1 Historisch epos Ramlila in Schiedam Proosje op nieuwe banieren V wa if488* gemeente Schiedam Schiedam is komend weekend het decor van een bijzonder evenement. Het historische epos Ramayan wordt op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli 2008 opgevoerd als openluchttheater Ramlila - Spel van Ram - in het Prinses Beatrixpark te Schiedam. Het verhaal komt uit de Indiaase Epos de 'Ramayana'. Shri Ram is een hindoegod die een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van het hindoei'sme. Het verhaal random het leven van Shri Ram wordt beschreven in de Ramayana. De Ramlila wordt in Schiedam in zijn geheel in het Hindi opgevoerd. Met prachtige decors, kostuums en uitleg in het Nederlands. Ook is een informatiemarkt aanwezig en wor- den bij verschillende stands spullen en diverse vegetarische versnaperin- gen verkocht. De uitvoering van de Ramlila gaat gepaard met een interessant spel van live zang, muziek en dans. Het wordt verzorgd door vrijwilligers die de boodschap van de Ramlila willen voortbrengen en het Nederlandse publiek willen meenemen naar het tijdperk van Shri Ram en Sita. Universeel erfgoed Ramlila is door UNESCO als univer seel erfgoed erkend op 25 november 2005. Het is de oudste folkloristi- sche kunst ter wereld, die nog steeds populair is in India, Suriname, Trinidad Tobago, Cambodja, Thailand, Laos, Indonesie en andere Zuidoost Aziatische landen. Openluchttheater Ramlila vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli 2008 18.00 - 23.00 uur Prinses Beatrixpark, Schiedam www.ramiila.nl C^e«lam Donderdag is de eerste van de nieuwe banieren die de binnenstad opsieren in top gehesen door cultuur- wethouder Menno Siljee. Op de banieren is het bekende Schiedamse figuurtje Proosje te zien. Harr Wiegman, rechts op de foto, ontwierp Proosje ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Schiedam in 1975. De Proosje-banieren zullen te zien zijn tot de Branders- feesten in September. Foto: Jan van der Ploeg Kennisgeving Wet bodembescherming: Besluit Uniforme Saneringen (Jan van Galenstraat 86 te Schiedam) Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend dat de volgende melding als bedoeld in de artikelen 28 en 39b van de Wet bodembescherming is ontvangen van: - CP Heat Exchanger technologies B V, d.d. 1 juli 2008. Deze melding betreft het voornemen de bodem op de locatie Jan van galenstraat 86, (postcode 3115 JG) kadastraal bekend gemeente Schiedam sectie N, nummer 797, bekend onder de code SC0606001220 te saneren volgens het Besluit uniforme saneringen categorie Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit Uniforme Saneringen kunnen de saneringswerkzaamhe- den binnen 5 weken na ontvangst van de melding aan- Belastingen Burgemeester en wethouders van Schiedam delen mede dat de gemeenteraad op 10 juli 2008 heeft vastgesteld de derde Verordening tot wijziging van de Legesveror- dening 2008. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. vangen tenzij binnen een termijn van circa 4 weken na ontvangst van de melding schriftelijk is medegedeeld dat de melding niet in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen. Indien de melding in overeenstem ming is met het Besluit uniforme saneringen moet de sa- neerder uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de melding zijn aangevangen met de saneringswerkzaamheden. Deze mededeling betreft geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het Besluit uniforme saneringen kent geen inspraak-, terinzageleggings-, zienswijzen-, bezwaar- en beroeps- procedure naar aanleiding van de melding. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. de Kok van de afdeling Ruimtelijk Gebruik, te- lefoon 010-2191 Wbb-code: SC0606001220 De bekendmaking vindt plaats door opneming van het besluit in de verzameling 'Belasting- en retributieveror- deningen" op 15 juli 2008, onder 'Belasting- en retribu- tieverordeningen 2008", nummer 16. De belasting- en retributieverordeningen liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van het vermelde besluit. Kapvergunningen Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 1 Els, 1 Sierappel en 2 Dennen, in verband met herinrichting van het terrain, staande 's-Gravelandseweg 555, 3119 XT te Schiedam - 18 Lindes, in verband met herinrichting van Burgemeester Van Haaren- laan west deel 2 staande Burgemeester van Haarenlaan tussen Ruys de Beerenbroucklaan en Burgemeester Knappertlaan, 3116 te Schiedam* - 14 Lindes en een Plataan, in verband met herinrichting van Burgemees ter Van Haarenlaan Nieuwlandplein, staande Nieuwe Damlaan tussen Nieuwlandplein en mgr. Nolenslaan, 3118 te Schiedam - 1 meidoorn, in verband met achteruitgang in conditie, boom is ziek, staan de in de achtertuin van het pand Hargplein 57, 312123 VD te Schiedam - 1 Es, in verband met overlast, staande in de achtertuin van het pand De La Marplein 23, 3123 AC te Schiedam*** - twee Esdoorns, tien Beuken, 1 Es, lAppel, acht Platanen en veertien Populieren, in verband met inpassing van een vrijliggend fietspad, staande in de groenstrook tussen de Willem Andriessenlaan en de Churchillweg, 3122 te Schiedam hiervoor geldt een herplantplicht van tweeentwintig bomen als laanbe- planting aan de Burgemeester van Haarenlaan volgens het in de tekening opgenomen beplantingsplan hiervoor geldt een herplantplicht van zestien bomen als laanbeplanting aan de nieuwe Damlaan volgens het in de tekening opgenomen beplantingsplan hiervoor geldt een herplantplicht van een boom op of in de nabijheid van de kaplocatie hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 20 bomen op of in de nabij van de kaplocatie Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Dharmlal, tel: (010) 2191790. Kapvergunningen Op grand van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 2 Sierkersen, staande Stationstraat thv. nr. 730 t/m 96, 1 Valse Christus- doorn staande Stationstraat thv. nr. 96, 1 Linde staande Boerhaavelaan thv. nr. 96, 1 Schijnacacia staande op de hoek Snelliussingel van Swindensin- gel, 1 Sierkers staande Stephensonstraat thv. nr. 36, 1 Valse Christusdoorn staande hoek Villastraat van Swindenstraat, 1 Haagbeuk staande Step hensonstraat van Leeuwenhoeckstraat en 1 Sierkers staande Ohmstraat, in verband met de aanleg van ondergrondse inzamelpunten huishoudelijk restafval* - 1 Iep, in verband met dunning van het bomenbestand en overlast, staande aan de achterzijde van het pand Botter 25, 3123 Schiedam - 1 Den en 1 Berk, in verband met slechte conditie en overlast, staande in de voortuin van het pan Burgemeester Knappertlaan 120, 3117 BD Schie dam - 1 Sierkers, in verband met herinrichting uitbreiding van de tuin, staande in de zij- en achtertuin van het pand Zwaluwlaan 42, 3121 XX Schiedam hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 9 bomen binnen de wijk Oost te Schiedam hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 2 bomen zoals in de vrijwillige herplant is opgenomen. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Dharmlal, tel: (010) 2191790.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6