Bouw nieuw kantoor DC MR begonnen Gratis compost voor inwoners Schiedam gemeente Schiedam Op woensdagmiddag 2 april zijn officieel de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe DCMR-gebouw begon nen. Burgemeester Verver gaf het startsein met het oplaten van een reuzenballon. Wethouder Groene ver leende assistentie, samen met Erik van Heijningen, voorzitter van het bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Louis Meijer, directeur van Burgfonds en Jan van den Heu vel, directeur van de DCMR. Bijzon der aan het gebouw is een warmte- koude-opslag, die borg staat voor een grote energiewinst. Dit systeem maakt gebruik van de waterlaag in de bodem. Koud water komt naar boven om het gebouw in de zomer te koelen. Het opgewarmde water gaat terug in de bodem om het gebouw in de winter via een warmtepomp te ver- warmen. Deze warmte- koude-opslag H Foto: Bart Bos voorziet voor zo'n tachtig procent in de totale energiebehoefte van het gebouw. Zaterdag 12 april is het de landelijke compostdag. Inwoners van de ge meente Schiedam kunnen dan gratis een zak compost ophalen bij het afvalbrengstation van IRADO aan de Van Heekstraat 15. De landelijke compostdag wordt georganiseerd om het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te stimuleren. Op is op! Op vertoon van hun legitimatie kun nen inwoners van Schiedam op zater dag 12 april bij het afvalbrengstation aan de Van Heekstraat 15 gratis een zak compost ophalen. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt, dus op is op. De actie geldt voor heel Schiedam, dus ook voor wijken waar niet aan GFT-scheiding wordt ge daan. Het afvalbrengstation is op za terdag 12 april geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Het ophalen van de zak compost is misschien ook een mooie gelegenheid om meteen grofvuil aan te bieden. Goed voor de tuin Compost is een natuurlijke bodemver-, beteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishou ding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, ge mengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten. Composteren beter voor het milieu én de portemonnee Composteren is goed voor het milieu: organisch afval wordt nuttig herge bruikt. Bovendien draagt compost bij aan het vastleggen van C02 in de bodem en het helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composteren bespaart ook geld, om dat het een goedkope manier van afvalverwerking is, in veel gevallen zelfs meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van restafval. Kortom: genoeg reden om het orga nisch afval goed gescheiden te blijven aanleveren! Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex.artikel 19, lid 3 WRO Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: het gedeeltelijk veranderen van het dak/het maken van een inpandig dakterras. Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan Woudhoek-Zuid" bestemmingen "Woongebouwen". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat het plan niet past binnen het bestemmingsplan. De woning komt voor in een gebouw, dat maximaal uit 4 woonlagen mag bestaan. Door de realisatie van het in pandige dakterras en de bijbehorende woonruimte intern, ontstaat er een 5e woonlaag. Het bouwplan is daarom tevens aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als be doeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de mogelijk heid geboden om vrijstelling te verlenen. Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om uitbreiding van de woning in de bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft. Het voornemen om een inpandig dakterras te maken voldoet aan de bovengenoemde artikel en de stedenbouwkundige overwegingen en hierbij in aanmerking komt voor een vrijstellingprocedure artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Het plan ligt hiertoe van 03-04-2008 t/m 14-05-2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswin- kel, Stadserf 1, maandag van 12.00 t/m 16.00 uur, dinsdag woensdag en vrijdag van 08.00 - 16.00 uur en donderdag van 08.00 - 20.00 uur, telefoon 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemotiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdelingsmanager Vergunningen en Hand having, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex.artikel 19, lid 3 WRO Het gemeentebestuur van Schiedam heeft een vergunning verleend aan de Stichting AmuTuZo Schiedam voor Schie dam Speelt!, een cultureelfestival met muziek, zang en toneel op 19 april van 13.00 tot 22.30 uur op de volgende locaties in Schiedam: Land van Belofte Grote Markt Grote- of Sint Janskerk, Nieuwstraat 34 Restaurant het Stadhuys, Grote Markt la Vanaf 9 april 2008 ligt een afschrift van de verleende ver gunning gedurende 6 weken ter inzage bij het Gemeente lijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Binnen zes weken kunt u tegen het verlenen van de vergun ning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent. Ook moet u aangeven waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getrof fen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Schie dam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de recht bank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Bouwzaken Geïnteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen bouwaanvragen van 18 maart t/m 2 april 2008 Warande 154, 3116 CJ Homberg Holdings B.V. vergroten van de woonkamer (herziende) SIKO Stockholm 3, 3124 SG Tinnengieterhof 11, R. Ravenzwaaij 3123 PH Nieuwe Damlaan, Harga- G. van Zoelen laan en de Poldervaart, 3119 Ringersstraat 21, 3125 BP Zadkine College (t.o.) Horvathweg RET plaatsen van twee tij delijke schoollokalen de berging vernieuwen en vergroten olietank plaatsen op het terrein het interieur veranderen een fietshangar plaatsen Stockholm 3, 3124 SG Stichting Primo Schiedam vergroten van school Hoogstraat 105, 3111 HD B. Bot 's-Gravelandseweg 250, 3125 BK Singel 92, 3112 GS Alfred Nobelborg 4, 3125 TE Joppelaan 5, 3124 KC Van de Tempel G. Derks R. Loenen A. Heijdra Verleende bouwvergunningen Verzonden 26 maart 2008 vernieuwen van achter gevel plaatsen van een vluchttrap plaatsen van terras en serre plaatsen van een dak kapel vernieuwen en veran deren van bestaande woonhuis, dak en garage Alfred Nobelborg 19, 3124 TE De Brauwweg 52, 3125 AE C.J. Goedknegt plaatsen veranda en terras Pix Rhenen BV H. Bek Heijermansplein 4, 3123 LA Verzonden 27 maart 2008 Omsloten door Burgemeester van Haarenlaan, Vlaardingerdijk en VOF Toernooiveld de metro Verzonden 4 april 2008 Rijksweg A20 nabij TenneT TSO b.v. afrit 's-Gravelandseweg gedeeltelijk veranderen van de functie van kantoor tot fitnessruimte geheel veranderen van een garagedeur naar pui met deur bouwen van acht woningen plaatsen van opstijgpunten voor hoogspanningsmast en een gaashekwerk N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemoti veerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorzie ning (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuurs recht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een der gelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Sloopzaken Geïnteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (ar chief-stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen sioopaanvraag van 21 maart 2008 Korte Haven 129 t/m Northwood Bouw- gedeeltelijk slopen 135, 3111 BH projecten b.v. van de niet monumentale delen van de Stadstimmerwerf Verleende sloopvergunning Verzonden 25 maart 2008 Kolenbranderstraat 79, Dhr. Dos Santos Gomes asbest verwijderen 3123 RE N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemoti veerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorzie ning (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuurs recht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een der gelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 8