Gemeenteberi Gemeentearchief organiseert verhalenwedstrijd Kom langs op de Informatiemarkt Armoedebeleid op 10 april 2008 -w r Wet bodembescherming Ontwerpbeschikking Admiraal de Ruyterstraat 33) gemeente Schiedam Bloembollen heb ik ook gegeten. Wel lekker, wat zoetig. Mijn vader at "kop"vel van de koe. Dat was net leer. Mijn vader sneed het klein, maar ik lustte dat niet. Ik snoepte graag rauwe groene erwtenmeel. Dat leek wat op pindakaas, smeuïg en zoetig." Op 11 oktober 2008 is het weer Landelijke Archievendag, vooraf gaand aan de Week van de Geschie denis. Ter gelegenheid van het thema 'Verhalen' is het Gemeentearchief Schiedam op zoek naar Schiedamse Verhalen. Daarom is de oproep aan u om een verhaal te schrijven over Schiedam en deze vóór 1 september aan ons digitaal in te zenden. Boven- en onderstaande citaten zijn afkomstig van Sonja van Pelt. In de jaren 1990 schreef zij herinne ringen op aan haar jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sonja hield in die periode een dagboek bij, evenals haar moeder C.G. van Pelt-Timmer, (Fragment april 1946: Eindelijk na jaren tobben heeft m'n kind schoe nen. Goede, degelijke schoenen. Wat een rust.) Beide dagboeken bevin den zich nu in het Gemeentearchief Schiedam. "In de hongerwinter was ik elf jaar. 's Morgens ging ik met mijn tienjarig buurjongetje Menno Gnodde hout halen in het Sterrebos. Mensen met grote zagen zaagden een boom om en als die om viel stortte iedereen zich op zo'n boom om hem van tak ken te ontdoen, 's Middags ging hij mee eten halen in de gaarkeuken in de Fabristraat. Er stond m een j-jj die de héle straat besloeg. Mijn zéér uit- B gekookte buurjongetje zei: "Son, laten wij maar bij de aanstaan de moeders staan dan r zijn we vlugger aan de beurt. Ik snapte niet hoe hij dat met een sta len gezicht kon doen. Maar we waren vlug aan de beurt- dat wel. We hadden een half brood (400 g) per per soon per week. Dat was een (droge) boterham 's morgens en een 's avonds. Tussen de mid dag gaarkeuken 'soep'. Soms hadden we van suikerbieten stroop ge maakt. Dat kookten we op een noodkacheltje." Grote Schiedamse Verhalenwed strijd Voor de wedstrijd is het essentieel dat uw verhaal over Schiedam gaat. Ook zijn er drie categorieën, namelijk basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwassenen. De prijsuitreiking is op 11 oktober op de Landelijke Archievendag! Omdat er geen kolen, gas en elek triciteit was, lag ik overdag vaak bij mijn ouders in bed. 's Middags wilde ik toch wel even in de sneeuw spelen. Een Duitser gaf mij een keer zijn brood. Net zure zult. Dat was heel gevaarlijk voor hem wat hij deed. Ik stond vaak in de rij. Je wist niet beter. In maart ging ik met het laatste kindertransport naar Twente waar ik drie maanden later, 15 kg!! Zwaarder en vetgemest naar huis terug ging. Ik at daar wezenloos veel. 's Morgens boterhammen en pap, 's middags drie borden middageten en pap en 's avonds weer vijf boterhammen en pap! Het Gemeentearchief Schiedam is iedere werkdag geopend van 9 tot 17 uur en gevestigd op de derde verdieping van de nieuwbouw van het Stadskantoor, Stadserf 1. E-mail: archief@schiedam.nl. Bezoek ook de webstek archief@schiedam.nl en de tentoonstellingen in de Stadswinkel. Het Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schie dammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar. Vorige week donderdag 3 april 2008 kwam Sonja van Pelt in het kader van het scholierenproject op bezoek bij het Gemeentearchief. Hier poseert ze bij haar dagboek en dat van haar moeder. Foto: Jan van Kampenhout Bestemmingsplan Nieuwland 2004 (onherroepelijk) Burgemeester en wethouders van Schiedam maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak d.d. 19 maart 2008, nr. 200701114/1, de beroepen tegen het van rechtswege goedgekeurde bestemmingsplan Nieuw land 2004 met kenmerk van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland d.d. 18 december 2006, nr. DRM/ARW/ 06/12406A, ongegrond verklaard. Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente raad bij besluit d.d. 20 september 2005, nr. VR 113. