en daarmee veel leuke din gen doen voor de kinderen, de wijk en de nieuwe Mon- tessori-instroom. Denk aan Steeds minder mensen zijn in staat hun kinderen na schooltijd op te vangen. Het kopje thee om vier uur staat niet meer thuis op tafel, maar bij de naschoolse opvang. zwemmen, paardrijden en af en toe iets extra's voor de wijk." Wat gebeurt er met de kin deren die nu ergens anders hun kinderopvang hebben? „De ouders die hun kinderen op Katja of Tjasker hebben, mogen kiezen of ze meever huizen. We streven erna de locaties klein, overzichtelijk en persoonlijk te houden. 'Ziezo' in de Erker is dicht bij school en is vanaf 07.30 open en na schooltijd tot 18.30 uur. Pedagogisch me dewerkers brengen en ha len de kinderen van en naar school. De regels en normen van de school worden ook bij 'Ziezo' nageleefd. Door de samenwerking met de school, maken we dat vrije tijd en school prettig door elkaar heen lopen en wat meer naar elkaar toe groei en. De hele dagopvang voor jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, is ergens anders." Yde Dragstra vindt een goe de kinderopvang erg belang rijk: „Steeds minder men sen zijn in staat hun kinde ren voor en na schooltijd zelf op te vangen. Het kopje thee om vier uur 's middags komt steeds minder voor. Mensen die moeten reïntegreren zijn vaak vijf dagen per week aan het werk, het is beter werken als je weet dat je kinderen met plezier naar de voor- of naschoolse opvang gaan. Ik vind het goed voor een kind om in een tweede'op voedingsmilieu te zitten. Je voegt zo iets toe aan de bele vingswereld. Het worden ge nuanceerde volwassenen." Sportief begin van Sportdrop Wethouder Groene heeft afgelopen week de Sportdrop op de Hogenbanweg geopend. Deze omgebouwde zeecontainer bevat allerlei spelmateriaal dat kan worden uitge leend aan jeugd uit de buurt. De sportdrop ziet er ook uit als drop, duimdrop om precies te zijn. Voor het uitlenen van het speelgoed en de sportmaterialen zijn spel- en pleinregels opgesteld. De bedoeling is dat kinderen en volwassenen prettiger om leren gaan met elkaar, doordat ze samenwerken bij de Sportdrop. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7