A .feiliiL Detacheringsovereenkomst bewonersondersteuning Gemeente en dierenbescherming onder tekenen dienstverleningsovereenkomst Start werkzaamheden herinrichting Mgr. Nolenslaan Kosten voor rijbewijs met spoed verlaagd www.schiedam.nl Gemeenteberichten B Bouwzaken Ge'interesseerden kunnen over het onderstaande en voor image in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins- dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen bouwaanvragen van 23 juni t/m 9 juli 2008 Gaardenpad 8, 3124 WJ Schiekade 36, 3125 KJ Schrijnwerkerstraat 88, 3123 EK Trelleborg 22, 3124 TG Combi Dakkapel b.v. dakkapel plaatsen op voor- en achter- dakvlak MAN Diesel voormalig kantoor en Benelux b.v. scheepswerf veranderen S. de Groot aan- en uitbouw aan achtergevel plaatsen R. Zuyderwijk dakkapel plaatsen Verleende bouwvergunningen Verzonden 7 juli 2008 Goteborg 20, 3124 TK Hoogstraat 105, 3111 HD (t.o.) Horvathweg J. van Dommelen B. Bot RET Geweigerde bouwvergunning Verzonden 7 juli 2008 Graaf Florisstraat 18, 3117 PL A. de vette garagedeur veranderen achtergevel vernieuwen en pand verbouwen fietsenhangar plaatsen dakkapel plaatsen op voordakvlak en dakop- bouw op achterdakvlak plaatsen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behan- deling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Nieuwland Life 2008 Bij de burgemeester van Schiedam is door Netwerk van Nieuwland een ver- gunning aangevraagd voor het organiseren van een evenement. Het betreft hier oa een muziek- en dansfeest op 13 September 2008 vanaf 9.00 uur tot 22.00 uur op het Dr. Willem Dreesplein. Gedurende de onderstaande periode van 2 weken ligt een afschrift van on derstaande aanvraag ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Nieuwland Life 2008 (aanvraag): 17 t/m 31 juli 2008 Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Als u uw zienswijze schriftelijk kenbaar wilt maken, dan kunt u deze richten aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van Nieuwland Life 2008, 13-09-08. Ontheffing geluidhinder Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op woensdag 9 juli 2008 hebben besloten aan Holland Scherm B.V. ontheffing te verlenen van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben voor of hande- lingen te (laten) verrichten waardoor voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4.1.5. APV) voor de volgende locatie op de volgende dagen en tijdstippen: 25 augustus 2008 tot en met 10 november 2008 tussen 18:00 en 06:00 uur Het plaatsen van een geluidsscherm aan de's Gravenlandseweg. Waarbij in het weekend van zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus 2008 en het weekend van zaterdag 6 September en zondag 7 September 2008 tussen 6:00 en 22:00 uur heiwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het besluit kan gedurende de bezwaartermijn worden ingezien bij het Ge- meentelijke Informatie Punt aan het Stadserf 1 te Schiedam. Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethou ders van Schiedam, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Daarnaast kunnen belanghebbenden - indien de behandeling van de bezwaren onverwijlde spoed vereist - bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Maandag vierden de gemeente Schiedam en het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) het ondertekenen van de detacherings overeenkomst bewonersondersteuning. Daarin worden formeel de afspraken bekrachtigd, die zijn vastgelegd in de 'visienota facilitering bewoners en bewonersorganisaties'. Wethouder Maarten Groene is er trots op dat de bewonersorganisa ties de verantwoordelijkheid op zich nemen om hun rol in de wijk goed uit te voeren. Het ondertekenen van de overeenkomst is een blijk van vertrouwen van het gemeentebestuur in