M.C.M. de Groot-speld voor de heer G. Rens Groenoordhuis staat open voor iedereen Lintje zoekt vrouw! Gemeenteberichten Geboorteakte of parkeer- vergunning aanvragen? www.schiedam.nl Kennisgeving Monumentenwet 1988 Beschikking Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben een aanvraag om vergun- ning op grond van de Monumentenwet 1988 ontvangen. Het betreft een aanvraag van Vereniging Hendrick de Keyser om een vergun- ning voor het wijzigen van het rijksmonument Oude Kerkhof 5/Bagijnhof, 3111 NT Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen restauratie van het pand en een herindeling van het interieur en van de rechter zijgevel Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Beroep Binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit, kan alleen beroep worden ingesteld als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbr >chikking. Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht). Omdat het indienen van een beroepschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, een verzoek om voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden) indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een der- gelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een beroepschrift is ingediend. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot mw. V. van der Vlerk of mw. C. Bakker van de Gemeente Schiedam, telefoon- nummer 010-2191791 of 010-22191792. Projectnummer: 853-2007 Burgemeester en wethouders heb ben de M.C.M. de Groot-speld toe- genend aan de heer G. Rens in verband met zijn grote verdiensten voor de sport in Schiedam in het algemeen en voor de handbalsport in het bijzonder. De heer Rens ontvangt deze ge- meentelijke onderscheiding bij gele- genheid van zijn 60-jarig jubileum, waarvan 25 jaar als voorzitter, later ere-voorzitter en thans ook als advi- seur van de handbalvereniging UVG, thans H.V. Ventura. De versierselen werden hem zaterdag uitgereikt door burgemeester W.M. Verver-Aartsen in het clubgebouw van H.V. Ventura. Foto: Jan van der Ploeg Kapvergunningen Wethouder Groene heeft op donder- dag 10 juli tijdens de zomerborrel in Groenoord de loeatie aan het Bart Verhallenplein 50 alb omge- doopt tot Groenoordhuis. In het Groenoordhuis kunnen bewoners van Groenoord terecht voor hulp en adviezen als zij een idee hebben voor een activiteit, niet goed weten welke instantie z.e ergens voor moe- ten benaderen of een praatje willen maken met opbouwwerker Laurie Hermanns. Foto: Jan van der Ploeg Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 1 Conifeer, in verband met overlast, standplaats ten opzichte van een monu- mentaal pand en schade staande op het terras aan de voorzijde van het pand lokaal bekend't Oude Raedthuys, Schiedamseweg 26, 3118 te Schiedam - 1 Den, in verband met scheefstand en overlast, staande in de achtertuin van het pand Rotterdamsedijk 237 A, 3112 AK te Schiedam Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Dharmlal, tel: (010)2191790. Publicatie Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 juli 2008 de Verordening Leerlingenvervoer 2008 heeft vastgesteld. De Verordening Leerlingenvervoer treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt gedurende Kantooruren 6 weken ter inzage bij het Gemeentelijk infor- matiepunt in de Stadswinkel aan het Stadserf 1 Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket op Schiedam.nl Dig itaal Loket Steeds meer vrouwen krijgen een Ko- ninklijke onderscheiding. Jarenlang was het aantal vrouwen dat lande- lijk een Koninklijke onderscheiding kreeg een kwart van alle gedecoreer- den. Vorig jaar was dat zelfs 33 een stijgende lijn. Schiedam doet niet onder aan dit landelijk gemiddelde. Een mooie stijging maar voor 2009 wordt er gestreefd naar nog meer vrouwen met een lintje. Een van de doelstellingen van het herziene de- coratiestelsel uit 1996 was om meer vrouwen te decoreren, en overigens ook leden van minderheidsgroepen. Er is de laatste jaren dus sprake van een stijgende lijn, maar het aantal vrouwen dat gedecoreerd wordt blijft nog te zeer achter. Dat zie je nog ster- ker terug in de hogere graden: vrou- welijke vrijwilligers worden steeds beter bereikt, maar vrouwelijke pro fessionals nog veel te weinig. Minister van Binnenlandse Zaken mw. Ter Horst, het Kapittel voor de Civiele Orde en burgemeester mw. W.M. Verver - Aartsen zouden het wenselijk vinden dat meer vrouwen voorgedragen worden voor een lintje. In Schiedam zijn honderden vrouwen als vrij willigster actief binnen allerlei organisaties op sociaal maatschappe- lijk gebied. Niet alleen bestuursters maar ook vrouwen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving. Of vrouwen die in hun werk bij- zondere prestaties levert, welke uit- gaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwacht mag worden en waar de samenleving baat bij heeft. Deze vrouwen, actief als vrijwilliger maar ook vrouwelijke professionals op hoge en op zichtbare posities, vrouwen in politieke functies en vrouwen uit etnische minderheden kunnen in aanmerking worden ge- bracht voor een Koninklijke onder scheiding. Omdat aan de aanvraag van een Ko ninklijke onderscheiding een lange procedure verbonden is, moeten een dergelijke aanvraag ten behoeve van de volgende algemene decoratiever- lening op 29 april 2009 voor 1 Sep tember 2008 bij de burgemeester zijn ingediend. Het kabinet van de bur gemeester begeleidt zo'n aanvraag vanaf het eerste begin, zodat die aan alle regels voldoet. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze formulieren kunt u downloa- den via www.lintjes.nl. Formulieren zijn ook op te vragen bij het kabinet van de burgemeester, te- lefoonnummer 010-2191114 of per e-mail jhg.brouwer@schiedam.nl. Verder is er een informatiefolder beschikbaar met als titel 'ere wie ere toekomt', uitgegeven door het Kapittel voor de Civiele Orden. Deze informatiefolder en overige informa tie zijn eveneens verkrijgbaar bij het kabinet. Zoals al uit de benaming blijkt, worden Koninklijke onder- scheidingen toegekend door Hare Majesteit de Koningin. Lintje zoekt vrouw! Maar, vanzelf- sprekend, ook mannen die een bij- zondere prestatie op sociaal vlak of zich bijzonder inzetten voor de maatschappij leveren kunnen wor den aangemeld voor een Koninklijke onderscheiding. Verleende evenementenvergunning Summermadness 2008 Het gemeentebestuur van Schiedam heeft een vergunning/ ontheffing verleend aan de Stichting Welzijn Schiedam voor diverse festiviteiten in het park aan de Vlaardingerdijk te Schiedam van 21 juli tot en met 30 augustus 2008 onder de naam Summer Madness. Deze festiviteiten bestaan on der uit diverse sport- en kinderactiviteiten, een moviebus en de afsluitende bakinight op 30 augustus 2008. Vanaf 17 juli 2008 ligt een afschrift van de verleende vergunning/ontheffing gedurende 6 weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Binnen zes weken kunt u tegen het verlenen van de vergun ning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent. Ook moet u aangeven waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getrof- fen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning/ontheffing geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de voorzieningen rechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u bij de van Schiedam een bezwaarschrift hebt ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. 16 juli 2008 nummer 28 Pagina 4 Col of on Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Infdrmatienumrrier stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactle Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7