Programma 3e weekeinde Zomerterras Zomerterras in de spotlights ft. Computers voor gezinnen met een laag inkomen Zomerterras: enorme zwierende figuren IRADO vuilniswagens krijgen 2e leven in Letland Laatste week Summer Madness Proeverij Oud-Hollandse likeuren Sterreporter in roeiboot maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Duits-Russisch Apparatschik, Italiaans Teatro en Alain Clark vlaardingen - Het Zomerter ras start vrijdag om 18.30 uur met een optreden van de Zomerterras Huisband. Daarna zal de laatste finale aanvangen van de Zomer terras Concoursen in het genre Wereldmuziek tussen 19.30-22.00 uur. Om 22.00 uur is het tijd voor een bij- zondere voorstelling van Teatro due Mondi (Italie), Fiesta genaamd (zie kader). Apparatschik brengt om 22.30 uur mix van volks- muziek, ska, rock en polka. Apparatschik is het eerste project van de nieuwe Duit- se Russenparty-scene. Na de Zomerterras Huisband om 18.30 uur treedt zater- dag om 21.00 uur zange- res Giovanca op. Giovanca groeide op met de warme geluiden van Dionne War wick en Minnie Ripperton, in de 8o's aangevuld met een flinke dosis pop, in de 90's heeft zij haar hart verloren aan hip hop. De- ze invloeden komen terug in haar muziek. Hendrik Co 19.00-23.00 gunnen mensen een kijkje in het Russisch museum van Bo ris Isnietch. Een voorstel ling met Clownerie en een vleugje straattheater. Tus sen 20.00-22.00 uur vlie- gen de vonken eraf tijdens de vuurshow van Manoes- so. En 00k het toetje van de avond is niet mis, name- lijk het optreden van Alain 'Clarke om 22.30 uur. Zon- dag brengt Cobla La Princi pal dAmsterdam om 12.00 uur een familieconcert ten gehore. Voor de kleinere be- zoekers is er in de middag de circusspeelplaats Hannes Co 13.00-17.00 uur en kun- nen kinderen zich wanen in een fantasieland bij kin- dertheater Fratsen 14.00- 15.00 uur. Bij Kosmopolis om 13.30 uur (kinderen) en 15.45 uur (iedereen) krijgen bezoekers 'Together Fore ver de Burenwinkel' voor- geschoteld (zie elders). De 8 leden van Meriendacena zijn los van elkaar naar Ne- derland gekomen op zoek naar de ideale plek om hun muziek te maken. Zij treden om 16.00 uur op. Zie 00k: www.zomerterras.nl Wijkkort SCHIEDAM - Summer Madness van SWS Jong gaat de laatste week in. Ondanks het vaak slechte weer hebben veel Schie- damse jongeren de afgelopen weken de verschillende acti- viteiten op de Vlaardingerdijk meebeleefd. Vooral Herrie in Schiedam, waarbij aandacht gevraagd werd voor stichting KiKa en de graffitiworkshop werden druk bezocht. De laatste week staan er nog een aantal knallers op het pro gramma zoals het Sumosoccer op vrijdag 22 augustus en Speedball op dinsdag 26 augustus. Ook de afsluiter op zaterdag 30 augustus belooft een knal- ler te worden. Tijdens de culturele en muzikale Baki Night kan vanaf 17.00 uur worden aangeschoven bij de barbecue en treden onder meer Kolbasti, DJ Kid Kaio en rapper Ex cellent op. Baki Night wordt gepresenteerd door Yahia van zender FunX en duurt tot 22.00 uur. Meer informatie en het volledige programma van de zomer- activiteit Summer Madness op de website www.summer- madness.nl. SCHIEDAM - In zorgcentrum Frangois HaverSchmidt aan de Willem de Zwijgerlaan 35 in Schiedam is zondag 24 augus tus voor senioren uit de regio een proeverij van en met Oud- Hollandse likeuren. De hele middag kan op cabareteske wijze genoten worden van boeiende verhalen uit de Gouden Eeuw. In deze vertellingen wordt verhaald over het ontstaan