KNVB en Schiedam slaan handen ineen Eerste Horecanieuwsbrief gepresenteerd Laat uw stem horen op Het Stadserf! Co! lege weblog gemeente Schiedam :,-v*utkn Donderdag 24 april onderteken- den Hans Spierings, voorzitter van KNVB district West 2 en Christine Daskalakis, wethouder Sport van de gemeente Schiedam het vierentwin- tigste convenant in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB) getekend. Het GSB is de samenwerking tussen de lokale overheden en de KNVB om bestuurders van voetbalvereni- gingen in de grote steden ondersteu- ning te bieden. In de praktijk blijkt dat verenigingen vaak te kampen hebben met dezelfde problematiek op de volgende terreinen: financien, accommodatiezaken, plezier en res pect, communicatie, beleid, organi- satiestructuur en de maatschappelijke positie. Het convenant is de aanzet om een sterke driehoeksverbinding te creeren tussen verenigingen, ge meente en KNVB met als doel het behouden en creeren van vitale voet- balverenigingen in Schiedam. Drie jaar geleden werden door de wethouders van de vier grote steden de eerste convenanten getekend met de KNVB. Omdat de aanpak een suc- ces bleek, is besloten dat nicer dan Foto: Jan van der Ploeg dertig gemeenten (de G31+) deze lijn gaan volgen. Daarvan is Schiedam nu de vierentwintigste. Op donderdag 24 april overhandig- de burgemeester Verver-Aartsen de eerste nieuwsbrief 'HorecaNieuws Schiedamaan Peter Heren, lid van de afdeling Schiedam van Koninklijk Horeca Nederland. HorecaNieuws Schiedam' is een volgende stap in het door de gemeente ontwikkelde en verbeterde horecabeleid. In de brief, die alle horecaondernemers in Schiedam drie a vier keer per jaar krijgen toegestuurd, staat al het nieuws en wetenswaardigheden over het Schiedamse Horecabeleid en al- les wat daarmee te maken heeft. Foto: Jan van der Ploeg Wilt u iets bespreken met de ge- meenteraad? Zoekt u een gelegenheid om met een lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders in gesprek te komen? Komt u dan naar Het Stadserf! Op maandag 19 mei aanstaande vindt Het Stadserf plaats in de Alei- dazaal. Het Stadserf is openbaar, iedereen kan het bijwonen. Het gaat om uitwisseling van informatie in een dialoog tussen het gemeentebestuur en de stad. Tijdens Het Stadserf worden geen besluiten genomen. Het Stadserf is puur informerend. Het Stadserf is niet in de plaats ge- komen van bestaande mogelijkhe- den om informatie te vragen; door bijvoorbeeld een medewerker van het Stadskantoor te bellen. Het Stadserf is er ook niet om wen- sen of klachten onder de aandacht van een collegelid te brengen. Hier- voor bestaat immers de mogelijk- heid om gebruik te maken van het spreekuur van de collegeleden. Wei kunt u het woord voeren tijdens de onderwerpen en de eventuele discussies. Het Stadserf biedt alle ruimte aan de stad om nieuwe ideeen onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Ook is er tussen de programmaon- derdelen ruim de tijd om raads- en collegeleden aan te spreken. Het Stadserf begint om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 23.00 uur. Op het voorlopige programma voor Het Stadserf van maandag 19 mei aanstaande staat onder meer de behandeling van de Nota Gronduitgifte en Conversie in Schiedam. De belangrijkste kenmerken van deze nota zijn: - gronduitgiften geschieden in erfpacht; - conversie van erfpacht is en blijft mogelijk voor particuiiere eigen woningbezitters; - de projectmatige verzending van aanbiedingen wordt gecon- tinueerd voor erfpachten die vdor 1 juli 2008 zijn gevestigd en op naam van de particuiiere erfpachter staan. De Nota Gronduitgifte en Conversie in Schiedam is digitaal beschik- baar via www.schiedam.nl, onder bestuursinformatie. Wilt u in een van de komende bij- eenkomsten van Het Stadserf een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden brengen, dan kunt u contact opnemen met de grif- fier van de gemeente Schiedam, de heer J. Gordijn, telefoonnummer 010-2465788. In overleg kan dan worden nagegaan wat een passende aanpak en vorm is voor een onder werp. Het definitieve programma vindt u zo spoedig mogelijk www.schie- dam.nl onder bestuursinformatie. Ontwerpbeschikking Monumenteriwet 1988 Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 te hebben ontvangen. Op 25 oktober 2007 is een aanvraag ontvangen van Vereniging Hendrick de Keyser om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Oude Kerkhof 5/Bagijnhof,-3111 NT Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen restauratie van het pand en een herindeling van het interieur en van de rechter zijgevel. Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben het voornemen de ge- vraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 8 mei 2008 tot en met 19 juni 2008 op werkdagen inzien: maan dag vanl2.00-16.00, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 en don derdag van 8.00 -20.00. Zienswijze Wanneer u een zienswijze hebt over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 19 juni 2008 schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam p/a Afdeling Ruimtelijk gebruik, team Wonen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Uw per- soonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt. Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de be- schikking, kunt u daarom telefonisch bij de Gemeente Schiedam verzoeken. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk een week voor het einde van de inzage termijn worden gedaan. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ont werpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking zal afgegeven worden met in acht name van ingediende zienswijzen Projectnummer: 853-2007 Aanwijzing Gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belong van het verkeer hebben besloten: 1de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 8 april 2008: Laseurpad voor pand nr. 59, 3123 NS b. Besloten op 9 april 2008: Halleystraat, voor pand nr. 8a, 3112 PN Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een ge- motiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestre- den besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. P. Pollen, tel.nr. 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 24 april 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte, Mr. J.W. Spruijt Lees het weblog van burgemeester en wethouders op schiedam.nl n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6