I Trouwen in Schiedam Ga naar www.schiedam.nl Gewijzigde openingstijden Stadswinkel Koninginnevaarten Bijzondere Cobra-excursie naar Denemarken Wijkoverleg Schiedam Woudhoek Wijkoverleg Schiedam West Wijkoverleg Schiedam Centrum Gemeenteberichten 29 april 2008 nummer 17 Pagina 2 Conceptbeleidsplan Veiligheid 2008-2011 Veiligheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Uit onderzoek blijkt dat veel Schiedammers zich wel eens onveilig voelen. De onveiligheidsgevoelens onder de Schiedamse bevolking zijn zelfs vergelijkbaar met die van de inwoners van grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam. De beleving van onveiligheid is een gevoel dat door meer dan alleen criminaliteit wordt bepaald. Maar de feitelijke criminaliteit in Schiedam draagt daar zeker ook aan bij. Uit cijfers blijkt dat Schiedam steeds meer met grootstedelijke problemen en risico's wordt ge confronteerd en dat er aanzienlijke verschillen in veiligheid bestaan tussen de Schiedamse wijken. De ligging van Schiedam tegen Rotterdam maakt dat de aangrenzende wijken elkaar beïnvloeden. De noodzaak om de huidige aanpak te actualiseren en daar waar nodig wijkgericht te verbeteren, vormt de aanleiding van dit veiligheidsplan. In het conceptbeleidsplan Veiligheid worden de speerpunten, doelstellingen en maatregelen beschreven die nodig zijn om in de komende jaren de veilig heid in Schiedam verder te versterken. De speerpunten van het beleid zijn: de betrokkenheid van bewoners, aanpak van jeugdoverlast, handhaving en toezicht in de openbare ruimte, aanpak van woninginbraken, aanpak van woonoverlast, persoonsgerichte aanpak, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hiermee wordt voortgebouwd op de huidige combinatie van een gebieds gerichte en een persoonsgerichte aanpak, waarin alle onderdelen van de veiligheidsketen aan bod komen; proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Nieuw is meer maatwerk in de aanpak, dat wil zeggen het inzet ten van maatregelen op het niveau waarop de problemen zich -voordoen. Daarom worden de speerpunten van het beleid niet alleen uitgewerkt in een programma van doelen, maatregelen en projecten op stedelijk niveau, maar ook op wijkniveau. Bovendien zijn waar nodig wijkspecifieke maatregelen toegevoegd. Zo is er wat betreft jeugdoverlast een stedelijke persoonsgerichte en sluitende aanpak en daarnaast een aanpak op wijkniveau gericht op de specifieke overlastgevende groepen en plekken. Ook biedt de nieuwe aanpak bijvoorbeeld mogelijkheden om handhaving en toezicht in de openbare ruimte door de lichtblauwe brigade meer wijkgericht in te zetten. Bij deze aanpak wordt de samenwerking met bewoners, bedrijven, keten partners en maatschappelijke organisaties verder versterkt. Daarom worden met dit plan niet alleen de lijnen uitgezet voor acties die de gemeente zelf onderneemt, maar wordt ook (mede) richting gegeven aan al die initiatieven en samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente betrokken is. De gemeente wil de koers bieden en regie voeren, én de mogelijkheden en samenhang bie den om gezamenlijk op een gerichte en efficiënte manier tot meer resultaten te komen. In het beleidsplan Veiligheid wordt weliswaar een kader geschetst voor de komende vier jaar, echter veiligheid is een dynamisch fenomeen. Daarom zal jaarlijks de behoefte aan beleid, mede op basis van het districts jaarplan van de politie en eigen inzichten, worden nagegaan en zal zo nodig bij de voorjaarsnota nieuw gewenst beleid, danwel niet meer relevant beleid, worden aangegeven. Er is veel aandacht besteed aan het verwerven van draagvlak voor het plan. In elke wijk zijn de wijkoverleggen geraadpleegd, waarbij betrokken bewo ners en professionals de gelegenheid kregen hun mening te geven over de gewenste accenten in hun wijk. Met deze inbreng is het plan doorontwikkeld tot een eerste concept. Dit concept is besproken en afgestemd met betrokken gemeentelijke afdelingen en externe samenwerkingspartners op beleidsniveau en vervolgens op bestuurlijk niveau. Nadat het concept beleidsplan op 18 maart 2008 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en voor inspraak is vrijgegeven, heeft op 2 april 2008 een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is de inbreng van alle wijken teruggekoppeld en is het plan ge presenteerd. De bewoners herkenden de eerder door hen in de wijkoverleggen gegeven inbreng, zoals gepresenteerd. Op 7 april 2008 heeft de commissie Samenleving en Bestuur het concept beleidsplan