Gemeenteberich Si Wethouder Siljee sluit expositie 'Je bent wat je eet' af Schiedam werkt aan de weg MM gemeente Schiedam Afgelopen zaterdag sloot wethouder Menno Siljee de groepsexpositie 'Je bent wat je eet' af. Vera Harmsen, een van de deelnemers van stichting Kunstwerkt, organiseerde dit kunst- project in Pand Paulus, waarbij 25 kunstenaars verschillende aspecten van eten in beeld brachten. Zowel in Pand Paulus als op de Korte Haven waren verschillende culturele/culi- naire activiteiten. In Pand Paulus, aan de Korte Ha ven 125, worden het hele jaar door verschillende tentoonstellingen ge- organiseerd. Pand Paulus is vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Wethouder Menno Siljee bekijkt de tentoonstelling Op verschillende plaatsen in Schie dam wordt de komende tijd gewerkt aan de weg. Daardoor zijn enkele wegen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Onderstaand vindt u een overzicht. Op de website van de ge meente Schiedam (www.schiedam. nl) staat het meest actuele overzicht. Groenelaan Van week 35 tot en met week 37 (7 September) is de Groenelaan is van de Willemskade tot de Hagastraat afge sloten van maandag tot vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. De Groenelaan is bereikbaar voor werkverkeer en hulp- diensten. Er worden rijplanken neer- gelegd om de woningen in geval van calamiteiten bereikbaar te houden. Voor (brom)fietsers en voetgangers worden loopplanken neergelegd. 's-Gravelandseweg Vanwege het verwijderen van de bo- venleiding van de tram wordt de 's-Gravelandseweg afgesloten op za terdag 6 September van 10.00 tot 12.00 uur. Naar verwachting nemen de werkzaamheden ongeveer ander- half uur in beslag. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Strickledeweg De Strickledeweg is tussen de Vlaar- dingweg/De Brauwweg tot iets ten zuiden van de Philippusweg en een deel van de Philippusweg en de Swaneblakestraat afgesloten. Hierbij wordt een eenrichtingsregime inge- steld op de Strickledeweg van noord naar zuid om de bedrijven voor be- stemmingsverkeer alsmede de hulp- diensten bereikbaar te houden. De werkzaamheden duren tot en met week 41 (10 oktober). Professor Kamerlingh Onneslaan Als de noordelijke helft van de PKO- laan klaar is, beginnen de werkzaam heden aan de zuidelijke weghelft tussen de Spoorstraat en het Stations- plein. Dit stuk is dan in beide richtin- gen afgesloten. De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw bestraten van de weg, het trottoir en de parkeer- plaatsen en duren tot eind September. Het Stationsplein is bereikbaar via de Overschieseweg, die dan weer open is. Na afronding van de werkzaam heden komen aan beide zijden van de weg in totaal 30 parkeerplaatsen terug. Nu zijn dat er 19. Singel Tussen 15 en 30 September wordt de Singel tussen het Stationsplein en de Overschiesedwarsstraat opnieuw bestraat. Dit gebeurt in twee stap- pen. Eerst is het stuk ten noorden van de Oosterstraat aan de beurt; de woningen zijn dan bereikbaar vanaf de Overschieseweg. Daarna beginnen de werkzaamheden ten zuiden van de Oosterstraat. De woningen op dit deel van de Singel zijn dan bereikbaar via de Overschiesedwarsstraat. Hargalaan In verband met werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het Vliet- land Ziekenhuis zal het fietspad op de Hargalaan vanaf donderdag 28 augustus tijdelijk worden afgesloten tussen de Olympiaweg en de Nieuwe Damlaan. Ter plaatse is met borden een omleidingsroute aangegeven. De- ze route loopt via de Nieuwe Dam laan, Sportlaan en Olympiaweg v.v. De werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken duren. Nieuwe Damlaan (parallelweg) In verband met de herinrichting van de Nieuwe Damlaan tussen het Nieuwlandplein en de Nolenslaan is de parallelweg aan de westzijde (aan de kant van de Dr. Kuyperlaan) afge sloten voor alle verkeer. Fietsverkeer kan gebruik maken van het fietspad en de parallelweg aan de overzijde. Begin September starten de werk zaamheden aan de hoofdrijbaan. Au- toverkeer kan dan grotendeels blijven doorrijden. Vanaf 15 September wor den de oostelijke rijbaan en paral lelweg aangepakt. Gedurende enkele dagen is het dan niet mogelijk via de Nieuwe Damlaan naar het Nieuw landplein te rijden. Dit wordt met om- leidingsroutes aangegeven. Het blijft gedurende