Gemeentebericht Waterweggemeenten werken samen aan Centra voor Jeugd en Gezin Gratis activiteitenoverzicht met handig Mutatie BSO de Stimulans in het Register Kinderopvang Collegeweblog gemeente Schiedam FF#» De gemeenten Schiedam, Vlaardin- gen en Maassluis zetten zich in voor de verbetering van de 7,org gericht op kinderen, jongeren en gezinnen. Vorige week dinsdag tekenden de wethouders van de drie gemeenten samen met vertegenwoordigers van de betrokken partners een intentie- overeenkomst om te komen tot de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Waterweg gemeenten. De ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin is zowel lokaal, subregionaal (de Waterweggemeen ten) als stadsregionaal (Stads- regio Rotterdam) in voile gang. De drie gemeenten zijn in het kader van het stadsregionale programma 'Ieder Kind Wint' samen benoemd als 'koplopergemeente'. Dit houdt in, dat zij het CJG-concept gezamenlijk uitwerken. Het doel is om in elke gemeente een CJG te vestigen. De intentieovereenkomst is onder- tekend door: staand v.l.n.r. mw. M. de Sterke (WSNS), dhr. F.A.M. Bongaerts (Stichting MDNW), mw. A.M.J, van der Wei (Bureau Jeugdzorg), dhr. C.S.J.M. de Vet (GGD-RR), mw. C. Groenendijk (Careyn), mw. K. van der Velden (Steunpunt Onderwijs) zittend v.l.n.r. wethou- der C.A.C. Daskalakis (gemeente Schiedam), wethouder A. Attema (gemeente Vlaardingen), wethouder J. Luijendijk (gemeente Maassluis) Sieraden maken, naar de speeltuin of op bezoek bij de burgemeester? Een verhalenwedstrijd, rondvaart door Schiedam, de toren beklimmen of middeleeuws sporten? Het kan allemaal deze zomer in Schiedam. In de KidsPlezierGids, speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar gemaakt, vind je overzichtelijk al- lerlei Schiedamse organisaties die in de zomervakantie activiteiten orga- niseren voor kinderen. Leuk! Daar- naast bevat de KidsPlezierGids een prijzenactie. De hoofdprijs is een kinderbed dat de winnaar zelf mag uitzoeken! Alle Schiedamse kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen voordat de vakantie begint op school een KidsPlezierGids uitgereikt. Met dit jaar weer nieuwe activiteiten en een handig uitneembaar activiteiten over- zicht in het midden van de gids. Mis dit niet! De KidsPlezierGids is een uitgave van de gemeente Schiedam, afdeling Educatie en Welzijn. Meer informatie kunt u vinden op www.kidspleziergids.nl Per 14 juli 2008 heeft een mutatie in het Register Kinderopvang gemeente Schiedam als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang plaatsgevonden. Met ingang van 14 juli 20(18 is de inschrijf datum (datum van exploitatie) van BSO de Stimulans, locatienummer 06.03, gewijzigd van 26 juli 2007 in onbekend. De volgende gegevens zijn opgenomen in het Register Kinderopvang. Postcode Plaats van vestiging Telefoon 3124 LA Schiedam 010-41 48 494 Gegevens van de houder Naam (rechtsvorm) Adres Postcode Vestigings- of Woonplaats Telefoon (Inschrijfnummer Kamer van Koophandel en Fabrieken:) 24354266 KidsLounge Rotterdam B.V. B.V. Lombardkade 30A 3031 AH Rotterdam 010-4148494 Kindercentrum of Gastouderbureau Gegevens kindercentrum of gastouderbureau Naam KidsLounge de Stimulans Adres Olivier van Noortstraat 4 Aanvangstijdstip exploitatie Onbekend Bij kindercentrum: aantal kindplaatsen Aantal plaatsen per opvangsoort - 0 hele dagopvang - 20 buitenschoolse opvang - 0 gastouderopvang Het Register Kinderopvang ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stad serf 1. Openingstijden: maandag van 12.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00-20.00 uur. Daarnaast zijn deze gegevens ook beschikbaar via de website www.schiedam.nl Voor eventuele vragen kunt u terecht bij mw. drs. S.P. Badal, afdeling Educatie&Welzijn. telefonisch bereikbaar op het nummer 010-219 1529 en via e-mail s.badal@schiedam.nl. Wet bodembescherming Beschikking (Buitenhavenweg 154-174 (nabij 178) Onderwerp Op grand van de artikel 28 en 39 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam van de gemeente Schiedam, afdeling Projecten voor de locatie Buitenhavenweg 154-174 (post code 3112 DZ), kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie L nummers 104 t/m 107, 2105, 2106, 2089, 2184, 3365, 3431, 3640 (alien geheel) en 3974 (gedeeltelijk) een melding ontvangen met betrekking tot het verzoek in te stemmen met het saneringsplan. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij naar aanlei- ding van de melding instemmen met het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, lid 2 van de Wet bodembescherming. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 16 juli 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Beroep Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8:1 van de Alge- mene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan niet worden ingesteld door belanghebbende die geen zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbeschikking. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Voorlopige voorziening Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, en in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Korving van de afdeling Ruimtelijk Gebruik, telefonisch bereikbaar op: 010-2191 795. Wbb-code: SC060600247 Verleende evenementenvergunning De burgemeester van Schiedam heeft de onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft: Een summerparty, buitendisco op en rond het Van't Hoffplein op zaterdag 19 juli 2008 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Vanaf 17 juli 2008 ligt een afschrift van de verleende vergunning gedurende zes weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Gedurende de bovengenoemde periode kunt u tegen het verlenen van de ver gunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzienin- genrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Lees de weblog van burgemeester en wethouders op schiedam.nl 'v*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4