de bewonersorganisaties en een volgende stap in een goede samen- werking. De verdere invulling van de samenwerking zal in de loop van dit jaar nog nader worden uitgewerkt. Op de foto staand: wethouder Maarten Groene en SOBO-voorzitter John van Gestel. Zittend v.l.n.r. de bewonersondersteuners Henk van der Vel- den, Gerard Sparla en Frans Klijzen. Op de foto ontbreekt Jac. Freijee. foto: Bart Bos IMMMWMI Foto: Bart Bos Een van de wettelijke taken die de gemeente Schiedam heeft op het gebied van dierenwelzijn, is het zorgen voor opvang en verzorging van zwervende huisdieren en van huisdieren die door hun eigenaar worden afgestaan. De gemeente heeft deze taak al een aantal jaren uitbesteed aan de Dierenbescherming afdeling Schiedam, die het dieren- asiel/-pension De Hargahoeve runt. De Dierenbescherming mag als enige deze dienst voor de gemeente uitvoeren. De gemeente Schiedam heeft besloten om de overeenkomst met de Dierenbescherming Schiedam voor de opvang van dieren weer te verlengen voor de duur van drie jaar, tot eind 2010. Op 9 juli vond de ondertekening plaats van de dienstverleningsovereenkomst voor de opvang van dieren door burge meester Verver-Aartsen en mevrouw Ter Veer, voorzitter van de Dieren- aan hun lot worden overgelaten of bescherming afdeling Schiedam. Nu de werkzaamheden op het Nieuw- landplein zijn afgerond, wordt deze week gestart met de herinrichting van de Nolenslaan. De werkzaam heden bestaan onder meer uit het her- inrichten van het voetgangersgebied, de fietspaden en de parkeerplaatsen. De straattegels worden verwijderd en nieuwe tegels worden aangebracht. De fietspaden worden voorzien van rood asfalt en de riolering wordt (deels) vervangen. Daarnaast wordt het oude straatmeubilair (zitbank en prullenbak) vervangen door nieuw meubilair. In week 29 wordt gestart met rioleringswerkzaamheden onder de parkeerplaatsen. Het werkgebied ligt tussen de Loeff- straat en de Piersonstraat. Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag van circa 7.00 uur tot circa 18.00 uur. In de bouwvak wordt er doorgewerkt en indien nodig wordt ook in de avonduren en op zaterdagen doorgewerkt. De werk zaamheden duren naar verwachting tot eind november 2008. Indien de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden niet op 1 december 2008 zijn afgerond, dan wordt een en ander opgeschort tot begin januari 2009. In de maand december vinden er dus geen werkzaamheden plaats. De werkzaamheden hebben gevol- gen voor voetgangers, winkelend publiek en (brom)fietsers. Daar waar nodig worden maatregelen getroffen (loopplanken etc.). Uiteraard zal worden geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. De Mgr. Nolenslaan ligt in een belangrijk woon- en winkelgebied. De bereikbaarheid, die van groot belang is voor bewoners, onder- nemers en winkelend publiek, heeft dan ook alle aandacht. Het winkel- centrum blijft tijdens de werkzaam heden te alien tijde bereikbaar. Het bestemmingsverkeer (bewoners, toeleveranciers e.a.) wordt omge- leid via de Colijnstraat. De werk- zaam-heden zorgen uiteraard voor verkeershinder, bijvoorbeeld over- dag met parkeren. De rijweg blijft bereikbaar, maar op bepaalde momenten zal stagnatie of hinder voor het verkeer ontstaan. Het Rijk heeft de kosten van het aanvragen van een rijbewijs met spoed met ingang van 1 augustus 2008 verlaagd met 10,-. De spoed- procedure kost op dit moment nog 40,-, maar per 1 augustus 2008 dus 30,-. Deze kosten komen bovenop de normale aanvraag- kosten voor een rijbewijs. Die blijven ongewijzigd en bedragen 33,15. De kosten van de spoedprocedu- re voor paspoorten en identiteits- kaarten blijven ongewijzigd, namelijk €41,-. 16 juli 2008 nummer 28 Pagina 2 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5