Het Wilde Westen in het circus Ook prinsesjes gaan naar school Rotterdamse verhalen uit familiedoos Klassiek genieten tijdens het Veerhavenconcert -UX Expositie over Golden Earring ROTTERDAM - Rotterdamse verhalen die je niet terug kunt vinden in de geschie- denisboeken. Zo zou je het boek 'Tochten in en om Rot terdam' samen kunnen vat- ten. Zelf noemt auteur Jan de Bruin (1950) het een ode aan zijn ouders, grootouders en aan zijn geliefde Rotter dam. De Bruin maakte al jaren foto's door heel Rotter dam en is af en toe stadsgids voor Rotterdam Roots. Zijn 00m spoorde hem aan om de geschiedenis van Rotterdam vanaf 1920 op te tekenen aan de hand van familiever- halen. Dat advies nam hij ter harte, maar het resultaat verdween in een la. „Mijn 00m vond dat ik het moest uitgeven. Ik heb eerst een se- lectie gemaakt van verhalen die er wel en niet in moch- ten. Sommige zaken zijn te prive, of spelen zich niet in Rotterdam en omgeving af." In 1920 kwam zijn vijfja- rige moeder met haar ou ders in Rotterdam wonen aan de Dordtsestraatweg, toen vlakbij het boerenland. En hoe werd je hier als Am- sterdammers welkom gehe- ten? Om te beginnen was de goederenwagon met hun in- boedel zoek. De inburgering verliep niet zonder betrok- kenheid bij Feyenoord. Daar werd de grootvader Tinhout een gewaardeerde doch strenge penningmeester. Hij liet vlak voor een wedstrijd een speler van het veld halen omdat hij zijn contributie nog moest betalen. Een ritje met de locomotief of kijken naar de treinen was vroeger een belevenis. Ook wordt de eerste vakan- tie naar het buitenland in 1958(0 beschreven. Natuur- lijk wordt de Tweede We- reldoorlog niet overgesla- gen. Met name het verhaal over Jenny, de joodse vrien- din van zijn moeder die oor- log niet overleefde, spreekt boekdelen. 'Tochten in en om Rot terdam' is verkrijgbaar bij boekhandels Snoek, Van Gennep en via www.boeken- route.nl ROTTERDAM - De zesde editie van het gratis OVG Veer havenconcert wordt zater- dagavond 30 augustus weer gehouden. Het klassieke openluchtconcert heeft zich inmiddels bewezen als hoog- waardig en sfeervol evene- ment. Dobberende bootjes, een prachtig transparent podium geflankeerd door de antieke zeiljachten en een toegankelijk operapro- gramma door wereldtoppers zijn de ingredienten van het Veerhavenconcert. Dit jaar is gekozen voor een groots programma met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leidng van Yves Abel en de aansprekende so- listen Paul Vincent en Ag- nesa Totova. Extra interes- sant dit jaar is de bijdrage van het Nederlands Concert Koor dat met 50 personen de beroemdste koorwerken zal vertolken. De getalenteerde, 16 jarige Elvira van Gronin- gen is soliste op viool. Van 19.45 tot 21.15 uur kan ieder- een gratis, vanaf de kade of vanuit een eigen bootje, ge nieten van het exclusief voor deze avond samengesteld programma. Burgemeester Opstelten opent de avond. De presentatie is in handen van Coen Jutte. Het Veerhaven juniorcon- cert vindt op zondagmiddag 31 augustus van 14.00 tot 15.15 uur voor de derde keer plaats. Het is een veelbelo- vend klassiek openluchtcon cert voor en door kinderen met medewerking van het Rotterdams Jeugd Symfo- nie Orkest, de SKVR en War Child. maasstad weekbladen Boerderijdieren in nieuwe show van Circus Althoff ROTTERDAM - Circus Althoff heeft van vrijdag 22 au gustus tot en met zondag 31 augustus de tenten op- geslagen op het Noorderei- land in Rotterdam met een nieuwe voorstelling 'West and Wild'. Het twee uur durende programma is een combinatie van theater, re vue en circus. De opening is een spektakel uit het wilde westen waarin cowboys en indianen de hoofdrol spe len. Onderdeel van deze act is het krachtnummer van Yousseff, voormalig we- reldkampioen judo. Circus Althoff toont elke show weer nieuwe verras- sende dieren, zoals een vrij- heidsdressuur met boer- derijpaarden. Verder pre- senteert dompteur Alberto Althoffer, een van de beste ter wereld, nog een ezel, ganzen, een koe en tien varkens die opzienbarende trucjes kunnen. Ook is er een nummer met acht poe- dels. De honden zijn van de familie Possnas uit Duits- land. Zij staan bekend om hun speciale act. In de sfeer van het oude wilde westen is er een act met lasso's en messen. De familie Faltiny laat zien wat daar allemaal mee mogelijk is. Geen circus zonder clowns. Bij Circus Althoff brengt het koppel De Lellos het publiek aan het lachen. De clowns zijn de Nederland- se Jenny van Meggelen en haar Italiaanse echtgenoot Alain Di Lello. Hij is de der de generatie uit een echte Italiaanse clownfamilie. Het programma van dit jaar kent na de pauze een modern gedeelte met rap en rock maar ook vele ijzingwekkende stunts. Zo zullen een stel waaghalzen op drie motoren door een grote stalen bol razen. Uit Tsjechie komt Gorgio, de kampioen