■Let's make Samenwerking gemeente Schiedam en Stichting MEE Rotterdam Rijnmond vastgelegd Mevrouw Van Eijk 100 jaar Gemeente Schiedam en de Schiedamse kids bedanken! Gezocht: Gemengde Schiedamse stellen f)H ft rftn ftnfln Collegeweblog gemeente Schiedam Op maandag 1 September 2008 is door burgemeester mw. W.M. Verver - Aartsen en directeur bestuurder, de beer. P.H. van der Veen van de Stichting MEE Rotterdam Rijnmond MEE RR) een overeenkomst onder- tekend. Hierin is samenwerking op het gebied van clientondersteuning voor inwoners met een beperking in de gemeente Schiedam vastgelegd. Clientenondersteuning is een van de taken van de gemeente binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteu- ning (de Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Voor diegenen die dit niet alleen kunnen, moet er voldoende ondersteuning zijn. Stichting MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan men- sen met een handicap, beperking of chronische ziek'te. Er kan daarbij gedacht worden aan tips en ad- viezen om het dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten; hulp bij het aanvragen van voorzie- Burgemeester Verver- Aartsen en de heer. Van der Veen van de Stichting MEE na de ondertekening van de overeenkomst. (foto: Jan van Kampenhout, gemeente Schiedam) ningen; adviezen bij de opvoeding; ondersteuning bij juridische pro- blemen en begeleiding bij persoon- lijke problemen. De ondersteuning door MEE wordt gefinancierd van- uit een AWBZ subsidieregeling. Daarmee kunnen zij hun diensten kosteloos aanbieden. In Schiedam heeft MEE een servicepunt aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 57. Meer informatie is te vinden op www.mee.nl. Zelf vond ze Kaatje niet zo'n mooie naam, maar mevrouw Van Eijk is er toch honderd jaar mee gewor- den. Loco-burgemeester Menno Sil- jee feliciteerde 'Katrien' tussen de verschillende bloemstukken in haar kamer in het Frankeland. (foto: Jan van Kampenhout, gemeente Schiedam) De gemeente Schiedam bedankt alle organisaties uit de KidsPlezierGids die tijdens de zes weken zomerva- kantie activiteiten hebben georgani- seerd voor de kids in Schiedam. De KidsPlezierGids was ook dit jaar weer een groot succes. Veel kinderen deden mee aan de activiteiten die werden georganiseerd. Het maakte niet uit of het zonnetje scheen of dat het pijpenstelen regende, er was altijd wel iets leuks te doen. En nu snel de stempelkaart(en) inle- veren of opsturen! Maak kans op een bed of een bezoek aan Mammoet! De voile stempelkaarten kunnen tot 10 September worden ingeleverd. Voor meer informatie hierover kijk je op www.kidspleziergids.nl of in je KidsPlezierGids op pagina 22. Let's make love - 27 onmogelijke liefdes' een avond met Frenk van der Linden. Op donderdag 11 September organiseert Bibliotheek Waterweg een avond rond het thema Let's ma ke love. Daarvoor zijn wij op zoek naar gemengde stellen die zich uit willen spreken over hun ervarin- gen. Heb je een relatie met iemand van een andere culturele of religi- euze achtergrond en wil je jouw ervaringen delen? Neem contact op met Bibliotheek Waterweg: telefoon 010-246 5724 of e-mail: gvnorde@ bibliotheekwaterweg.nl Deze avond zal plaats vinden in Bibliotheek Noord, toegang: €7,50 (voor deelnemers is de toegang uiteraard gratis) Voor meer informa tie over Let's make Love kun je ook terecht op http://www.kosmopolis.nl/ Verder in Bibliotheek Waterweg: Maandag 15 September: Workshop Picasa. Een digitale camera vol met foto's en dan? Archiveer een bewerk met Picasa! Deelname: 7,50. Donderdag 25 September: Work shop Korte verhalen Schijven Leer door tips en trues de fijne kneepjes van het schrijversvak. Deelname: 10,00. Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het be- paalde in artikel 26 BABW, dat zij op 25 augustus 2008 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: la. De kruising van de Burg, van Haarenlaan en de Nieuwe Damlaan (3118) aan te wijzen als een rotonde met voorrang voor het verkeer op de rotonde, inclusief een (brom)fietspad in twee richtingen te berijden, onderbroken aan de noordzijde van de rotonde, aan te geven door plaatsing van de borden model D1 en B6 RVV voor de rotonde en G12a RVV voor het (brom)fietspad; lb. De status van voorrangsweg voor de Nieuwe Damlaan (3118) te onder- breken ter plaatse van de rotonde door wijziging van de borden model B1 en B2 RVV; lc. De voetgangersoversteekplaats op de Nieuwe Damlaan, ten noorden van de Burg, van Haarenlaan (3118), te verwijderen 2. De geldigheidsduur van de laad- en loshaven in de Loeffstraat (3119), te wijzigen van ma t/m vr - 17 h in: ma t/m za 7 - 21 h door het aanpassen van het onderbord bij het bord model E7 RVV 3. De kruising van de Hargalaan met de Sportlaan (3118) aan te wijzen als een rotonde met voorrang voor het (auto)verkeer op de rotonde, door plaatsing van de borden model B6 en D1 RVV; 4. De Hargalaan (3118), tussen de Sportlaan en de gemeentegrens met Vlaar- dingen aan te wijzen als voorrangsweg, aangeduid met de borden model B1 en B2RVV; 5. De kruisingen van de Sportlaan (3118) met het fietspad, de toegangsweg naar het pand nr 2 en de parkeerterreinen aan te wijzen als voorrangskrui- sing met voorrang voor het verkeer over de Sportlaan, door plaatsing van de borden model B3 t/m B6 bijlage I RVV 6. Het pad aan de noordzijde van de Sportlaan (3118) aan te wijzen als een (brom)fietspad in beide richtingen door plaatsing van de borden model G12a bijlage I RVV; 7. De Sportlaan (3118) op ca. 40 en 120 meter vanaf de rotonde Hargalaan aan te wijzen als een voetgangersoversteekplaats 8. De Sportlaan (3118) gesloten te verklaren voor alle vrachtwagens door plaatsing van het bord model C7 RVV; 9. het pad op het Bachplein (3122), aan de westzijde van flat nrs 438 t/m 577 aan te wijzen als een voetpad, waarop fietsen wordt toegestaan, door plaatsing van het bord model G7 RVV met onderbord; Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendma- king een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestre- den besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 3 September 2008 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Mr. J.W. Spruijt Lees de weblog van burgemeester en wethouders op schiedam.nl r >i i t (f t I love

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4