Muziekcentrum Opmaat eigentijdser IRADO doet mee aan landelijke compostdag Start bouw Schieveste een feit Aanrijding drie auto's op de Scheepvaartweg Nordic Walkingroute dwars door Midden Delfland Beestenboel v ïff- 31 maasstad Regio weekbladen woensdag 9 april 2008 - WX91 Gratis compost voor inwoners Schiedam en Vlaardingen WATERWEG - Inwoners van Schiedam en Vlaardin gen kunnen zaterdag 12 april gratis een zak com post ophalen bij hun afval- brengstation. Die dag is het namelijk landelijke com postdag. Deze wordt geor ganiseerd om het scheiden van groente- fruit- en tuin afval (GFT) te stimuleren. Op vertoon van hun legiti matie kunnen inwoners van Schiedam en Vlaardin gen zaterdag gratis een zak compost ophalen. Uiter aard kan tijdens dit bezoek meteen grofvuil worden aangeboden. Het gaat hier om een eenmalige actie, waarvoor geldt: op is op. De actie geldt voor heel Schiedam en Vlaardin gen, dus ook voor die wi jken waar niet aan GFT- scheiding wordt gedaan. Het afvalbrengstation, in Schiedam aan de Van Heek straat en in Vlaardingen aan de Kreekweg, is zater dag 12 april open van 09.00 tot 15.00 uur. Compost is goed voor de tuin. Een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van ge wassen op een milieuvrien delijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten. Composteren is niet al leen beter voor het milieu, ook voor de portemonnee. Composteren is goed voor het milieu; organisch afval wordt nuttig hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem en helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composteren bespaart ook geld omdat het een goed kope manier van afvalver werking is. In veel gevallen zelfs meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van re stafval. VLAARDINGEN - Schrikkel is een lieve mechelaar reu van 2 jaar oud. Hij is op zoek naar echte mechelaar liefhebbers die sportief zijn aangelegd want deze jongen heeft be hoefte aan veel beweging. Hij is zoals zoveel meche- laars behoorlijk zenuwachtig en bij hem speelt zijn onze kerheid ook nog een grote rol. Bent u op zoek naar een enorm trouwe, vriendelijke, sportieve, onzekere en erg lieve hond? Bent u gedul dig, ervaren met herders en bereid om hem nog veel te leren op een diervriendelijke manier? Dan is Schrikkel wellicht degene die in uw straatje past. Meer informatie over Schrikkel en andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaar dingen. Het dierentehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 5335 Gezamenlijk werd de grote ballon losqeknipt. Namens de DCMR waren de voorzitter en de directeur aanwezig, namens Burqfonds de directeur. In het midden staat burge meester Verver en ook wethouder Groene knipte mee. Foto: Bart Bos SCHIEDAM - Op het veelbe sproken Schieveste, naast station Schiedam Centrum, is woensdag 2 april het startsein gegeven voor het allereerste gebouw. Dat eerste gebouw is het nieuwe onderkomen van de DCMR Milieudienst Ri jnmond. Deze organisatie is een beetje uit haar jasje gegroeid op de oude loca tie en heeft voor Schieveste gekozen vanwege de go ede ligging en uitstekende bereikbaarheid. In een grote tent werd door de architecten, Ir. C. Zwiers en Ir. W. M. Zaai- jer, uitleg gegeven over de nieuwbouw, maar ook over het maatschappelijk ve rantwoord ontwerp van Schieveste. Er is bij het ont werp namelijk rekening ge houden met het milieu. Er komen straks gebouwen die meer energie produceren dan consumeren en daar bij hun eigen afvalwater zuiveren. Het water wordt straks in Schieveste zicht baar opgevangen, gefilterd en onder andere gebruikt voor het schoonspoelen van de watersystemen in Oost. In de parkeergarages komen oplaadpunten voor hybride elektrische voer tuigen. Doordat de grond op Schie veste op het moment niet stabiel genoeg is om een eerste symbolische paal te slaan werd er op het terrein een grote luchtballon de lucht in gelaten. Het losk nippen ervan werd een gro epsgebeuren met onder an dere Burgemeester Verver en Wethouder Gr REGIO - De colleges van b w van Maasluis, Schiedam en Vlaardingen hebben ingestemd met een verandertraject voor Muziekcentrum OpMaat. OpMaat is werkzaam in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen op het gebied van de muzikale vorming. Het bestuur van OpMaat overlegt al enige tijd met de drie gemeenten over het muziekeducatieve aanbod