van de diabolo. Verder jongleert Helena Fatiny met maar liefst vijf voetballen tegelijk. Het cir cus is op het Noordereiland te zien van 22 augustus tot en met 31 augustus. Meer informatie kijk op www.cir- cusalthoff.nl. Win kaarten! Maasstad geeft een aan- tal kaarten weg. Stuur een mailtje naar prijsvraag@ maasstad.nl en maak kans op kaarten voor maandag 25 augustus, dinsdag 26 au gustus en woensdag 27 au gustus voor de voorstellin- gen van 15.00 uur en 20.00 uur. Geef duidelijk aan voor welke voorstelling uw voor- keur uitgaat. Vergeet ook niet uw persoonsgegevens te vermelden. REGIO - In Museum RockArt in Hoek van Holland is af- gelopen zondag onder grote belangstelling de expositie '35 jaar Radar Love?' ge- opend. Bij de opening was George Kooymans, compo- nist en gitarist aanwezig. Hij was erg onder de indruk van de tentoonstelling. De expositie is samengesteld door gastconservator Patrick Orriens. Een groot deel van de uitgebreide collectie van deze Golden Earring-fan is tentoongesteld. Daarnaast vullen vele beeld- en ge- luidsfragmenten de tentoon stelling aan. De openingshandeling van de expositie bestond uit het onthullen van een blijvend museumstuk, het doublebass drumstel van Cesar Zuijder- wijk uit de periode van Ra dar Love. Dit drumstel is ge- heel gerestaureerd en staat inmiddels te pronken tussen de vele andere unieke items uit de rijke pophistorie van ons land. De expositie is te bezoeken tot en met 22 november op donderdag tot en met zater- dagmiddag en iedere le zon dag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. In de schoolva- kanties is het museum ook op de woensdagmiddag ge- opend. Kijk voor meer info op www.rockart.nl. Expositie door Dik Vuik ROTTERDAM - Iedereen gaat naar school, ook prinsesjes. Zo deden de Nederlandse media uitgebreid verslag van de eerste school dag van prinses Amalia, afgelo- pen december. Elk prinsesje kreeg in het verleden onder- wijs, al was de manier waar- op wel verschillend. Het Na- tionaal Onderwijsmuseum laat vanaf aanstaande vrij dag zien hoe Wilhelmina, Juliana en Beatrix leerden lezen, schrijven en rekenen. De tentoonstelling 'Ook prinsesjes gaan naar school' is ingedeeld naar de drie verschillende kroonprinses- jes. De bezoeker begint de wandeling dus bij Wilhel mina. Zij kreeg les in het pa- leis. Haar vader overleed bo- vendien op haar tiende, dus werd ze relatief snel klaar gestoomd voor het koning- schap. „Heel erg eenzaam", denkt Petra Reijnhoudt van het Nationaal Onderwijsmu seum. „Ze kreeg in haar een- tje les van een gouvernante." Voor het contrast is een foto van een gewone schoolklas uit Wilhelmina's tijd te zien, iets dat trouwens bij elke prinses het geval is. Ook Juliana kreeg in het paleis les, maar dan wel in een klein klasje. „Er is een schoolsituatie nagebootst", wijst Reijnhoudt naar de bankjes en de schoolplaat in de anders zo statige pa- leiskamer. „Het ziet er al wat vrolijker uit." Juliana was op haar beurt behoor- lijk vooruitstrevend voor haar kinderen en liet ze naar een echte school gaan. Dat was 'De Werkplaats' van onderwijzer Kees Boeke in Bilthoven. Daar werd onder meer aandacht besteed aan vrije expressie en leerden de kleine prinsesjes ook tal van klusjes uit het gewone leven. Zo is Beatrix te zien terwijl ze ramen staat te wassen. Naast het fotomateriaal zijn ook tal van objecten uit de archieven van het Konink- lijk Huis losgepeuterd. Zo zijn er onder meer en schrif- ten schooltassen van de prinsessen. Een pronkstuk is het speciaal gemaakte aap-noot-mies schoolplank- je van prinses Juliana. In ze- ven vitrines worden thema's behandeld als de huisdieren van de prinsessen, de auba- des en defile's in hun school- jaren en een kinderfeestje in het paleis. De expositie besteedt aan dacht aan zowel het lesge- ven, het soort onderwijs als aan het vaderlandslievende element dat het vroegere on derwijs kenmerkte. Al met al ontstaat een leuk beeld van hoe het onderwijs geleidelijk aan ook voor de telgen van het koningshuis veranderde. Ze kregen allemaal les, maar allemaal verschillend. Prin ses Amalia zit tegenwoordig op een gewone basisschool. Bij de tentoonstelling ver- schijnt bovendien het rijk ge'illustreerde gelijknamige boek 'Ook prinsesjes gaan naar school'. Gedurende de tentoonstelling kost het boek bij het museum 9,95, daarna 13,95 euro. 'Ook prinsesjes gaan naar school' is van 22 augustus 2008 tot en met 4 januari 2009 te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum, Nieu- wemarkt l-A, Rotterdam. Zie ook www.onderwijsmu- seum.nl. podium journaal woensdaq 20 augustus 2008 - TX97 Geen circus zonder clowns. Ook bij Circus Althoff zijn ze natuurlijk aanweziq. Prinses Beatrix, schrijvend in een schrift, augustus 1948. foto wiiiem van de Poll.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 21