Sporen volgen tijdens Open Monumentendagen Af- en toerit A20 korte tijd afgesloten Nieuwe cursus Ken uw stad Informatiemarkt 55+ en wonen www.schiedam.nl Gemeenteberichten Gevarieerd programma op 13 en 14 September Bouwzaken Ge'interesseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (ar- chief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Ingekomen bouwaanvragen Jacob van Lennepstraat 8B, 3117 SJ Keetsteeg, 3111 CA Louis Zimmermannplein Maisakker 10, 3124 XG Nijhoffplein 5, 3123 NH Polderweg 25B, 3125 KD Rotterdamsedijk 269B, 3112 AM Schie 17C.3111 PM Schrijnwerkerstraat 57, 3123 EJ van 21 augustus 2008 t/m 28 augustus 2008 ROGplus scootmobielsafe plaatsen J. Kloos sportschool in een woon- huis veranderen Woonplus Schiedam entreehal vernieuwen A. Putter dakopbouw plaatsen M. Sloos-Handstede dakkapel plaatsen S. Kokee ROGplus T. Lutters Y. Feenstra Verleende bouwvergunningen Verzonden 14 augustus 2008 Houthaven, ten oosten van de Nieuwe Maasstraat 2 Verzonden 26 augustus 2008 Bettoweg 30, 3125 AB Verzonden 28 augustus 2008 Stockholm 1, 3124 SG HBG Vastgoed bv Pasztjerik Vuurwerk bv zijgevel veranderen scootmobielsafe plaatsen slaapkamerraam veranderen dakkapel plaatsen bouwen van 58 eengezinswoningen bestaande loods veranderen St. Primo Schiedam OBS De Violier tot Brede school vergroten N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behan- deling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Sloopzaken Ge'interesseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (ar- chief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Verleende sloopvergunning Verzonden op 28 augustus 2008 Burg. Honn. Gretelaan 159, Woonplus 3119 BD Schiedam voormalig UTO-gebouw slopen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behan- deling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. In verband met werkzaamheden voor het verwijderen van de hoogspannings- leiding dienen af- en toerit 11 Schiedam van de A20 Rechts enkele malen kortstondig voor alle verkeer te worden afgesloten. De afsluitingen staan gepland op zaterdag 6 September tussen 10.00 en 11.00 uur. Ook op zaterdag 13 September, dinsdag 16 September en zaterdag 20 September zullen af- en toerit tussen 10.00 en 11.00 uur tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid via de A20, af- en toerit 12 Spaanse Polder. De Liduinabasiliek bezoeken, de to- ren van de Grote Kerk beklimmen of de trouwzaal van het Stadhuis (weer) zien. Het kan allemaal tijdens Open Monumentendagen, die dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 Septem ber 2008 plaatsvinden. In Schiedam sluiten de activiteiten aan op het landelijke thema 'SporenHet gaat onder andere om historische sporen, archeologische sporen en sporen in het interieur. Voor de bezoekers van Open Monumentendagen in Schie dam is een aantrekkelijk programma rondom dit thema samengesteld. Talloze historische gebouwen zijn op 13 en/of 14 September voor het publiek geopend. Het Stedelijk Mu seum Schiedam en het Jenever Muse um zijn beide dagen gratis toeganke- lijk voor belangstellenden. Maar ook particulieren houden dat weekeinde open huis, zoals Schie 3, een Dudok- woning in de voormalige HAV-bank en het voormalig handelsentrepot De Nederlanden aan de Lange Nieuw- straat. Zakkendragers Behalve de openstelling van histo rische gebouwen worden diverse activiteiten georganiseerd. Bij het Zakkendragershuisje dobbelen leden van het zakkendragersgilde dat week einde vanouds om werk. In de Heilig Hartkerk kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht en vinden rondlei- dingen plaats, waarbij voor het eerst sinds jaren weer de kelderruimte on der de kerk kan worden bezocht. Tijdens Open Monumentendagen zijn vele monumenten gratis toeganke- lijk, zoals het woonhuis aan de Tuinlaan 58 waar op zaterdag 13 Sep tember om 12.00 en 13.30 uur een rondleiding wordt gegeven. Operakoren Daarnaast zijn er optredens in