Schiedamse Boekenmarkt op 12 april Concept Beleidsplan Veiligheid goed ontvangen door bewoners Gemeenteberichten 9 april 2008 nummer 14 Pagina 4 Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 2 april 2008: Klaaswaalsestraat, voor pand nr. 42, 3114 PB 2. onderstaande gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald voertuig in te trek ken door het verwijderen van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 1 april 2008: Damlaan, voor pand nr. 164, 3119 AD Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een ge motiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden be sluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. P. Pollen, tel.nr. 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 2 april 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte, Mr. J.W. Spruijt Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij op 2 april 2008 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: Op de Groeneweg (3124) een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen door het plaatsen van de borden model Al en A2 bijlage I RVV; Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendma king een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 9 april 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Mr. J.W. Spruijt Ontheffing Bouwverordening Burgemeester en wethouders maken bekend dat bouwvergunning is aange vraagd voor: Het plaatsen van een opslagtoren met een hoogte van 20 meter bij het bedrijfspand op de locatie Admiraal Trompstraat 4. In het vigerende bestemmingsplan "Wilhelminahaven en omgeving" is de bouwhoogte niet geregeld en daarom treedt wat de maximale bouwhoogte betreft artikel 2.5.24 van de Bouwverordening in werking. Het bouwplan is in strijd met het betreffende artikel. Het bouwplan moet daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om ontheffing zoals bedoeld in artikel 2.5.28 van de Bouwverordening. Burgemeester en wethouders overwegen voor het bouwplan ontheffing te ver lenen met toepassing van artikel 2.5.28 lid c van de Bouwverordening. Het bouwplan ligt hiertoe van 10 april 2008 t/m 24 april 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en don derdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemotiveerde zienswijzen tegen het verlenen van de ontheffing kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdelingsmanager Vergunningen en Handhaving, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. De eerste Schiedamse boekenmarkt in september was een groot suc ces. Daarom organiseert winkeliers vereniging Hoogstraat in Schiedam op zaterdag 12 april 2008 opnieuw een tweedehands boekenmarkt in het centrum van Schiedam. Wegens het succes van de vorige keer zijn er deze keer meer kramen verhuurd en is er dus een nog groter en gevarieer der aanbod van tweedehands boeken. Op de boekenmarkt kunt u rond struinen langs kramen met onder andere Nederlandse en buitenlandse literatuur, (streek)romans, thrillers, biografieën, strips, kookboeken, kin derboeken, boeken over Schiedam en Rotterdam, geschiedenis, kunsten we tenschap. Zowel voor koopjesjagers als verzamelaars van antiquarische boeken is er volop keuze. Boeken liefhebbers kunnen er uren snuffelen. De boekenkramen staan op de Hoogstraat (van de Grote Markt tot de Korte Dam), de Korte Dam en op de Lange Haven/Dam (voor en naast de Korenbeurs). Op de Grote Markt wordt daarnaast ook weer de culinaire versmarkt gehouden, met een ruim aanbod aan delicatessen. De boekenmarkt wordt gehouden van 9.00 tot 17.00 uur. Op woensdag 2 april vond in de Aleidazaal van het Stadskantoor een bewonersavond plaats, waarop bewo ners konden reageren op het concept Beleidsplan Veiligheid 2008-2011. Zo'n zeventig belangstellenden na men deel aan de avond, waarop alle ruimte was voor reacties, discussie en vragen. Er werd aandacht ge vraagd voor actuele problematiek in de wijken. De bewoners herkenden in het beleidsplan, dat een wijkgerichte opzet kent, de voorgenomen doelen en de wijkbeschrijvingen. De meeste vragen die aanwezigen stelden, kon den direct worden beantwoord door de in de zaal aanwezige ambtenaren van verschillende gemeentelijke af delingen en externe partijen zoals het ambulant jongerenwerk en de politie. Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex.artikel 19, lid 3 WRO Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: Schie 34, het verbouwen van het pand ten behoeve van creatieve ondernemers Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan Bin nenstad 2003" bestemmingen "aannemersbedrijven" Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat het gébruikt gaat worden voor creatieve onderne mers Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15,17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid geboden om vrijstelling te verlenen. Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om het gebruik van een pand om te zetten in een ander met het bestemmingsplan strijdige ge bruik mits het gebruiksoppervlak kleiner is dan 1500m2. Het voornemen voldoet aan de bovengenoemde artikel en de stedenbouwkundige overwegingen en hierbij in aanmerking komt voor een vrijstellingprocedure artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Het plan ligt hiertoe van 10 april t/m 22 mei 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stads winkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 t/m 16.00 uur, dinsdag woensdag en vrijdag van 08.00 - 16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 uur, telefoon 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemotiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdelingsmanager Vergunningen en Handhaving, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Mandaatbesluiten Burgemeester en wethouders hebben op 1 april 2008 besloten 1aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mandaat te verlenen tot de uitoefening in haar naam van in het mandaatbesluit vermelde bevoegdheden met inachtneming van de daarin gestelde procedurevoorschriften en/of beper kingen; 2. De algemeen directeur van de veiligheidsregio Rot- terdam-Rijnmond aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet v bestuursrecht en wel als toezichthouder die toeziet op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: Tel.: (OIO) 246 55 SS Fax: (010)473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Infbrmstlehurnmer stadswtnkeft (ÖlOy 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel; Stadserf 1 I Tel.: (OIO) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Elrtdredactle Gemeente Schiedam a. Artikel 2.5.3, Artikel 2.5.3A, Hoofdstuk 2 - Paragraaf 6, Artikel 5.1.2, Artikel 5.2.1, Hoofdstuk 6 van de Bouwverordening van de gemeente Schiedam b. de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam c. De Brandbeveiligingsverordening gemeente Schiedam 2008 De mandaatbesluiten kunnen vanaf heden gedurende 6 weken tijdens kantooruren worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatie Punt in de Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam. www.schiedam.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7