De gemeenteraad Wethouder op bezoek bij De Woudhoek Gemeenteberichten Wijkoverleg Schiedam Oost www.schiedam.nl 9 april 2008 nummer 14 Pagina 2 Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben het voor nemen om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: Het realiseren van de Houthavens plandeel I (58 eengezinswoningen en 6 consument gerichte woningen) op het voormalige Stiho terrein Het verzoek om vrijstelling en het ontwerpbesluit liggen vanaf 10 april 2008 voor een periode van 6 weken, dus tot 22 mei 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Openingstijden van de stadswinkel: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en op donderdag van 08.00- 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikke ling Vastgoed en Grondzaken, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben het voor nemen om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: Het realiseren van de Houthavens plandeel II (78 appartementen en 2 stal lingsgarages) op het voormalige Stiho terrein Het verzoek om vrijstelling en het ontwerpbesluit liggen vanaf 10 april 2008 voor een periode van 6 weken, dus tot 22 mei 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Openingstijden van de stadswinkel: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en op donderdag van 08.00- 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikke ling Vastgoed en Grondzaken, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben het voor nemen om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: Het realiseren van de Houthavens plandeel III (63 eengezingswoningen) op het voormalige Stiho terrein Het verzoek om vrijstelling en het ontwerpbesluit liggen vanaf 10 april 2008 voor een periode van 6 weken, dus tot 22 mei 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Openingstijden van de stadswinkel: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en op donderdag van 08.00- 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikke ling Vastgoed en Grondzaken, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben het voor nemen om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: De herontwikkeling van de hoek Havendijk/Rijnstraat te Schiedam (3114). Het verzoek om vrijstelling en het ontwerpbesluit liggen vanaf 10 april 2008 voor een periode van 6 weken, dus tot 22 mei 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Openingstijden van de stadswinkel: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en op donderdag van 08.00- 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Op maandag 14 april 2008 vindt een extra raadsver gadering plaats over de Vooijaarsnota 2009. Deze ver gadering vindt plaats vanaf 20.00 uur in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Het doel van de behandeling van de Voorjaarsnota is te komen tot een goede programma begroting 2009. De Voorjaarsnota 2009 is een beleids stuk waarin, in tegenstelling tot voorheen, nog geen overzicht van de financiële ruimte is gegeven. Hierdoor kan de gemeenteraad zich in eerste instantie volledig concentreren op en het bijsturen van het beleid dat het college wil inzetten in 2009. Voor de komende periode wil hef college zich inzetten vóór het uitvoeren van een Programmabegroting met daarin extra aandacht voor de onderdelen: wijkgericht werken/wijkprogramma's, bevordering participatie van burgers, een schone en hele openbare ruimte, vergroting van de veiligheid, uitvoering van welzijnsprogramma's cultuur, met name cultuurprogramma's in de wijk, 4r programma's ter bestrijding van armoede, de bevordering van onderwijskansen, de bevordering van sportbeoefening, nadruk op vermindering van de bureaucratie en versnelling van de gemeentelijke dienstverlening. De definitieve nota, inclusief het overzicht van de financiële ruimte, zal op 10 juli 2008 door de gemeen teraad worden behandeld. De Programmabegroting 2009 staat geprogrammeerd voor de vergaderingen van 11 en 13 november 2008. Op de agenda staat tevens de behandeling van de motie van de PvdA en de SP over segregatie in het basisonderwijs. Spreekrecht Voor het spreekrecht kan men zich aanmelden tot 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier van de gemeente Schiedam, dhr. J. Gordijn, tel. 010- 2465788. Vorige week bracht wethouder Chris tine Daskalakis een werkbezoek aan ontmoetingscentrum De Woudhoek aan het Heijermansplein. Na een kennismaking met directie en mede werkers van Seniorenwelzijn en met de gastvrouwen die hier als vrijwil liger actief zijn, werd een bezoekje gebracht aan een aantal activiteiten, waaronder het jeu-de-boulen. Ontmoeten en meedoen staan in De Woudhoek centraal. Zo kan wor den meegedaan aan de eettafels. De Woudhoek wordt wekelijks door on geveer 350 mensen bezocht, plus 100 avondbezoekers. Wethouder Daskalakis was ook geruime tijd in de computerruimte, waar ouderen de kneepjes leren van zaken als e- mail, intérnet en foto's bewerken. De activiteiten van Seniorenwel zijn sluiten goed aan bij het advies dat Daskalakis voor ouderen heeft: "Blijf, voor zover de si tuatie het toelaat, zo lang mogelijk actief. Blijf onder de mensen en zorg een beetje voor elkaar. Want van saamhorigheid moeten we het heb ben. Hoe meer individualisering, hoe meer mensen geïsoleerd raken. Dat Foto: Jan van der geldt zowel voor ouderen als voor jongeren." Ontmoetingscentrum De Woudhoek op het Heijermansplein is dagelijks voor ouderen geopend. Het wijkoverleg van de wijk Oost zal plaatsvinden op: Datum: Maandag 14 april 2008 Locatie: Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: verslag en mededelingen, ge meentelijk beleid kamerverhuur (pres. dhr. Platvoet), stand van zaken Stationsplein (pres. dhr. Boeter), rondvraag, sluiting. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. Ursula Rutten, tel. 010-2191030 of e-mail: u.rutten@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijkont wikkeling: telefoon 010-2191023. Ontheffing sluitingstijd horeca tijdens Koninginnenacht en Koninginnedag 29 30 april Op 29 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Koninginnenacht (29 april 2008) en Koninginnedag (30 april 2008) aan te wijzen als collectieve festiviteit in de zin van artikel 4.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Schiedam 2005. Dit houdt in, dat horecabedrijven in de gemeente Schiedam zich niet hoeven te houden aan de gebruikelijke geluidsnormen, die voor een horecabedrijf van toepassing zijn. Binnenstad In navolging van bovengenoemde aanwijzing verleent de burgemeester op grond van artikel 2.3.9, vierde lid, onder c van de APV een algemene onthef fing van het sluitingsuur. De ontheffing, die geldt voor horecabedrijven in de binnenstad van de gemeente Schiedam, met uitzondering van de cannabisver- kopende horecabedrijven (coffeeshops), houdt in dat deze horecabedrijven op 29 april 2008 en 30 april 2008 open mogen blijven tot 02.00 uur. De onthef fing geldt niet voor terrassen. Bezwaar Vanaf 9 april 2008 ligt een afschrift van bovengenoemde besluiten gedurende 6 weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden hierte gen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam Overige horecabedrijven Alle overige horecabedrijven in Schiedam, met uitzondering van de cannabis- verkopende horecabedrijven (coffeeshops), mogen op grond van artikel 2.3.9, tweede lid van de APV op woensdag 30 april 2008 één uur langer open zijn dan vermeldt in de exploitatievergunning. Dit geldt niet voor de terrassen. Hiervoor gelden de tijden zoals vermeld in de vergunning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, team horeca en evenementen bereikbaar op telefoonnummer 010 - 246 5830. Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010)473 70 21 E-mail: info®schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel,: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5