Septembermaand feestelijk van start www.schiedam.nl Gemeenteberichten Stadserf-bijeenkomst over parkeren in Schiedam Het echtpaar Spee-van Heist trouwde 24 augustus 1948 in Vlaardingen. Ter gele- genheid van hun zestigjarig huwelijk kregen ze een boeket aangeboden van loco- burgemeester Menno Siljee. (foto: Jan van Kampenhout, gemeente Schiedam) Wet bodembescherming Beschikking (ophoging De Velden fase 2c en 2d) Onderwerp Op grond van de artikel 28, 39 en 40 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam van ONS ingenieurs- bureau voor de locatie De Velden fase 2c en 2d (postcode 3124), kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q, nummers 5969 (deels), 6041 (deels) en 6949 (deels) een melding ontvangen met betrekking tot een verzoek in te stem- men met het deelsaneringsplan. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij naar aanlei- ding van de melding hebben besloten: instemming te verlenen met het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, lid 2 van de Wet bodembescherming; dat de saneringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 37, lid 2 van de Wet bodembescherming binnen 1 maand na dagtekening van de beschikking aangevangen dienen te zijn; dat het uitvoeren van een deelsanering als bedoeld in artikel 40, lid van de Wet bodembescherming is toegestaan. Voor de besluitvorming is de verkorte procedure gevolgd als bedoeld in artikel 2.3 en artikel 5.3 van de Verordening Bodemsanering Schiedam. Dit betekent dat belanghebbenden geen gelegenheid is geboden om hun zienswijzen aan ons kenbaar te maken. Het bezwaarschrift vormt derhalve de eerste mogelijk- heid om een reactie formeel onder de aandacht te brengen. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 3 Sep tember 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12 tot 16 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 16 uur en donderdag van 8 tot 20 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Bezwaarschrift Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Al- gemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (verzenddatum) worden verzonden, onder vermelding van "Awb- bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Dit bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethou ders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Voorlopige voorziening Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het be zwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, en in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan Burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. de Kok van de afdeling Ruimtelijk Gebruik, telefonisch bereikbaar op: 010-2191 Wbb-code: SC060600445/B33 De septembermaand is begonnen. Dit betekent dat in Schiedam ieder weekend een groot aantal evene- menten plaatsvindt. Het eerste week end viert Theater aan de Schie haar tienjarig bestaan, krijgt de Nacht van het licht een vervolg met Water en Vuur in het Park en wordt de ten- toonstelling 'NietNetjes'geopend. Theater aan de Schie viert haar tien jarig bestaan met twee avondvullende programma's waarin alle genres die in het theater te bewonderen zijn, bij elkaar komen. Vrijdag 5 en za- terdag 6 September 2008 stappen de bezoekers al voor de deur in de achtbaan en zij stappen pas uit als het feest na de voorstelling is afge- lopen. Het Groot Niet Te Vermijden vormt het onderstel van de achtbaan en in de foyer is de hele avond live muziek. Vrijdag staat Dolf Jansen op het podium en zaterdag Lebbis. Beide dagen zijn ook optredens van onder meer Richard Groenendijk, Mylene d'Anjou en het Scapino Bal let Rotterdam. Na afloop draait DJ Denzdadenz tijdens een spetterende afterparty. Theater aan de Schie kijkt deze avond vooral naar de toekomst. En omdat deze bianco is, wordt het publiek verzocht in witte kleding te komen. Dit kledingvoorschrift is niet geheel vrijblijvend... Water en Vuur in het Park Water en Vuur in het Park verlicht de Plantage op zaterdag 6 September. Van twee tot twee zijn Water en Vuur als twee tegengestelde elementen in allerlei kunstvormen aanwezig. In een theatrale setting staan bomen in vuur en vlam terwijl aan hun voeten watercirkels liggen. De brandweer opent het feest om 14.00 uur en aansluitend geeft een dramadocent een workshop voor kinderen. De kinderen geven diezelfde dag nog een voorstelling. Verder is er een water- en vuurproeverij, staan in het park vertellende bomen en worden op een mooi uitgelichte dansvloer vanaf 20.00 uur Flamencodemonstra- ties met live muziek gegeven. Een rondrijdend, spectaculair kunstwerk van Erik Groen gaat van levend water over in levend vuur. Ook om het park heen toveren veel kunstenaars tot laat in de nacht een heel bijzondere sfeer met 'Raamkunst' in verschil- lende panden. In het park zelf kunnen bezoekers genieten van een virtuele waterval, een dichteres in bad en een gestrand schip met vuurvliegjes. Deze zaterdag zullen bezoekers van de binnenstad ook mensen zien brid- gen op de meest bijzondere plekken. Voor de vierde keer wordt de His- torische Bridgetocht georganiseerd. Bridgen is deze dag vooral een mid- del om het historische verleden van Schiedam beter te leren kennen. Zo wordt gespeeld in de grootste mo- lens ter wereld, in de VVV-winkel, diverse historische panden zoals 't Proveniershuys, en in galeries, musea en een huifkar. Niet Netjes, erotiek met een knipoog De tentoonstelling 'Niet Netjes, erotiek met een knipoog' is vanaf 7 tot en met 28 September te zien in Galerie Jacques Tange, Galerie Jabelle en Oud-Katholieke Kerk 't Huis te Poort. Dit initiatief van de kunstenaar Jacques Tange is alweer aan de negende editie toe. Zoals ieder jaar doen bekende kunstenaars met verschillende disciplines mee. De Schiedamse middenstand haakt