Jong theater wordt prachtig wit paradijs Gieren en reptielen in de Boshoek Sociaal-maatschappelijk ondernemer van het jaar Spoorloos Verdwenen opgenomen in Schiedam Foto-expositie over bouw van nieuwe ziekenhuis Beestenboel maasstad Regio weekbladen Theater aan de Schie is dit weekeinde jarig Stuk van de maand SCHIEDAM - Het Theater aan de Schie bestaat deze maand tien jaar. Dit jubi- leum laat het theater niet zomaar voorbij gaan en daarom wordt het groots gevierd. Lebbis, Dolf Jan- sen, Richard Groenendijk en vele andere artiesten zijn te zien in een speciale jubileumvoorstelling; een avondvullende achtbaan van theater, op vrijdag 5 en zaterdag 6 September. Het Groot Niet Te Vermi- jden vormt iedere avond het onderstel van de achtbaan. Niet elke avond is de acht baan met precies dezelfde artiesten aangevuld. Rich ard Groenendijk, Leb bis, Dolf Jansen, Mylene d'Anjou, Scapino Ballet Rot terdam, Eric Roller, Keimpe de Jong, Nico Nijholt zijn allemaal te bewonderen. Bovendien zijn er verrass- ingsoptredens waaronder een spannende act waarin langzame ingetogen bewe- gingen veranderen in een temperamentvolle dans in doeken. Tien jaar theater is jong en daarom kijkt het theater beide avonden naar de toekomst. Toekomst is bianco en daarom is het hele theater omgetoverd tot een wit paradijs met verschillende licht- en ge- luidsaspecten. Op het plein van het Stadserf vindt er een ganzenparade plaats en wordt het publiek met een witte limousineservice naar de ingang van het theater gebracht. Met in de foyer de gehele avond live muziek, een toekomstvoorspeller en een dromenbox. Er is een cocktailbar en er wor- den alleen witte drankjes en hapjes geserveerd. Na afloop is er een afterparty, dansen op de muziek van DJ Denzdadenz. Hij maakt er, samen met Keimpe de Jong en Nico Nijholt, een muzikaal eindfeest van. Omdat alles in het teken staat van wit, wordt het publiek 00k verzocht in het wit te komen.Kaarten zijn verkrijgbaar via: 2 467 467. WATERWEG - Dushi is een ge- castreerde kater van 7 jaar oud. Hij is bij ons gekomen, omdat zijn eigenaresse we- gens sociale omstandighe- den niet langer voor Dushi kon zorgen. Over zijn ach- tergrond is bij ons helaas weinig bekend. Wei is Dushi gewend om naar buiten te gaan en hij is dus op zoek naar een nieuw tehuis, waar dat 00k mogelijk is. Komt u eens kennismaken? Meer informatie over Dushi en andere dieren uithet asiel is verkrijgbaar bij Dierente- huisNieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardingen. Het die- rentehuis is geopend van maandag tot en met zater dag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 5335- SCHIEDAM - Natuurcentrum De Boshoek viert zondag 14 September van 11.00 tot 17.00 uur met een groots opgezette themadag haar 20-jarig jubileum. Grote trekkers worden een roofvo- gelshow, Serpo's reptielen Zoo en een streekmarkt met ongeveer vijftien kra- men vol natuurprodukten uit Midden-Delfland. Ruben van Maaren en zijn team zullen op verschil lende tijdstippen demon- straties geven met assis- tentie van kinderen en vol- wassenen. Zij zullen een Condor, Kerkuilen, Gieren, Valken, Buizerds, Oehoe's en 00k weer nieuwe soorten zoals de zwarte Gier meen- emen. Tussendoor kunnen er natuurlijk volop vragen worden gesteld. Dit geldt 00k voor de medewerkers van de landelijke opvang van rep tielen en amfibieen Serpo's ZOO uit Delft. Zij komen met slangen en insekten en geven uitleg door middel van spel en voorlichting. Kinderen kunnen uilenbal- len komen pluizen, kabout- ers verven en hun ken- nis toetsen met een natu- urquiz. Naast natuurcentrum De Boshoek zijn deze dag 00k de voorbeeldtuinen van de Groene Raet en speel- o-theek Ikki open. Zij zijn immers samen te vinden aan de poort van Midden Delfland. De Boshoek is te vinden tussen Bachplein en Har- reweg en gemakkelijk met tramlijn 1 te bereiken. De trofee gaat naar een Vlaardingse ondernemer die naast zakelijk succes 00k sociaal-maatschap pelijk ondernemen (SMO) hoog in het vaandel heeft staan. Met de wisseltrofee wil de gemeente elk jaar een ondernemer in het zonnetje zetten die zich positief heeft onderscheiden op het gebied van SMO.Bij de eerste uit- reiking viel de eer te beurt aan Waal bouYbedrijf.De Gemeente beloont ondernemer die zich inzet voor kansarmen op de arbeidsmarkt gemeente richt zich bij het maken van een keuze op het bedrijf dat mogelijkheden biedt aan mensen die door omstandigheden minder go- ede kansen hebben op de ar beidsmarkt. Aanmelden Een bedrijf kan zichzelf aan