behandeld. Gedurende de inspraakperiode van 29 april 2008 tot en met 10 juni 2008 kunt u uw zienswijze naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Een afschrift van het beleidsplan ligt vanaf 29 april 2008 zes weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Ook kunt u het Be leidsplan Veiligheid 2008-2011 opvragen bij de afdeling Veiligheid, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Tijdens de feestdagen in april en mei gelden gewijzigde openingstijden van de Stadswinkel: Woensdag 30 april en donderdag 1 mei is de Stadswinkel de gehele dag gesloten. Op vrijdag 2 mei is de Stadswinkel geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Maandag 5 en 12 mei is de Stadswinkel de gehele dag gesloten. De gemeentelijke organisatie is 30 april en 1, 2 en 5 mei gesloten. Op Koninginnedag, woensdag 30 april, houden de Schiedamse rondvaartboten speciale Koninginnevaar ten. Deelnemers aan de rondvaarten zien niet alleen de historische binnenstad, maar worden voor de gelegen heid ook getrakteerd op Oranjebitter. De rondvaarten vertrekken vanaf de VVV aan de Buitenhavenweg. De afvaarttijden zijn 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Foto: Adri Reijnhout 'Cobra, het lokdoosje van Jutland' schreef Cobrakenner en kunstrecen sent van het dagblad Trouw, Cees Straus, een aantal jaren geleden over dit deel van Denemarken. Nu het iri 2008 60 jaar geleden is dat Cobra werd opgericht (in 1948 door kunste naars uit Copenhagen, Briissel, Am sterdam) wordt er in samenwerking met de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam door reisorganisatie de Gouden Engel een uitgebreide rondreis door Denemarken georganiseerd. Een reis die niet alleen voor Cobra-minnaars interessant is, maar ook voor liefhebbers van Deense (en Duitse) kunst en cultuur. Deze reis per luxe touringcar gaat plaatsvinden van 31 mei tot 9 juni 2008. Op het programma staan be zoeken aan musea in onder andere Heming, Silkeborg, Arhus en Aalborg. Ook worden musea in en om Kopen hagen bezocht, waaronder Louisiana, Worpswede-D (voormalige kunste naarskolonie) en Seebüll-D (Nolde- museum). De thematische begeleiding van deze reis is in handen van Cees Straus. De Schiedamse kunsthistorici Julia Snikkers en Ineke Hagen zorgen voor de algemene en kunsthistorische begeleiding. Een toelichting op het programma kunt u vinden op de web sites van het Stedelijk Museum Schie dam en de Gouden Engel. Kosten excursie Denemarken Deze COBRA-reis kost 1490,- inclu sief 9 overnachtingen in prima hotels, met verblijf in een 2-persoonskamer met douche/wc, 9 keer ontbijt en 4 diners 100 korting voor Vrienden). Meer informatie is te vinden op de website van het museum (www.ste- delijkmuseumschiedam.nl) of via me vrouw Ebbens, secretaris van de Ver eniging Vrienden, tel. 010 - 4707237 Het wijkoverleg van de wijk Woudhoek zal plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 13 mei 2008 Locatie: De Stuurhut, Nijhoflplein 1 Aanvang: 19.30 uur Besproken wordt o:a.: het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. D. Kunst, tel. 010-2191029 of e-mail: d.kunst@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk ontwikkeling: telefoon 010-2191023. Het wijkoverleg van de wijk West zal plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 13 mei 2008 Locatie: Jan van Avennesstraat 32 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: toelichting werkzaamheden Nieuwe Haven en Aleidastraat, het verslag van de vorige vergadering, kre dietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de Wijkprocesmanager, mw. Bobby Scheepe, tel. 010-2191028 of e-mail: b.scheepe@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk ontwikkeling: telefoon 010-2191023. Tel.; (010) 246 56 55 Fax; (010)473 70 21 E-mail: info@sehiedam.nl informatienummer stadswinkel: (OIO) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam Het wijkoverleg van de wijk Centrum zal plaatsvinden op: Datum: Dinsdag 20 mei 2008 Locatie: Grote Kerk, Lange Kerk straat, ingang tuinzijde Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: De terugkoppeling van de wijk- schouwen door Leon Verzijden. Het verslag van de vorige verga dering, kredietoverzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de wijkprocesmanager, dhr. Hüseyin Kalyoncu, tel. 010-2191031 of e-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergade ring kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk ontwikkeling: telefoon 010-2191023. www.schiedam.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5