van 23 soorten Oud-Hollandse likeuren. Hekserij, bijgeloof en vreemde volksgebruiken maken deel uit van de vertellingen die begeleid worden met gedichten. Alcohol mocht in het calvinistische Nederland van de zeven- tiende eeuw alleen met een reden gedronken worden. Er zijn dan ook boeiende verhalen te vertellen over de redenen die men aanvoerde om een likeurtje te mogen drinken. Daarnaast staat een groot assortiment aan likeuren voor de toehoorders klaar. Daar zijn ook een tiental alcoholvrije li keuren bij. Natuurlijk ontbreekt de advocaat met boerenjon- gens, slagroom en een chocolaatje niet. De likeurproeverij is zondag 24 augustus van 14.30 tot 16.30 uur en meedoen kost 17,50 euro. Opgeven kan via het secretariaat van Argos ErOpUit: (010) 40913 31. Vervoer van en naar zorgcentrum Frangois Haver- Schmidt kan eventueel worden geregeld. SCHIEDAM - Maasstad-ster- reporter Frank Willemse is woensdag 20 augustus te gast in een aflevering van het programma Zomergasten op LOOK TV. In dittelevisiepro- gramma praat presentator Jan Willem de Boer met een bekende Schiedammer over zijn of haar passie. Voor deze gelegenheid stappen journa list en columnist Frank Wil lemse van de Schiedamse editie van Maasstad Week bladen in een roeiboot om zo gezamenlijk het interview wat extra dynamiek te ge- ven. De aflevering van het programma 'Zomergasten in Schiedam' met de gepokt en gemazelde Schiedamse journalist wordt woensdag om 12.00 uur voor de eerste maal uitgezonden en daarna 24 uur lang elk heel uur her- haald. Ook op zaterdag 23 en zondag 24 augustus wordt het programma met Frank Willemse herhaald. Dit zo- merseizoen waren onder meer al Andre Corveleijn, Menno Siljee en Wim van Zon te gast bij presentator Jan Willem de Boer. Infer matie over het programma Zomergasten en de uitzend- tijden is te vinden op de web site: looktv.waterwegnoord. nl. LOOK TV zendt uit op 273,25 MHz en via digitaal kanaal 12 op de kabel. door Monika Hoogenbosch REGIO - De weergoden waren het Zomerterras dit week einde goed gezind. En dat gaf glans aan het Vlaarding- se muziek-, theater- en cul- tuurfestival. Vrijdagavond liep 't Hof razendsnel vol met publiek. Veel Vlaardingers hebben hun zomer vakantie alweer de rug en konden in het park hun ontspannen gevoel nog even wat langer vasthou- den. Met het invallen van de duisternis kwam het Zo merterras echt los. De uit Frankrijk afkomstige Com- pagnie des Quidams bracht vier enorme wit gekleurde en verlichte poppen ten to- nele. Langzaam en met niet helemaal gracieus te noe- men bewegingen zwierden de figuren door het publiek. Een verlichte bol hoog in de lucht wedijverde met de voile maan over wie het meest in het oog sprong. En met slot- act Def P kreeg de avond een razend 'rappe' apotheose. De zaterdag was heel an- ders qua geluid en kleur. In het oog springend was het absurdistisch theater van D-A-A-N. Maar ook de voor stelling 'Duizend messen in een nacht' van de Noord- Afrikaanse Abu Habib verdiende applaus. Het duo deed levensgevaarlijke trues met zwaarden, messen en blinddoeken. Ook het Lan- taarnvolk deed het Zomer terras aan. Zij fabriceerden licht waar zij maar konden en dat zorgde voor een bij- zondere sfeer. De band Sha- na Shu besloot de avond. „Veel elektronica maar wei- nig talent", vond een bezoe- ker. De kinderzondag blijft een succes. Ditmaal met als hoogtepunten, tussen al het kindervertier, het klassieke Vivaldi's De Vier Seizoenen door I Musici en