Waarom Nederland een bijzonder land is ALEXANDRIUM KOOPZONDAG Leesbare boeken over uniek landje Vijf gebieden uitgesloten van hoogbouw Visspecialist R. BiJI 6 i Workshop MusicKids Waskaarten centraal bij Harmonia Workshops in Bibliotheek Noord Zo is er maar een 7 September open! .iflf *f v a1 u ir maasstad Schiedam/wijk&streek ^ekblac,e^ t f f I Eindelijk een visie over gebouwen hoger dan acht verdiepingen SCHIEDAM - Kinderen kunnen zaterdag 6 September deel- nemen aan een speciale MusicKids-workshop, georgani- seerd door de Rijnmondband. Van 15.00 uur tot 16.00 uur zijn ze welkom om te kijken, luisteren maar natuurlijk 00k zelf muziek te maken. Ter gelegenheid van het 10-jarig be- staan van speeltuin Strauss&Co aan de Borodinlaan, zal de Jeugd Rijnmondband om 12.15 uur een korte rondgang door de wijk maken, waarna om 13.00 uur het feest spetterend wordt geopend. SCHIEDAM - Spirituele vereniging Harmonia ontvangt maan- dag Corry Dupuis die waarnemingen doet aan de hand van waskaarten. Aanvang is 19.45 uur in Wijkcentrum Drees- plein. Entree is zes euro. Meer info: www.harmonia-schie- dam.nl CtHofon In vijftig verhalen vertelt Han van der Horst welke personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen Neder- land hebben gemaakt tot wat het nu is. Volgens Van der Horst een klein land maar een bijzonder land dat SCHIEDAM - Met de 'Kan- senkaart voor Hoogbouw' wordt een vijftal gebieden uitgesloten van gebouwen hoger dan acht verdiepin gen. Natuurlijk het cen trum, woningen in de Gor- zen en de wijk Oost. Ook de Poldervaart en het oude Kethel moeten vrij blijven van hoge bouwvolumes. Slechts in Schieveste en het gebied rond het Bachplein wordt hoogbouw toege- ondanks tegenspoed, zelf- overschatting of eigenwijs- heid toch dat unieke landje aan de Noordzee is gewor- den. A1 eerder schreef Van der Horst succesvolle en lees- bare boeken over de Vader- staan. In een gebied random het nieuwe ziekenhuis mag uit drukkelijk wel hoogbouw komen. Het gebied tus- sen station Nieuwland en de rijksweg wordt een zo- genaamd Brandpunt met hoogbouw. Die zone kruist precies de natuurzone Pol dervaart. Hoe natuur en hoogbouw te verzoenen? Volgens de wethouder zijn daar protes- ten te verwachten. Hij pro- beert de twee zienswijzen landse geschiedenis. Zoals De lage luchten (The low skies) voor expats en bui- tenlanders die Nederland willen leren kennen. Of die andere dikke pil 'Nederland of de vaderlandse geschie denis van prehistoric tot te verzoenen. Geen hoog bouw maar natuur rondom de Groene Long van de Pol dervaart, er net buiten mag wel. Naast de hoogbouwvisie zijn er ook conceptplan- nen voor het opknappen van industrieterrein Nieuw Mathenesse. Waardoor er tussen Rotterdam en Bui- tenhavenweg een distilleer- cluster ontstaat met Nolet, UTO en De Kuyper. De raad zal zich binnenkort buigen over deze hoogbouwvisie. nu'. Van dat boek uit 2000 schat uitgever Mai Spij- kers, Prometheus, dat daar- van tussen de 40.000 en 50.000 stuks zijn verkocht. De 'nieuwe' Van der Horst is even dik maar goedkoper met 25 euro. SCHIEDAM - Het nieuwe sei- zoen is weer van start ge- gaan in de bieb. Ook de workshops komen er weer aan. In September kan een workshop Picasa en een workshop Korte verhalen Schrijven worden gevolgd. Maandag 15 September van- af 19.30 uur in Noord een workshop over het fotobe- werkingsprogramma Picasa. Dit is een programma dat gratis op internet gevonden kan worden en heeft moge- lijkheden tot het archiveren en bewerken van de mooiste vakantiefoto's. Je hoeft geen computerfreak