monu menten zoals een recital in de West- vest 90-kerk, een concert in't Huis te Poort en op 13 September Open Orgeldag in de Grote Kerk. Hoogte- punt op zondag 14 September is het optreden van vier operakoren in de Grote Kerk en op het voorplein van het Stedelijk Museum (bij regen in de aula). De koren sluiten gezamenlijk af om 16.00 uur met een meezing- opera in de Grote Kerk! Tijdens Open Monumentendagen is er meer te doen in Schiedam. Op zaterdag 13 September vindt tradi- tiegetrouw in de Grote Kerk de in- formatiemarkt 55+ en Wonen plaats, waaraan verschillende instellingen meewerken. Verenigingen en stich- tingen die in Schiedam actief zijn, presenteren zich met 'Rondje Schie dam' die zaterdag met kramen op diverse locaties in de binnenstad. Ongeveer 35 kunstenaars doen zowel 13 als 14 September mee met 'Open Ateliers' Een boekje met het programma en een wandelroute van Open Monu mentendagen zijn af te halen bij de Stadswinkel en de VVV en op 13 en 14 September bij de kraam van de Historische Vereniging op de Grote Markt. De Historische Vereniging Schiedam heeft wegens grote belangstelling dit jaar weer een cursus 'Ken uw stad' opgezet voor mensen met be langstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van Schiedam. De cur sus is een samenwerking tussen het Gemeentearchief Schiedam, Biblio- theek Waterweg, VW en de gemeente Schiedam. Schiedam is een stad met historie en het is meer dan de moeite waard om die te leren kennen! In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan de vroege ge schiedenis, archeologie, politie en brandweer, inwoners, stedelijke ont wikkeling, religie, economie, cul- tuur, onderwijs, sport en gezond- heidszorg. De cursus is samengesteld door 'Schiedamse' auteurs, die op de cursusavonden zelf een inleiding zullen houden. De cursus wordt gegeven op don- derdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Wilgenburg, Land van Ris, Schiedam (de Wilgenburg ligt direct achter de Liduinabasiliek aan de Sin- gel/Stadserf). De eerste acht blokken van de cursus worden gegeven in de periode 9 oktober tot en met 18 de- cember en na de jaarwisseling volgen nog vijf blokken. Deze staan gepland voor de periode van 15 januari tot en met 19 februari 2009. Op twee zaterdagen zijn er stadswandelingen gepland. De kosten bedragen 75,- voor de gehele cursus inclusief een syllabus en koffie of thee. Heeft u belangstelling voor de cursus of wilt u meer informatie, dan kunt u zich aanmelden bij de VVV, Bui- tenhavenweg 9, 3113 BC Schiedam, telefoon 0900-119 2192. De gemeente Schiedam organiseert zaterdag 13 September 2008 tussen 10.00 en 14.00 uur de Informatie markt 55 en Wonen in de Grote of Sint Janskerk aan de Lange Kerk- straat in Schiedam. Wegens het succes van de voor- gaande vier edities staat ook dit jaar de 55+ markt weer op het activi- teitenprogramma van de gemeente Schiedam. Het wordt opnieuw een informatiemarkt met kraampjes waar u informatie kunt krijgen over aller- lei zaken rondom wonen, zorg en welzijn voor senioren in Schiedam. De informatiemarkt is een initiatief van het team Wonen en Milieu sa- men met het Platform Wonen waar- van wethouder Yorick Haan voorzit- ter is. Deelnemende organisaties zijn onder andere: ROGplus, de Frankeland- groep, HSHS Stricklede, de Argos Zorggroep, het Woon Informatie Centrum Schiedam, Seniorenwel- zijn, Ooms Makelaars, VAC Schie dam, Stichting Fokus, Mooiland Vitalis, Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam, Tandprotheticus Vering- meier, NVVE, Vereniging Groeps- wonen van Ouderen Schiedam en de samenwerkende ouderenbonden. De informatiemarkt is gekoppeld aan de landelijke Open Monumen- tendag die tevens op 13 September wordt georganiseerd. 3 September 2008 nummer 36 Pagina 2 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-maii: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Elndredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5