in de regio. Daarbij is gekeken hoe binnen redelijke termijn het muziekcentrum organ isatorisch, financieel en in houdelijk eigentijdser op de rails gezet kan worden. Uiteindelijk is gesteld dat het mogelijk moet zijn dat Onderzoek naar eigentijdser muziekcentrum en een centrum voor kunst- en cultuureducatie Opmaat tot modernisering en meer flexibiliteit kan ko men. De gemeenten boden OpMaat aan om een veran deringstraject in te stellen onder leiding van een ad viesbureau. Het bureau en OpMaat zijn op 26 maart ge start met het traject. Het is de bedoeling dat na een inventarisatiefase eind mei afgesloten wordt met een beknopte analyse van de huidige situatie en een actie plan voor de toekomst. Dit plan van aanpak wordt door het bestuur van Op- Maat besproken met de ge meenten. Daarna vindt na dere besluitvorming plaats. Parallel aan het verander traject van OpMaat voeren de gemeenten Schiedam en Vlaardingen een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een regionaal centrum voor kunst- en cultuureducatie. Bij dit onderzoek zal wor den gekeken naar de meer waarde die een dergelijk cen trum heeft voor Schiedam en Vlaardingen en mogelijk in de toekomst ook voor Maassluis. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een ad viesbureau, waarbij de ge meenten Vlaardingen en Schiedam optreden als op drachtgever en Maasluis een raadgevende rol heeft. In het haalbaarheidsonder zoek is het van belang om de mogelijkheden voor het Muziekcentrum OpMaat te onderzoeken in samenhang met de mogelijkheden voor de Schiedamse stichting Educare en de Vlaardingse stichting De Vrije Academie. Het bureau start in april met het onderzoek. Allereerst is er een inven tarisatiefase waarin de wensen, bedenkingen en intenties van betrokken ge meenten èn instellingen ver woord worden. Het is de bedoeling om in juli een rapport klaar te heb ben waarin de haalbaarheid wordt geschetst. Vlaardings Boekbeeld DOOR PIETER KORNELIS VAN EBSCHEUTEN Het Verploegh Chasséplein is Jan Andersons 8e stop plaats op zijn wan deling van 't Oft naar 't Oofd. Een beknopt informati ef overzicht van de ontstaansgeschie denis der Oost- wijk voert vanzelf sprekend naar het Verploegh Chassé plein. Door Gera van der Weijden wordt vooral de rijke woongeschiedenis van dit middelpunt van de Oostwijk uit de doeken gedaan. Behalve het overzicht van de vele bewoners die zich het luxe wonen hier in de loop der jaren konden veroorloven, is het ri jke in de woongeschiedenis natuurlijk ook en vooral te dan ken aan de welstand der villabewoners. Daarbij ging het vooral om burgemeesters, artsen, tand artsen, reeders en industriëlen. Slechts een enkele foto geeft echter een beeld van de welstand achter de voordeur. Er worden verder voornamelijk feiten vermeld uit bronnen, zoals het Stadsarchief en de collectie van Anderson, waarbij de villa's aan de hand van ansichtkaarten in beeld worden gebracht. Hieruit blijkt echter wel hoe de tijd ook aan een 'goudkust' zijn sporen kan nalaten. De oorspronkelijke grandeur van het plein is tegenwoordig moeilijk meer te herkennen. Niet alleen contrastreerd de nieuwbouw van de ING bank in ernstige mate met de statige buren, ook het intensieve au toverkeer staat in geen verhouding met de bedaarde kalm te van wandelaars en fietsers die honderd jaar geleden hun gang over straat hadden. De publicatie van dit 8e deeltje uit de serie van 't Oft naar 't Ooft werd mede mogelijk gemaakt door de ING bank. Het boekje is verkrijgbaar bij het Streekmuseum en boekhan dels Plantage Den Draak en Pontier. Prijs 2,50 euro. De eerste tien aanmelders krijgen het boekje gratis bij een bezoek aan het Streekmuseum. Schiedam - Bij een verkeersongeval vrijdagmiddag op de Scheepvaartweg zijn minstens 2 personen gewond ger aakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. Foto: sven van Beek REGIO - Groengebied Midden Delfland heeft met ingang van 19 april een officiële Nordic Walkingroute. De met paaltjes uitgezette wandeltocht van 12 kilo meter gaat langs de Krab- benplas, door de Broekpol der, de Foppenpolder en de Zuidbuurt. De nieuwe route wordt 19 april om 13.00 uur in gang geschoten met een gratis wandeltocht. Startplaats is restaurant De Krabbenplas. Inschrijven kan via info@ sportwandelen.nl en 06 - 51 52 40 93-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 21