te zijn om het te begrijpen. Donderdag 25 September start een work shop Korte verhalen schij- ven. Meer info: www.biblio- theekwaterweg.nl I'.fcMH Gratis AFHALEN hwmfflJl Bij deze adressen: Woon+ door Frank Willemse AMSTERDAM/SCHIEDAM - De laat- ste maanden zijn zwaar ge- weest. Ook voor zijn vrouw Kim want elke avond en elk weekend moest Van der Horst werken. Hard ploegen om zijn nieuwste boek af te krijgen. „Ik heb weinig ge- slapen en geen tv gekeken -alleen het 8-uur journaal - om erna weer verder te schrijven aan 'Een bijzonder land of het grote verhaal; van de vaderlandse geschie denis'. Geboren en getogen Schie- dammer Han van der Horst presenteerde zijn nieuwste boek het afgelopen weekend aan het Spui in Amsterdam. In een zaaltje van boekhan- del Atheneum en de Univer- siteit van Amsterdam. Een historische plek pal naast waar de universiteit werd bezet (Maagdenhuisbezet- ting) en waar het beeldje van het Amsterdamse Lieverdje staat. Alweer het zevende boek in ruim tien jaar tijd van veel- schrijver Han van der Horst. Weer een dikke pil over 'zijn' 12.00 - 17.00 uur www.alexandrium.nl onderwerp: Wat maakt Ne derland tot zo'n bijzonder land? En dus over zijn vak geschiedenis en wel de va derlandse. Dit keer stikt chronologisch geschreven met als leidraad de officiele Canon van de Nederland- se geschiedenis. Die canon werd in 2005, na veel gehar- rewar, door een commissie van deskundigen vastge- steld. Met als doel alle vijftig belangrijkste feiten, gebeur tenissen of periodes uit de Nederlandse geschiedenis bij elkaar te brengen. Zeg maar alles wat een Neder- lander hoort te weten over zijn oorspong. Vijftig hoofdstukken dus van prehistoric tot het eeu- wige nu; van hunebedden tot de aardgasbel. „Mijn doel is om de lezer te helpen zelf een visie te ont- wikkelen over hoe ons land zo gegroeid is. Waarom wij zo'n apart volkje zijn", aldus de schrijver. 1 35 Gebakken mosselen 100 gram I 4= 5 50 Verse zeebaarsfilet 250 gram3 150 Ovenschotels met Kabeljauw en Wilde Zalm 25 Visspecialist R. Bijl Broersveld 113E 010-4268710 woensdaq 3 September 2008 - X082 Wethouder Groene wil met de hoogbouwvisie een einde maken aan de hap-snap-men- taliteit rond het neerzetten van hoge gebouwen. Foto: Roger van derKraan Berichten voor deze rubriek kunnen warden gemaild naar waterweg@maasstad.nl www.mijnmaasstad.nl Westblaak 180 Postbus 1162 - 3000 BD Rotterdam Tel. 010 4004491 Fax. 010 4128449 e-mail: infodimaasstad.nl Bezorqinq: Bezorqinq Maasstad B.V. e-mail: bezorging@maasstad.nl Tel. 09001010107 0,10/min) Manager a.i. H.Kolmer, tel. 0104004 290 Verkoopleider B. van Donqen, tel. 0653 786940 Vertegenwoordigers J. van Merwijk, tel. 0610 920979 F. de Klerk, tel. 0655 858778 Inzendtermijnen Advertenties: tot maandaq 16.00 uur Redactie: tot maandag 12.00 uur Redactie: K. Moerman, tel. 0629 299696 E-mail: waterwegdmaasstad.nl Fax: 010 4116454 Chefredactie: E. Meijer, tel. 010 4004 490 Fotografie: tel. 010 4004 491 Uitgever: PCM Lokale Media BV Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PCM Lokale Media BV, c.q. de betreffende auteur. VERVOLG VAN VOORPAGINA Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 25 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichting Hoefnagel St. Luduinastraat 96A Shopping Center Meg a stores Woonmall Veelschrijver Han van der Horst. Vroeqer bescheiden, maar nu de verqelijkinq met bij- voorbeeld historicus J.A. Romein niet meer uit de weq qaand. Foto: Roger van der Kraan 500 gramt 500 gram

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 3