Gemeentebericht College serveert tijdens Ouderenfestival Programma rond herdenking gevallenen en viering Bevrijdingsdag Sluiting Werkplein tijdens feestdagen 1Lm gemeente Schiedam ill Iff "i Op maandag 21 april werd het Ou derenfestival van Radio Schiedam en LOOK TV gehouden. In het Theater aan de Schie genoten 700 Schiedamse ouderen van optredens van het Gewestelijk Seniorenorkest en Vader Abraham. Het is bijna een traditie, dat in de pauze burgemees ter en wethouders rondgaan met dienbladen met bitterballen. De gas ten lieten het zich goed smaken. Foto: Bart Bos Herdenking gevallenen op 4 mei Op zondag 4 mei zal zoals ieder jaar de herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen in de Tweede We reldoorlog worden gehouden bij het monument in de Plantage. Ook dit jaar wordt de jeugd op voorstel van burgemeester Verver-Aartsen nauw bij de herdenking betrokken. De bur gemeester zal namens het gemeen tebestuur een krans leggen bij het monument samen met leerlingen van basisschool Het Meesterwerk. Het programma van 4 mei 19.30 uur Aanvang plechtigheid rond de krans- legging bij oorlogsmonument in de Plantage. De burgemeester van Schiedam, me vrouw Verver-Aartsen, zal een toe spraak houden en vervolgens als eer ste een krans leggen. Daarna zullen verschillende organisaties bloemen en kransen leggen bij het monument. De Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids speelt koraalmuziek en Schiedamse scouts vormen de erewacht. Om twee minuten voor acht wordt de Last Post gespeeld. Daarna zullen twee minuten stilte in acht worden genomen, waarna het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus zul len worden gezongen. Het Koninklijk Schiedams Mannen koor Orpheus brengt na afloop van de herdenkingsplechtigheid het lied "De achttien doden" ten gehore. Dit is een door Jos Vranken sr. voor vierstem mig mannenkoor getoonzette versie van het gedicht van Jan Campert. Hij schreef dit gedicht als reactie op de fusillade van achttien verzetsmensen op de Waalsdorpervlakte op donder dag 13 maart 1941. Vijftien van hen behoorden tot de eerste Nederlandse verzetsgroep 'De Geuzen'. De andere drie waren be trokken bij de organisatie van de februaristaking in Amsterdam. Jan Campert zelf stierf op 12 januari 1943 in Neuengamme. Voorafgaand aan de herdenkings plechtigheid in de Plantage wordt om 19.00 uur een dienst gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lange Nieuwstraat 219. Viering van de bevrijding op 5 mei De provincie Zuid-Holland is dit jaar aangewezen door het 5 mei Comité om als gastprovincie op te treden voor de start van de nationale viering van 5 mei. De activiteiten op 5 mei vinden grotendeels plaats in Rotter dam, omdat in deze stad jaarlijks ook het provinciale Bevrijdingsfestival Zuid-Holland plaatsvindt. De gemeenten in Zuid-Holland is gevraagd de bevrijdingsvlam op de fiets uit Wageningen op te halen en deze via Rotterdam naar hun eigen gemeente te brengen. In de nacht van 4 op 5 mei zullen vier fietsers van de Fietstoerclub Rijnmond deel uit maken van een groot peloton dat de vlam uit Wageningen ophaalt. Rond de ontsteking van de bevrijdingsvlam in Schiedam vindt een kort feestelijk programma plaats. Het programma van 5 mei 12.00 uur Drie parachutisten van het Skydi- vingteam uit Rotterdam zullen een spectaculaire landing maken in het plantsoen aan de Tuinlaan. Door mid del van hun bestuurbare parachutes kunnen zij exact de landingsplaats bepalen. 13.00 uur Vier fietsers, leden van de Fietstoer club Rijnmond uit Schiedam over handigen de bevrijdingsvlam die zij hebben opgehaald in Wageningen aan burgemeester van Schiedam, me vrouw Verver-Aartsen, die vervol gens de bevrijdingsvlam zal ontste ken bij Jjet monument in de Plantage aan de Gerrit Verboonstraat. 13.30 uur Einde programma Herdenking 4 mei op LOOK TV De herdenking van de gevallenen bij het oorlogsmonument in de Plantage zal rechtstreeks worden uitgezonden op LOOK TV. De uitzending begint om 19.00 uur en duurt tot het einde van de plechtigheid. Het Werkplein Nieuwe Waterweg aan het Stationsplein 79 is gesloten op de volgende dagen: Woensdag 30 april 2008 Donderdag 1 mei 2008 Vrijdag 2 mei 2008 Maandag 5 mei 2008. Aanvraag Vergunning Skatenight Juni 2008 Bij de burgemeester is door de Stichting Welzijn Schiedam een aanvraag in gediend op grond van artikel 2.2.2 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Schiedam 2005 voor een vier skatenights op 6,13,20 en 27 juni 2008. Deze skatenights zullen starten en eindigen op het Stadserf alwaar enkele (muzika le) activiteiten zullen plaatsvinden. Tussendoor zal een route geskatet worden door Schiedam. De skatenights vangen aan om 18.30 uur en zal uiterlijk om 23.00 uur eindigen. De afbouw van het podium en overige objecten is uiterlijk om 00.00 uur beëindigd. Van 29 april tot en met 13 mei 2008 ligt de aanvraag ter inzage bij het gemeentelijk informatiepunt aan het Stadserf 1 Belanghebbenden kunnen over deze aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gedurende de inzage periode. Als u uw zienswijze schriftelijk kenbaar wilt maken dan kunt u uw schrijven richten aan burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ontheffing Geluidhinder Geïnteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen bouwaanvragen van 17 april 2008 t/m 22 april 2008 Goereesestraat, 3114 BG Bouw- en Aann.bedrijf 7 woningen bouwen De Wilde Louise de Colignystraat 59, Architema v.o.f. woning vergroten 3116 EJ Maasstraat 18, 3114 NM R. van Vliet woning vergroten Maisakker 10, 3124 XG A. Putter dakopbouw plaatsen Westvest 185, 3111 BT J. Poel woning vergroten Verleende bouwvergunning Verzonden 21 april 2008 Zijlstraat St. Buurtfietsenstalling 1 fietshangar plaatsen De Bikebak N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Conceptvergunning Kabaaifestival Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat de raad van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 17 april 2008 het verslag van de inspraakprocedure, de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008, heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2008 de evaluatie van de eerste ervaringen met de verstrekkingen van individuele Wmo-voorzieningen, het verslag van de inspraakprocedure, de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe waterweg Noord 2008 en bijbeho rende Toelichting, het Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 versie 11 en bijbehorende Toelichting en hel Verstrekkingenboek Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 vastgesteld. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008, het Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Water weg Noord 2008 en het Verstrekkingenboek Maatschappelijke Ondersteuning NWN 2008 treden op 1 juli 2008 in werking. De stukken liggen vanaf heden gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage in het Gemeentelijk Informatie Punt (GIP) in de Stadswinkel aan hel Stadserf 1 te Schiedam. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij mw. drs. S.P. Badal, team Welzijn. Bereikbaar via Telefoon 010 246 58 06 E:s.badal@schiedam.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4