de werkzaamheden wel mogelijk vanaf het Nieuwlandplein de Nieuwe Damlaan in te rijden. Verleende evenementenvergunning De burgemeester van Schiedam heeft de onderstaande vergunning ontheffing verleend voor het organiseren een evenement. Het betreft: Buurtfeest op zaterdag 6 September 2008 van 14.00 uur tot 24.00 uur op de Hendrik Wielengastraat. Vanaf 4 September 2008 ligt een afschrift van de ver leende vergunning ontheffing gedurende zes weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel, Stadserf 1. Gedurende de bovengenoemde periode kunt u tegen het verlenen van de vergunning/ontheffing een bezwaar- schrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning/onthef fing bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning/ontheffing geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzienin- genrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Wet bodembescherming Ontwerpbeschikking (Schiekade 36) Onderwerp Naar aanleiding van de ontvangst van de resultaten van een nader bodemon- derzoek voor de locatie locatie Schiekade 36 (postcode 3125 KJ), kadastraal bekend onder sectie P[tl], nummers 2796 en 3056 (beide geheel), nemen burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam op grond van artikel 29, lid 1 en artikel 37 van de Wet bodembescherming een besluit inzake de emst van een geval van bodemverontreiniging en of het uitvoeren van een spoedige sanering noodzakelijk is. Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn voornemens om op basis van het nader bodemonderzoek te besluiten dat: - op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29, lid 1 van de Wet bodembescherming; - geen sprake is van zodanige risico's als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Wet bodembescherming dat spoedige sanering noodzakelijk is; - voldaan is aan artikel 4, lid 1 uit het Besluit 'verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen'; - het opstellen en uitvoeren van een monitoringsplan als bedoeld in artikel 37, lid 4 noodzakelijk is. Binnen een termijn van 6 maanden na dagtekening van deze beschikking dient het monitoringsplan ter beoordeling aan het bevoegd gezag te zijn voorgelegd; - wijzigingen in het gebruik van de locatie ten alle tijden gemeld dienen te worden bij het bevoegd gezag, zijnde het College van burgemeester en wethouders van Schiedam Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 27 augustus 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Zienswijze Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun ziens wijze over de ontwerpbeschikking zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.G. van Vliet van de afdeling Ruimtelijk Gebruik telefonisch bereikbaar op: 010-2191 796. Wbb-code: SC060600393 Kennisgeving voornemens Ontheffing ex. artikel 3.32 Wro Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een Onthef fing ex. artikel 3.32 Wet op de ruimtelijke ordening is aangevraagd voor: Het vergroten van een bestaande garage gelegen aan de Willemskade 43. Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan "Bebouwingsvoor- schriften voor de Bebouwde Kom" bestemmingen "Stadsindustrie". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat het bouwwerk in de bestemming "Stadsindustrie" valt. Op de gronden met de be- stemming "Stadsindustrie" zijn alleen bouwwerken en bebouwing toegestaan t.b.v. stadsindustrie. Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om ont heffing als bedoeld in artikel 3.32 van de Wet op de ruimtelijke ordening. In artikel 3.32 van de Wet op de ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van de Besluit op de ruimtelijke ordening wordt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid geboden om ontheffing te verlenen. Het plan ligt hiertoe vanaf 28 augustus 2008 t/m 8 oktober 2008 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en donderdag van 08.00-20.00 uur, telefoon 010-2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage inlegging schriftelijk zijn haar gemotiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de ontheffing kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het Afdelingsmanager Vergunningen en Handhaving Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. I C n h i f itmi)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6