Werkzaamheden aan Plein 40-45 GEWELDDADIG? METEEN ZITTEN! ROC^s ROGplus is gesloten op: Bestuurs vergadering ROGplus gemeente Schiedam De projectorganisatie Schiedam- Vlaardingenlijn van Tramplus werkt in de schoolvakantie aan de trambaan op Plein 40-45. De kruising is van zondag 4 mei tot en met zaterdag 10 mei alleen aan de zijde van de me- trobaan (de noordzijde) afgesloten. Verkeer vanaf Rijksweg A20 met be stemming Schiedam-Centrum wordt omgeleid. Voor de hulpdiensten blijft één rijbaan over het plein open. Het verkeer vanaf de Horvathweg en de Burgemeester Van Haarenlaan kan wel via de 's-Gravelandseweg richting het centrum rijden. Omleiding vanaf afrit 11 Schiedam richting Schiedam Centrum Het verkeer vanaf Rijksweg A20 wordt omgeleid via de -> 's-Gravelandseweg -> De Brauwweg -> Vlaardingweg -> Industrieweg richting de Horvathweg en omgekeerd naar de A20. De omlei dingen staan op borden aangegeven. Omleiding Schiedam Noord rich ting Schiedam Centrum Het verkeer uit Noord kan via Rijks weg A20 afslag Spaanse Polder (Giessenplein) via het Marconiplein richting Schiedam Centrum rijden. Een kaartje waarop de omlei dingen staan aangegeven vindt u op de website van de gemeen te Schiedam www.schiedam.nl. Vrijmarkten tijdens Koninginnedag Het gemeentebestuur van Schiedam maakt het volgende bekend. Vrymarkt in Kethel en Centrum tijdens Koninginnedag Naar verwachting zullen ook dit jaar ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag op woensdag 30 april 2008 in de omgeving van de dorpskern van Kethel en in Schie dam Centrum vrijmarktactiviteiten ondernomen worden. In beginsel zijn deze activiteiten strijdig met het be paalde in de Algemeen Plaatselijke Verordening Schiedam 2005, maar vanwege het feestelijke en spontane karakter van deze activiteiten, voor een deel gedragen door kinderen, wordt een en ander door het gemeen tebestuur voor deze gelegenheid door de vingers gezien. Om het feestelijk te houden en vooral om ongewenste effecten en excessen tegen te gaan, zullen in ieder geval de volgende voorschriften in acht genomen moe ten worden: 1vrijmarktactiviteiten zijn niet toe gestaan: - in het gebied waarbinnen de Oranjevereniging Wilhelmina te Schiedam Oranje-activiteiten or ganiseert, welk gebied wordt be grensd door de volgende wegen: de Harreweg, het Noordeinde, de Schiedamseweg, de Dokter Sau- erstraat, de Meeuwensingel, de Kerklaan, de Abel Tasmanstraat, de Olivier van Noortstraat, de Cor nells Houtmanstraat, de Kerkweg en het Rien Poortvlietpad, voor welke activiteiten de vereniging een vergunning is verleend; - in het winkelcentrum Hof van Spaland. Dit winkelcentrum zal zelfs worden afgesloten tussen 29 april 2008, 22.00 uur en 30 april 2008, 07.00 uur. - in de winkelcentra de Nieuwe Pas sage en ABC; - Grote Markt en Hoogstraat; 2. vrijmarktactiviteiten zullen in be ginsel niet worden geweerd langs de volgende wegen: Kethel Laan van Spaland (op de trottoirs), Vlaardingseweg (maar niet het ge deelte tussen de Lindeijerstraat en het Noordeinde), parkeerterrein achterzijde Hof van Spaland, De Biepad, Lindeijerstraat (op de trot toirs) tussen de Vlaardingseweg en het parkeerterrein achter de Hof van Spaland en de twee, bij de win kels aan de oostzijde van de Schie damseweg te hoogte van nummer 41 gelegen parkeerterreintjes; Schiedam Centrum: Broersveld, Land van Belofte en de Lange Kerkstraat (op de trottoirs); 3. toegangen en inritten naar wonin gen, winkels, bedrijven etc. dienen vrij gehouden te worden. Verder dienen de straten en de pleinen een vrije doorrij breedte van mi nimaal 3.50 meter te hebben ten behoeve van voertuigen van hulp verleningsdiensten; 4. niet vergunde commerciële acti viteiten (inclusief de verkoop van snacks, dranken etc.), niet zijnde woensdag 30 april donderdag 1 mei vrijdag 2 mei maandag 5 mei maandag 12 mei 2008 Het bestuur van het Gemeenschap pelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord vergadert op don derdag 15 mei 2008 om 9.15 uur in het stadhuis van Maassluis, Konings hoek 93050, zaal 'De Buys'. De ver gaderstukken liggen vanaf 8 mei 2008 ter inzage bij het secretariaat van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, stadhuis Maassluis. verenigingsactiviteiten, zullen niet worden gedoogd; 5. de vrijmarktactiviteiten mogen uitsluitend plaatsvinden op 30 april 2007 doch dienen die dag om 17.00 uur beëindigd te zijn; 6. de aanwijzingen van politie-, brandweer,- en gemeenteambte naren dienen onverwijld te worden Verder zal het gemeentebestuur met betrekking tot de vrijmarktac tiviteiten in Kethel tijdelijke ver keersmaatregelen treffen, waaronder parkeerverboden in de gehele Lin deijerstraat, de Laan van Spaland, het parkeerterrein achter de Hof van Spaland en de twee parkeerterrein tjes bij de winkels aan de Schie damseweg 41 a t/m 41h. In verband met te verwachten drukte is de par keergelegenheid schaars. Bezoekers wordt aangeraden gebruik te maken van het openbaar vervoer (tramlijn 21 en 23 of buslijn 51) In Schiedam Centrum zal een inrij- verbod gelden voor de Broersveld van woensdag 30 april 07.00 tot 17.00 uur. Indien onverhoopt de voorschriften niet in acht worden genomen en/of op andere wijze de goede orde en veiligheid in het geding is, kan hand havend worden opgetreden, hetgeen verwijdering van stoffen en goede ren (bestuursdwang) kan inhouden. Tevens kunnen, indien weersom standigheden en/of (inter-)nationale gebeurtenissen daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de burgemeester, de activiteiten wor den afgelast of tussentijds worden beëindigd. Daar wordt echter niet van uitgegaan en daarom wenst het gemeentebestuur de deelnemers en de bezoekers aan de vrijmarkt een feestelijke Koninginnedag. Op de website www.schiedam.nl kunt u de plattegrond van het vrij- marktgebied bekijken. Het gemeentebestuur van Schiedam rkend alle ruimte In Schiedam om uit te gas sporten. Geweld hoort d; Daarom wordt hard opgetreden teyi geweld op sir,iel, in hel verkeer, bij hel sporten en iri het uitgaansleven Wie in het weekend gewelddadig is, kan rekenen op een stevige aanpak Geweld plegers worden opgepakt en blijven mogelijk tot en met maandag in de politiecel. Op maandag ga je de deur uil. direct voorzien van een boete, vooruitzicht op dagvaarding om taakstraf of de rechter te verschijnen. De aanpak geldt voor 18-plussers en begint op vrijdagavond. Verdachten blijven in principe tot maandag op het politiebureau. Mensen die zeer ernstig geweid plegen. blijven natuurlijk nog langer zitte Een weekendje in de cel, tot en met komen! maandag? Laat het niet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6