waterweg Couleur Locale van start in Schiedam-West Expositie Abttoy in bibliotheken Naturalisatie ceremonie Wijkoverleg Schiedam Kethel Wijkoverleg Schiedam Nieuwland Wijkoverleg Schiedam Zuid bibliotheek gemeente Schiedam Arnr'"^- Op zaterdag 6 april werd Couleur Locale Schiedam-West gepresen teerd, een website die alle bekende en onbekende talenten op cultureel gebied van Schiedam-West een po dium geeft. Wethouder Menno Siljee nam in het Julianapark deze digi tale culturele visvijver in gebruik. De website is bedoeld als een plek waar professionals, amateurs en bewonde raars zichzelf kunnen presenteren en elkaar kunnen ontmoeten. Hoewel weerkundigen hadden gewaarschuwd voor winterse buien, bleven sneeuw en hagel gelukkig uit. Daardoor werd het toch nog gezellig druk. SCHIEDAM WEST De site Couleur Locale is een onderdeel van de werkzaam heden van cultuurscout Ineke Hagen in opdracht van de gemeente Schiedam en wordt on derhouden door enthousiaste be woners uit de wijk. Voor vragen kunt u terecht op: couleur-locale schiedamwest.nl en www.schiedamwest.nl. Ij - Foto: Jan van der Ploeg Van 4 april tot 2 juni is in Bibliotheek Stadserf en Bibliotheek Noord het werk te zien van Abttoy. Deze kun stenaar is geboren als M'hammed El Bettoui (1963) in Al Hoceima in Marokko. Hij studeerde algemene kunst in Fes en beeldende kunst en geschiedenis aan de universiteit in Aix en Provence, Frankrijk. Uit pro test tegen de arabisering veranderde hij zijn naam in de Berber-variant Abttoy, een naam die hij in Marokko niet mag gebruiken. Sinds 1991 ver blijft hij in Nederland. De Berbercultuur komt prominent terug in zijn werk als schilder, car toonist en dichter. Zo schrijft en zingt hij Berberteksten in de band Thidrin. Abttoys satirische spotpren ten en karikaturen verschijnen onder meer in het blad Contrast. In 2007 werden zijn schilderijen geëxposeerd in het Oriëntaals Instituut voor Kunst Cultuur De Levante rondom het thema de kleur van de Maghreb. De schilderijen zijn te zien in Biblio theek Stadserf en Bibliotheek Noord (Bachplein 589) tijdens de openings- Op woensdag 2 april 2008 vond de naturalisatieceremonie voor 32 Schie dammers die Nederlanders werden plaats. Burgermeester Verver reikte de bevestiging van het verkregen Ne derlanderschap uit. Foto: Bert van der Schee Het wijkoverleg van de wijk Kethel zal plaatsvinden op: Datum: Maandag 21 april 2008 Locatie: Schietbaanstraat 32 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: Stand van zaken onderwerpen die spelen in de wijk, het verslag van de vorige vergadering, kre- dietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. Bob by Scheepe, tel. 010-2191028 of e-mail: b.scheepe@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Het wijkoverleg van de wijk Nieuw land zal plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 22 april 2008 Locatie: Wijkcentrum, Dr. Willem Dreesplein 1 Aanvang: 19.45 uur Besproken wordt o.a.: Stand van zaken onderwerpen die spelen in de wijk, het verslag van de vorige vergadering, kre dietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. D. Kunst, Tel. 010-2191031 of e-mail: d.kunst® schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Het wijkoverleg van de wijk Zuid zal plaatsvinden op: Datum: Maandag 21 april 2008 Locatie: Bewoners Ver. Schiedam Zuid, Leliestraat 10 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt: terugkoppeling Verkeer en Vervoer Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, dhr. Hüseyin Kalyoncu, tel. 010-2191031 of e-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Wet bodembescherming Beschikking (Broersveld 99-109 te Schiedam) Onderwerp Op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam van de afdeling Projecten van de gemeente Schiedam voor de locatie Broersveld 99-109 (postcode 3111 LE), kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie B nummers 3179, 3303, 3450, 3543,3544 (allen geheel) en 3802 (gedeeltelijk) een melding ontvangen met betrekking tot het verzoek in te stemmen een saneringsverslag. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij naar aanlei ding van de melding hebben besloten: - instemming te verlenen aan het saneringsverslag; - dat het opstellen van een nazorgplan niet noodzakelijk is; - instemming te verlenen met een tweetal maatregelen ter bescherming van de bodem en het gebruik, te weten: - het in stand houden alsmede, waar nodig, het herstellen van de aange brachte saneringsmaatregel; - het melden van wijzigingen in het gebruik van de bodem of (graafwerkzaamheden die de contactmogelijkheden met de verontrei niging doen toenemen aan het College van burgemeester en wethouders van Schiedam. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 9 april 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen. Bezwaarschrift Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (verzenddatum) worden verzonden, onder vermelding van "Awb- bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Dit bezwaar moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethou ders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Voorlopige voorziening Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer én in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige yoorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorzie ning toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Korving van de afdeling Ruimtelijk Gebruik, telefonisch bereikbaar op: 010-2191 795. Wbb-code: SC060600456 Aanvraag uitbreiding exploitatievergunning Wilhelminaplein 26 Bij de burgemeester is een aanvraag ingediend ten behoeve van de wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatse lijke Verordening Schiedam (exploitatievergunning) van het horecabedrijf café 'Wilhelmina', gevestigd in het pand Wilhelminaplein 26, 3114 CK te Schiedam. De aanvraag betreft de uitbreiding van de openingstijden van het terras, beho rend bij het horecabedrijf. De aangevraagde openingstijden van het terras zijn maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 22.00 uur. De huidige openingstijden van het terras zijn maandag t/m zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf donderdag 10 april 2008 ligt de aanvraag gedurende vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Burgemeester van Schiedam, Post bus 1501, 3100 EA Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4