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam, bij de balie Bou wen, Wonen en Milieu. Openingstijden: maandag van 12.00 - 16.00 uur; de overige werkdagen van 8.00 -16.00 uur (donderdags tot 20.00 uur). Op donderdag 10 april 2008 organi seert de Gemeente Schiedam samen met de Cliëntenraad WWB Schie dam een informatiemarkt over het armoedebeleid. U kunt daar infor matie verkrijgen over onder andere: bijzondere bijstand werk schuldhulpverlening energiebesparing de activiteiten van de Formulie renbrigade, Stichting Leergeld en Seniorenwelzijn. Waar en wanneer De informatiemarkt vindt plaats op 10 april van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Proveniershuys aan de Overschiesestraat 3a in Schiedam. Uiteraard is deze informatiemarkt gratis en voor iedereen toegankelijk. Neem gerust iemand mee! U kunt binnenwandelen wanneer u wilt en blijven zo lang u wilt. Deze informatiemarkt is een ver volg op de armoedeconferentie, die vorig jaar heeft plaatsgevonden in de Blauwe Brug. Veel van de ideeën uit de armoedeconferentie staan in de nota 'Alle Schiedammers tellen mee', die onlangs door de gemeen teraad van Schiedam is aangeno men. Onderwerp Op grond van artikel 39d van de Wet bodembescherming hebben burgemees ter en wethouders van de gemeente Schiedam van North Sea Petroleum Stora ge B.V. voor de locatie Admiraal de Ruyterstraat 33 (postcode 3115 HA), kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie N nummer 504 een melding ontvangen met betrekking tot het verzoek in te stemmen met een nazorgplan. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij naar aanlei ding van de melding hebben besloten: - In te stemmen met het nazorgplan onder het stellen van voorschriften die in de beschikking zijn opgenomen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 13 februari 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De ontwerpbeschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de ge meente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervólgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Zienswijze Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun ziens wijze over de ontwerpbeschikking zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.G. van Vliet van de afdeling Ruimtelijk Gebruik, telefonisch bereikbaar op: 010-2191 796. Wbb-code: DC060600037 Aanvraag Exploitatievergunning, nieuw te vestigen kookstudio annex restaurant Kookstudio annex restaurantVandekookWestmolenstraat 6, 3111 BS Schiedam Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005 voor een nieuw te vestigen kookstudio annex restaurant genaamd "Vandekook", gevestigd in het pand met adres Westmolenstraat 2 te Schiedam. De aangevraagde openingstijden zijn: Maandag tot en met donderdag en zondag van 07.00 - 01.00 uur; Vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 02.00 uur. Er zal geen terras worden geëxploiteerd. Dit zijn de maximale openingstijden als genoemd in de APV Schiedam 2005 het is de horeca-ondememer toegestaan op deze tijden geopend te zijn. In de praktijk is het horecabedrijf echter alleen op afspraak geopend. Vanaf 9 april 2008 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeente lijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ontheffing geluidhinder Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op donderdag 3 april 2008 hebben besloten aan Kuiper en Burger advies en ingenieursbureau ontheffing te verlenen van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te heb ben voor of handelingen te (laten) verrichten waardoor voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4.1.5. APV) voor een periode van 4 april 2008 tot en met 4 april 2010 en geldt in verschillende gebieden in Schiedam. Ten behoeve van slijp werkzaamheden op en aan het spoor in de gemeente Schiedam gelegen treinrails. Het besluit kan gedurende de bezwaartermijn worden ingezien bij het Gemeentelijke Informatie Punt aan het Stadserf 1 te Schiedam. Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wet houders van Schiedam, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Daarnaast kunnen belanghebbenden - indien de behandeling van de bezwaren onverwijlde spoed vereist - bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6