melden, maar mensen kun nen 00k een bedrijf voordra- gen. Het gaat dan om een bedrijf dat meer doet dan streven naar winst en con- tinuiteit van het bedrijf en dat mensen met een uitker- ing of arbeidsbeperking een kans geeft op een opleiding, een baan, een stageplaats of een leer-werkervaringsplek. Wie kunnen hiervoor in aanmerking komen? Iedere in de gemeente Vlaardingen gevestigde ondernemer die zich in 2007/2008 op het gebied va n werk sociaal-maat schap - pelijk heeft ingezet, kan voor de award in aanmerk ing komen. Wie vindt dat zijn eigen of een ander bed rijf sociaal-maatschappelijk ondernemer van het jaar moet worden, bijvoorbeeld omdat het bedrijf mensen met een uitkering of mensen De viering van een 25 jarig jubileum 'aan de zaak' is tegenwoordig zo'n zeldzaam verschi- jnsel dat je naar het museum moet om er bij stil te staan dat mensen ooit hun werkzame leven in dienst van 1 en dezelfde baas stelden. Voor zijn 25 jarig jubileum bij het Nederlandse sta- atspoor op de lo- catie Vlaardingen, kreeg rangeerder Bruinaars in 1933 een 7 daagse reis naar Parijs aange- boden. Een week lang hoefde hij dus geen goederenwagons te rangeren richting Zwarte pad of Parallelweg. Het reilen en zeilen op en rond het station werd door zijn 34 collega's! waargenomen. Zie je tegenwoordig geen sterveling meer in dienst van de NS op het station, vroeger waren haltewachter, perronschefs, kruiers, telegrafisten en machinisten de hele dag druk doende om goederen- en reiswagons in de juiste banen te leiden. Niet alleen moesten jaarlijks duizenden goederenwagons naar de haringpakhuizen langs het zwarte pad gerangeerd worden, 00k de vele passagiers die met de boot vanaf de ei- landen in de Vlaardingse spoorhaven aankwamen zorgden voor handen vol werk. Vlaardingen was een knooppunt van- waar mens en lading zijn weg verder vond. Een bekende kreet van vaste treinpassagiers, die uit het raampje leunend naar de bedrijvigheid van het rangeren keken, was: 'Hoe groot wordt ie?'. De kleine stationschef die stond te wachten om het vertreksein te geven, antwoordde dan steevast 'zoo groot' terwijl hij zijn 'spiegelei' met gestrek- te arm hoog in de lucht opstak. Alhoewel nagenoeg geheel buiten bedrijf en uit het oog ger- aakt, is het enkele spoor van Vlaardings erfgoed en indus- trieel verleden nog steeds aanwezig in het Vlaardingse, zij het als een onherkenbare en werkeloos verroestte lengte. Station Schiedam Centrum is nu de draaischijf waar de treinpassa giers Vlaardingen ongemerkt links laten liggen, teken hoe de tijd zijn wissel trekt op het functioneren van systemen. Het stuk van de maand is gelardeerd met vele kleine spooritems, zoals de eerste treinkaartjes uit 1839 en de hele maand September te zien in het streekmuseum. met een arbeidsbeperking de kans heeft gegeven om binnen het bedrijf te komen werken, kan tot 15 Septem ber een aanmeldingsformu- lier insturen.Het aanmeld- ingsformulier is te vinden op de gemeentelijke website. Vlaardingse bedrijven heb ben deze week een brief met aanmeldingsformulier van de gemeente ontvangen. De aanmeldingsformuli- eren kunnen onder vermel- ding van 'Award Sociaal- maatschappelijk Onderne mer van het Jaar' verstuurd worden naar: Gemeente Vlaardingen, Afdeling So ciale Zaken en Werk, T.a.v. dhr. Udo Beekhuizen, Post- bus 1006,3130 EG Vlaardin- 9en- nssnsm ui WATERWEG - Eind 2008 ver- een foto-expositie. Deze ex- huizen de beide vestigingen positie zal een maand te zien van het Vlietland Ziekenhuis zijn in Bibliotheek Stadserf in Vlaardingen en Schiedam in Schiedam. Daarna ver- naar de nieuwe locatie aan huist deze naar locaties in het Vlietlandplein. De tot- Vlaardingen en Maassluisj standkoming van het ziek- De opening is op vrijdag 3 enhuis is door fotograaf oktober om 11.00 uur in bib- Sjaak van Beek vastgelegd j*i Ijptheek Stadserf. r woensdag 3 September 2008 - WX91 Ruben van Maaren is een bekende in De Boshoek. Bij zijn roofvoqelshows wordt 00k altijd het publiek ruimschoots betrokken, een belangrijke reden voor het succes. VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen reikt tijdens de beurs Business op het Water op 6 oktober voor de tweede keer de Award Sociaal-maatschappelijk ondernemer van het jaar uit. PETER DE JONG De Heilig Hartkerk in de Schiedamse Gorzen vervult don- derdagavond 4 September een hoofdrol in de AVRO-serie Spoorloos Verdwenen. 'De Verdwenen Pastoor' wordt don- derdag uitgezonden om 21.30 uur op Ned.1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 21