gasüTasEia® eh MUGS (sSMMMT KBiï oca S©KD0DZJs[ME SuWGIf^^sffBQDDCSlDGa® tk§©DQ mm flcroz7©0B©F Bos en CPB oneens met IMF Tuinfilmpjes blijken een groot succes Toename gedwongen verkoop Nederlandse huizenmarkt niet te vergelijke met Amerikaanse Onlinetuinieren.nl irado (sm Kl®®g)Êias§Hiö ©@DDB©Co]gïjuQ (M «mns s 'ÏÏÏÏM) DM? a&ïXilsg fl edsö b QsG flffd®® cum3 maasstad Schiedam/woonjournaal weekbladen dinsdag 29 april 2008 - X085 Het aantal woningen dat gedwongen verkocht moet worden, stijgt. In het eerste kwartaal van 2008 werden 254 declaraties ontvangen van mensen die gedwongen hun huis moesten verkopen. In de eerste drie maanden van 2007 lag dit aantal nog op 232. Dat is een stijging van 8 procent, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Hy potheek Garantie (NHG). Met name woningen in de gemeente Rotterdam en om geving (Vlaardingen, Schie dam), gemeente Den Haag en delen van Limburg (Sit- tard-Geleen, Venlo) moes ten gedwongen van de hand worden gedaan. De daling houdt gelijke tred met cijfers over het afsluiten van de NHG. Steeds minder mensen sluiten namelijk een hypotheek met NHG af. In het eerste kwartaal van 2008 hebben ongeveer 19.000 huishoudens een hy pothecaire lening met NHG afgesloten. In dezelfde pe riode een jaar eerder waren dit er bijna 22.000. Dit is een daling van bijna 14 pro cent. NHG is een garantie op een hypotheek en voorkomt dat de huiseigenaar met een schuld blijft zitten als het huis gedwongen moet wor den verkocht. m Volgens Bos en het CPB is de Nederlandse huizenmarkt anders dan de Amerikaanse. Minister Bos van Financiën is het oneens met het Inter nationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF stelt dat de Nederlandse huizenmarkt is overgewaardeerd en dat er kans bestaat op een ver gelijkbare crisis als in Ame rika. Bos: "Er bestaat in Nederland geen bloeiende markt voor risicovolle hy potheekleningen zoals deze die in Amerika de grondslag bleken te zijn van de finan ciële crisis. Bovendien is er in Nederland beter toezicht op deze markt. Wij zien in de huidige situatie geen aanwijzingen dat zich op de Nederlandse huizenmarkt een vergelijkbare crisis voor zal doen." Ook het Centraal Planbureau (CPB) gaat tegen het IMF in. Het CPB onder zocht de huizenprijs en hield hierbij - in tegenstelling tot het IMF - rekening met de omstandigheden in Neder land. Het CPB concludeert nu dat de huizenprijs niet overgewaardeerd is en vrij wel op de geschatte langeter- mijnevenwichtswaarde ligt. Volgens het CPB kan de hui zenprijs in de periode 1980- 2007 worden verklaard op basis van fundamentele vraag- en aanbodfactoren als de woningvoorraad, de rente, het inkomen en het gezinsvermogen. De stijging van de huizenprijzen wordt vooral veroorzaakt doordat huishoudens welvarender zijn geworden. Ook speelt de lage reële rente een rol in de ontwikkeling van de hui zenprijs. Het verschil tussen de onderzoeksresultaten van het CPB en die van het IMF zit in het feit dat het IMF er geen rekening mee heeft ge houden dat het aanbod van nieuwe woningen in Neder land sterk is gereguleerd. Daardoor stijgt de woning voorraad minder sterk dan anders het geval zou zijn, waardoor de huizenprijzen stijgen. Geen groene vingers? Niet getreurd. De website www. onlinetuinieren.nl biedt uitkomst. Zeker nu de tuin- portal - die begin dit jaar online ging - de informatie ook via filmpjes aanbiedt. Onlinetuinieren.nl krijgt dagelijks vele vragen en verzoekjes, variërend van het snoeien van een drui- venplant tot het aanleggen van een vijver. Ook zijn op de site honderden tuinar- tikelen te vinden, van een complete tuinontwerpcur sus tot en met een stappen plan om tuinverlichting aan te sluiten. Deze arti kelen worden door vakbe kwame hoveniers geschre ven en verduidelijkt met foto's en illustraties. www.onlinetuinieren.nl biedt hulp op tuingebied. Vanwege Koninginnedag en Hemelvaartsdag is de dienstverlening van IRADO als volgt gewijzigd: Afvalbrengstation aan de Van Heekstraat 15 Op woensdag 30 april en donderdag 1 mei is het afvalbrengstation in Schiedam gesloten. Minicontainers In plaats van woensdag 30 april legen wij uw gft- of restafvalcontainer op dinsdag 29 april. Wij verzoeken u de minicontainer vóór 07.30 uur buiten te zetten. Huisvuilzakken In plaats van op donderdag 1 mei zamelen wij uw huisvuilzak in op maandag 5 mei. Wij verzoeken u de huisvuilzak vóór 07.30 uur buiten te zetten. In plaats van donderdag 1 mei legen wij uw gft- of restafvalcontainer op zaterdag 3 mei. Wij verzoeken u de minicontainer vóór 07.30 uur buiten te zetten. NVIRADO Van Heekstraat 15 3125 BN Schiedam telefoon 010-262 1000 e-mail info@irado.nl www.irado.nl Compleet naar wens maasstad arbeidsmarkt opleidingen Binnenkort weer bij uw weekblad de special Maasstad Werk(t) gericht op de arbeidsmarkt en opleidingen in het Rijnmondgebied. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tel. 010-4004248 of Tel. 010-4004483 of mail ta@maasstad.nl WSXSX? ÖEE NI NGSjTilU DEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 15