Speldenprikjes van Martine Kamphuis in 'Kift' Pendrecht Monologen en Dialogen in Theater Zuidplein Levens naast elkaar in 'De gebroeders Ouedraogo' 'NEW' GEM op het podium van Rotown i- Klucht van Mussen Zwanen ROTTERDAM - De geschiedenis van bewoners van de wijk Pendrecht staat centraal in 'Pendrecht Monologen' en 'Pendrecht Dialogen'. Beide voorstellingen, die worden gespeeld door bewoners, zijn op donderdag 15 mei te zien in de Kleine Zaal van Thea ter Zuidplein. 'Pendrecht Monologen' van Bureau d'Arts sans Frontie- res (BAF) werd tot nu toe meer dan veertig keer ge speeld en is op donderdag 15 mei om 14.15 uur nogmaals te zien. In deze voorstelling is een aantal door elkaar ge- sneden monologen te zien over de geschiedenis van bewoners van verschillende afkomst uit de wijk. De mo nologen zijn geschreven op basis van persoonlijke ver- halen. Zo gaat 'Bestemming Neder- land' over Josef en Maria, half Aziatisch, half Euro- pees, die Indie verlaten. Ze vertellen onder meer over de manier waarop zij zich als Indo staande hebben gehou- den in Nederland en Pen drecht. 'Uitstappen zonder lawaai' vertelt het schrijnen- de migratieverhaal van de eerste twee generaties Turk- se Pendrechtenaren en 'Al- leen de bomen zijn nog van toen' gaat over autochtone Rotterdammers en verande- ringen in Pendrecht. 's Avonds is in dezelfde zaal vervolgens het vervolg 'Pen drecht Dialogen' te zien. Hierin gaat het over het sa- menleven van jongeren en ouderen in deze tijd en hun zoektocht naar identiteit. 'Zonsondergang' gaat over twee jonge mensen en een oudere. Ze wachten ergens op en dat brengt hen in een gezamenlijke wereld. In 'Maatschappelijke stage' ko- men die werelden juist niet bij elkaar. En 'Rabiaa en Roos' zoeken hun weg in de dialoog met zichzelf op zoek naar identiteit. Meer informatie is te vinden op www.theaterzuidplein. 1 ROTTERDAM - Welke verwach- tingen hebben Afrikaanse vluchtelingen van het wes- ten? Zijn zij echt zo anders dan wij westerlingen vaak denken? En wat gebeurt er als zij elkaar ontmoeten? Deze en andere vragen ko- men aan bod in de voor stelling De gebroeders Ou edraogo, donderdag 15 mei te zien in de Rotterdamse Schouwburg. In de voorstelling van Het Zuidelijk Toneel maken we kennis met de Afrikaanse broers Gop en Antwan Ou edraogo die na vele ontbe- ringen hun doel Europa be- reiken. Daarnaast volgen we het leven van de Nederland- se Karel en Anna (vanaf hun studententijd in de jaren 50 tot nu) net als de gebroe ders zoeken 00k zij op eigen wijze naar hun bestemming. Uiteindelijk ontmoeten de broers Karel en Anna. Wat volgt is een confrontatie van verschillende culturen met een verrassende afloop. Artistiek leider van Het Zui delijk Toneel Matthijs Riim- ke vroeg de Vlaamse auteur Peter De Graef om een to- neelvoorstelling te maken over Afrikanen en hun ver- wachtingen van Europa en dat te verweven met het le ven van een echtpaar in Ne derland. Om inspiratie op te doen maakte De Graef met acteur Bert Luppes en foto- graaf Joep Lennarts een reis naar West-Afrika. Veel im- pressies verwerkte hij in zijn toneeltekst. 'De gebroeders Ouedraogo' is 15 mei te zien in de Rotter damse Schouwburg. maasstad weekbladen Nieuw album optjenompn in Rip ROTTERDAM - 'New' is de tref- fende titel van de derde cd van de Utrechtse band GEM. Met vier in plaats van vijf bandleden en een minder straight rock geluid is 'New' anders dan de eer- dere platen. De reacties zijn vooral positief, tot genoe- gen van frontman Maurits Westerik. Op 10 mei staat GEM in het Rotterdamse Rotown. Ook de eerste single, het catchy 'Look', is een hit. Op You Ttibe is de clip al ruim 20.000 keer bekeken. „Lek- ker", vindt frontman Mau rits Westerik de reacties op het nieuwe album. „We heb ben de tijd genomen. Toen we ermee bezig waren, had- den we zelf het idee dat we mooie liedjes hadden. Eind december waren we klaar en toen duurde het dus nog vier maanden voordat het album daadwerkelijk ver- scheen. Het is fijn als blijkt dat mensen er nu zo goed op reageren." GEM bestaat sinds 2003. Na hun debuut 'Tell Me What's New' en het tweede album 'Escapades' was het extra spannend hoe 'New' ontvangen zou worden. „Omdat we op dit album een andere koers varen", verklaart Westerik. „Er zijn twee bandenleden vertrok- ken. We hebben een nieuwe drummer, maar sommige mensen denken dan toch dat de hele band wel zal ver- dwijnen. Ze gaan dan extra kritisch luisteren. Ik denk echter dat we beter uit de strijd zijn gekomen, zo voelt het althans. Het belangrijk-: ste is dat wij met z'n vieren achter deze plaat staan." Westerik en de andere bandleden (gitarist Vin cent Lemmen, bassist Je- roen Kikkert en de nieuwe drummer Wouter Rente- ma) namen de tijd om aan hun derde album te wer- ken. Ze huurden Welshman Greg Haver in en vertrok- ken voor de opnamen naar de Letse hoofdstad Riga. „In een omgeving waar we geen afleiding zouden heb ben, want die plaat moest in een paar weken af zijn. Een prachtige studio, met per- fecte faciliteiten en goedko- per dan studio's hier." De komende weken tourt GEM langs een aantal clubs en daarna volgen de festi vals, waaronder wellicht Lowlands. Na de zomer ver- schijnt dan de tweede sin gle van het album, waarna een uitgebreidere tour ge- pland staat. „Dat het album zo goed wordt ontvangen is leuk en daar genieten we natuurlijk van. Maar aan de andere kant willen we met GEM altijd hoger." ROTTERDAM - Comedygezel- schap Mussen Zwanen is weer terug met een klucht. Een echte, inclusief overspel en misverstanden. 