in op het thema van de tentoonstel ling. Zo vaart de fluisterboot, geeft Bibliotheek Waterweg een bodypaint workshop en komt in de bibliotheek een schrijver/dichter voordragen uit erotisch werk. Restaurant't Stadhuys serveert een ondeugend menu, de Bonte Koe maakt ondeugende cho- coladekunst en liefhebbers kunnen een ondeugende doos met werk van alle kunstenaars kopen. De opening is op zondagmiddag 7 September in Galerie Jabelle. Water en Vuur in het Park za 6 September: 14.00 - 02.00 uur De Plantage tussen Lange Nieuw- straat en Tuinlaan toegang gratis www.vanhetpark.nl Tien jaar Theater aan de Schie vrijdag 5 en zaterdag 6 September 2008, vanaf 20.15 uur Stadserf 1, Schiedam Toegang: 29,50 kaarten ver- krijgbaar via www.theateradschie nl of aan de kassa (010 246 74 67). Historische Bridgetocht za 6 September diverse historische locaties inschrijfgeld: 45,00 www.schiedam59.nl Tentoonstelling 'Niet Netjes, erotiek met een knipoog' zo 7 t/m zo 28 September: vr/za/zo 13.00 - 17.00 uur Galerie Jacques Tange, Grote Markt 6; Galerie Jabelle, Lange Haven 50; Oud-Katholieke Kerk't Huis te Poort, Dam www.niet-1 Tijdens de Stadserf'-bijeenkomst op 8 September trekt de gemeente- raad een hele avond uit om aan de hand van het concept parkeer- beleidsplan van belangstellenden en be langhebbenden te horen wat zij vinden van gemaakte analyses en voorgestelde maatregelen om parkeerproblemen aan te pakken. Er komen steeds meer auto's, terwijl de parkeerruimte beperkt is. De ge meente Schiedam is daarom de af- gelopen tijd druk bezig geweest met het opstellen van het (concept) par- keerbeleidsplan voor de komende vijf jaar. Op verschillende manieren is onderzoek gedaan naar parkeerproblemen en -oplossingen. Daarbij is veelvuldig de mening van de Schiedammer gevraagd. Nu mag iedereen nog een keer iedereen meepraten over het plan: het gaat - zoals dat heet - de inspraak in. Het plan dat er nu ligt is een voorstel. Alle bewoners en belanghebbenden uit Schiedam kunnen een reactie geven. Aan de hand hiervan kan het plan nog worden aangevuld of aangepast. Daarna wordt het door het college van b&w ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het Stadserf wordt gehouden op maan dag 8 September vanaf 20.00 uur in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Daar- naast is het mogelijk om tijdens de inspraakperiode, die loopt tot 17 oktober, schriftelijk te reageren per post of via internet. Het plan met bijlage is te vinden op www.schiedam.nl. Een papieren ver- sie is verkrijgbaar in de Stadswinkel. Andere onderwerpen voor Het Stadserf De eerste 10 minuten van de avond zijn gereserveerd voor een ander onderwerp. Een vertegenwoordiger van het Bewoners- comite Ziekenhuisbuurt wil de aanwezigen graag toespreken over de stand van zaken rond de herontwikkeling van de zieken- huislocatie aan de Burg. Knappertlaan. Wilt u een onderwerp - voor een volgend Stadserf - onder de aandacht van de raadsleden brengen, dan kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeente Schiedam, de heer J. Gordijn, telefoon- nummer 010-219 1041. In overleg kan dan worden nagegaan wat een passende aanpak is voor uw onderwerp. De data waarop Het Stadserf plaatsvindt vindt u op www.schiedam.nl. Wet bodembescherminq Ontwerpbeschikking (Nieuwpoortweg 10 Onderwerp Naar aanleiding van de ontvangst van de resultaten van een nader bo- demonderzoek voor de locatie loca tie Nieuwpoortweg 10 (postcode 3125 AP), kadastraal bekend onder sectie I, nummer(s) 4459, 4462, 4463 en 5161 nemen burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam op grond van artikel 29, lid 1 en artikel 37 van de Wet bodembescherming een besluit inzake de ernst van een geval van bodemver- ontreiniging en of het uitvoeren van een spoedige sanering noodzakelijk is. Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn voornemens om op ba sis van het nader bodemonderzoek te besluiten dat: - sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 Wbb; - op basis van het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem en de mogelijkheden tot verspreiding van de verontreiniging een spoedige sanering als bedoeld in artikel 37 Wbb niet noodzakelijk is; - voldaan is aan artikel 4 lid 1 uit het Besluit 'verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen' - het uitvoeren van het monitorings- plan, inclusief de voorgeschreven aanvulling, als bedoeld in artikel 37, lid 4 Wbb noodzakelijk is; - de resultaten van de eerste monito- ringsronde een jaar na dagtekening van deze beschikking aan het be- voegd gezag moeten worden overge- legd; - na sloop van de aanwezige bebou- wing aan de Arent Vinckstraat 7 en de Jan van Riebeeckweg 14 de noodzaak tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek heroverwo- gen dient te worden; - wijzigingen in het gebruik van de locatie ten alle tijden gemeld dienen te worden bij het bevoegd gezag, zijnde het College van burgemeester en wethouders van Schiedam. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 3 September 2008 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te be kijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schie- dam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Zienswijze Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun ziens wijze over de ontwerpbeschikking zowel schriftelijk als mondeling ken baar maken aan burgemeester en wet houders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.G. van Vliet van de afdeling Ruimtelijk Gebruik te lefonisch bereikbaar op: 010-2191 796. Wbb-code: SC060600133 3 September 2008 nummer 36 Paglna 2 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 $5 55 J Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (OlO) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7