het Brazili aanse Sensual. Een rijdende wagen vol kunstproducten Fiesta Fiesta is gebaseerd op een roman van Gabriel Garcia Marquez en vertelt het ver- haal van de jonge Erendira, wiens grootmoeder haar tot prostitutie dwingt. Het ver- haal wordt in het begin in het engels verteld en daar na in een parade gebracht. Hierbij wordt het volk mee- gelokt en meegezogen door de enthousiaste groep. Met vuur, rook en uitdagende gevechten met mannen en uitdagende vrouwen zal het publiek erg genieten van deze groep. De Burenwinkel De Burenwinkel is een rij dende wagen vol producten die speciaal door kunste- naars zijn ontworpen om buren dichter bij elkaar te brengen. Van zachte slip pers om elkaar niet te sto- ren tot slimme foefjes om elkaar beter te leren ken- nen. "Juist in een tijd waar- in wij uit elkaar lijken te drijven, is het belangrijker dan ooit om duidelijk te maken dat een samenleving niet te ontbinden valt". SCHIEDAM - Computers zijn tegenwoordig onmisbaar in het onderwijs. Van kinde ren wordt verwacht dat zij er huiswerk mee maken terwijl roosters via internet worden aangeboden en werkstuk- ken met gebruik van inter- netbronnen moeten worden gemaakt. Voor mensen met een laag inkomen is een computer vaak niet betaal- baar. De gemeente Schie dam verstrekt daarom aan gezinnen met een laag inko men een computer. Het gaat dan vooral om kinderen in de brugklas van het voort- gezet onderwijs. Ook ouders met kinderen die in het afge lopen schooljaar in de brug klas, de 2e of 3e klas van het voorgezet onderwijs zaten, kunnen nog een computer met printer aanvragen. Deze aanvraag moet voor 1 okto- ber bij de gemeente binnen zijn. De subsidie geldt voor gezinnen met een inkomen niet hoger dan 1.528 euro per maand. Voor een eenou- dergezin is de drempel 1-375 euro per maand. De aan vraag moet gedaan worden met het formulier Bijzonde- re Bijstand welke te verkrij- gen is via de afdeling Werk en Inkomen aan het Stati- onsplein 79, de Stadswinkel aan het Stadserf en de web site www.schiedam.nl. Meer informatie: (010) 246 52 99. REGIO - Twee medewerkers van IRADO vertrekken vrij dag 22 augustus om 8.00 uur met twee vuilniswagens naar Letland. IRADO gaat mee met een konvooi van stichting Hulp Letland. De vuilniswagens worden door IRADO geschonken aan Letland en krijgen daar een tweede leven. IRADO-me- dewerkers Theuns en Hoff man hebben zich vrijwillig aangemeld voOr de avon- tuurlijke trip. De eerste stop van het konvooi is na onge- veer 550 kilometer in Lii- beck. Daar wordt overnacht in een brandweerkazerne. De volgende dag gaat de reis 150 kilometer verder naar Rostock waar's avonds een boot vertrekt richting Let- land. De boottocht duurt ze- ker 26 uur en voert de vuil niswagens naar in Ventspils. In Letland volgt een tocht van 1500 kilometer waarbij verschillende plaatsen wor den aangedaan, de voertui- gen worden gedemonstreerd en overgedragen. Na 9 tot 14 dagen keren de deelnemers van het konvooi met het vliegtuig terug naar Neder land. De stichting Hulp Let- land coordineert de reis en organiseert vooraf een ken- nismaking met de andere vrijwilligers/chauffeurs. woensdag 20 augustus 2008 - XQ83 tt rrt r>nit_ RnocicrVi mncpiim van Ro- Co 1R.OO-17.00 UUr en kun- De kinderzondag blijft een succes. Ditmaal met als hoogtepunten, tussen al het kin- dervertier, het klassieke Vivaldi's De Vier Seizoenen door I Musici en het Braziliaanse Sensual.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7