'De Flat van Jet' is geschre ven door Haye van der Hey- den. De cast bestaat uit de acteurs van de succesvolle tv-komedie Kinderen Geen Bezwaar; Alfred van de Heu- vel, Anne-Mieke Ruyten, Bobbie Koek en met gastac- teurs Ron Cornet (Belgische' acteur, bekend van Witte- kerke), Eric Bouwman (be kend van Idols, Onderweg Naar Morgen) en Eva Pop- pink (bekend van Nijntje). Jet heeft een flat in de stad waar ze haar minnaar Karel ontmoet. Maar ze wil van hem af. Karel, die ook ge- trouwd is - wat Jet niet weet - leent de flat wel eens uit aan zoon Andre. Hij neemt een van zijn vriendinnetjes" Natas mee, die op zoek is naar woonruimte. Zij neemt Veertje mee, de dochter van Jet, want die zoekt ook woonruimte. En dat gaat mis! Een 'vervalste' klucht, gespeeld met veel flair en tempo, veel ervaring en veel enthousiasme. De Flat van Jet door come-4' dygezelschap Mussen en Zwanen is zaterdag 31 mei in theater Zuidplein. ROTTERDAM - 'Kift' is de derde thriller van Martine Kamp huis. Na.'Vrij' en 'Ex' is ook 'Kift' goed ontvangen. In dit boek vertelt ze twee verha- len, die gaandeweg steeds meer met elkaar verbon- den raken. Centraal staat de wereld van het spannende boek. Twee jaar geleden verscheen haar debuut 'Vrij'. Het was haar kennismaking met de boekenwereld, waarin soms vreemde dingen gebeuren. „Journalisten zoeken con tact met je, maar als ze heb ben wat ze nodig hebben, is het over." Kamphuis haalt een radio-interview aan waarover ze vooraf intensief contact had. Tot ze na afloop wilde napraten. „Toen kreeg ik geen reactie meer, terwijl dat toch geen moeite is." Dit soort ervaringen zor- gen voor het idee voor 'Kift'. Hierin staat schrijfster An nabel Aalbers op het punt haar debuut te maken. Een slechte recensie op de po pulate site Crimezone heeft verstrekkende gevolgen. „Als schrijver ben je kwets- baar, omdat je niet weet wat recensenten over jouw boek schrijven. Dankzij het inter net is dat nog erger gewor- den. Iedereen kaq. zijn me- ning geven. Wat gebeurt er als je die wereld niet meer kan scheiden van het echt leven? Dat was mijn vertrek- punt." bv In het boek deelt ze spelden prikjes uit. Onder meer aan de Gouden Strop jury, die tijdens de uitreiking klaagde over de kwaliteit van de boe ken. „Dan schiet je als jury van zo'n prijs je doel voor- bij. Er werd geciteerd uit een boek als voorbeeld hoe het niet zou moeten. Zo ga je toch niet met mensen om? Dat heb ik in 'Kift' gebruikt. Grappig genoeg hebben twee mensen die in die jury zaten mijn boek besproken. Alle- bei overigens positief." Ook het succes van colle- ga-schrijfster Saskia Noort komt voorbij. Natuurlijk verkoopt zij meer boeken, maar ik heb niets tegen haar. Juist zij is slachtoffer van de kift waar ik het over heb. Ze is een vrouw die veel boeken verkoopt, is blond en schrijft over seks. Dat zal wel prut zijn, denken ze dan. Ik heb twee van haar boeken gele- zen en vond veel kritiek on- terecht." Martine Kamphuis is niet jaloers op schrijvers die meer boeken verkopen dan zij. Belangrijker vindt zij goede recensies en positieve reacties van lezers. „Ik werk als psychiater en hoef van het schrijven niet te leven. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen van mijn boeken genieten. Schrijven vind ik leuk. Het heeft iets versla- vends. Hard werken is het niet, eerder ontspannend." Begin volgend jaar verschijnt haar eerste jeugdboek (ze schreef eerder jeugdverha- len voor een Belgische boek- jesserie) en ze werkt aan een nieuwe thriller. Als je in een verhaal zit, gaat dat echt le ven", vertelt ze. „Personages gaan een eigen leven leiden> Sommige mensen hebben dat ook tijdens het lezen. Die halen er iets anders uit dan ik heb bedacht. Ze lezen een boek op hun eigen manier*, Die twee dingen maken het voor mij zo leuk." journaal De voorstellingen zijn geschreven op basis van persoon- lijke verhafen. woensdaq 7 mei 2008 - TX97 De Utrechtse band GEM staat komende zaterdag op het podium van Rotown. foto Marc Driessen door Vincent Wernke Schrijfster Martine Kamphuis: „lk vind het vooral belangrijk dat mensen van mijn boeken genieten." Foto: Ed van Rijswijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 29