Schiedam weekbladen - s tL ft Irvaring enKennis Afvalbrengstation drie keer zo groot stad kfjk ook op www.mijnmaasstad.nl In verhuizen 'Natuur in onze omgeving' maandelijks in Maasstad Onderhoudsgeld terug naar bewoners Sveafors Business op het Water viert eerste lustrum weekbiaden2 Podiumjournaal Wijk Streek Sportjournaal mime®® Verhuizingen ts Kijkje achter de schermen bij stedelijke vuilstort Lees Wijk Streek AJCa deorfcH 'Vijf jaar met jou' Nieuwe Vlietland bijna klaar Badmintonners ongesiagen Bodem- verontreiniging? www.dcmr.nl 010 473 33 33 Kom wericen bij: Ertsoverslagbed ri jf Europoort CV. SCHIEDAM - Vanaf deze week is maandelijks in Maasstad Weekbladen de rubriek 'Na tuur in onze omgeving' te vinden. Hierin elke maand een ver- haaltje van Ben van den Broek, vogelaar en begena- digd fotograaf, die ook regel- matig lezingen in natuurcen- trum De Boshoek verzorgt. Op zijn tochten door de na tuur maakt hij van alles mee en een deel daarvan wil hij graag met de lezers van Maasstad delen. „Om-' dat er vast meer mensen zijn die van de natuur houden en omdat er zo weinig over terug te vinden is in de bla- den", zo meent hij. Wie meer werk wil lezen of zien kan dat terugvinden op: benvandenbroek.com SCHIEDAM - Het gereserveerde geld voor extra onderhoud in de wijk Sveafors (rode hui- zen) wordt door de gemeente zo snel mogelijk uitbetaald aan de nog zittende eigena- ren/bewoners in de wijk. Ook wordt door het col lege de extra regeling voor groenonderhoud opgeheven en zal de wijk voortaan ge- woon worden opgenomen in het reguliere onderhoud. Toen de wijk bijna acht jaar geleden werd opgeleverd moesten een aantal bewo ners extra geld betalen aan de gemeente, in ruil waar- voor er extra onderhoud zou worden gepleegd aan het openbaar groen in de wijk. Over dat extra onderhoud zijn beiden het echter nooit eens kunnen worden. SCHIEDAM - De bedrijvenbeurs Business op het Water viert vandaag haar eerste lus trum. De gemeente Schie dam is als initiator nauw betrokken bij de organisatie, met als doe! het bedrijfsle- ven te stimuleren. Business op het Water vindt plaats op het luxueuze schip The River Dream, dat 8 ok tober tot 21.oo uur ligt af- gemeerd aan de Maasbou- levard. Wethouder Maarten Groene opent de beurs om 15.00 uur. Business op het Water biedt lokale ondernemers een laagdrempelig platform om met elkaar, verschillende re- laties en de gemeente in con tact te treden. door Frank Willemse SCHIEDAM - Projectontwikkelaar TCN gaat stevig snoeien op bouwprojecten. Tien van de 60 projecten worden stilgelegd, andere blijven twijfelachtig. Dat allemaal in verband met de kredietcrisis. In Schiedam bouwt TCN aan Schieveste. Volgens TCN, een van de grootste ontwikkelaars in Nederland, lenen banken nauwelijks meer geld uit voor grote bouwprojecten. De vastgoedmarkt ligt vol- ledig op zijn gat. Dat valt de concluderen uit een in terview met directeur R. Stroink in de Volkskrant van 25 September. Volgens TCN worden er te veel kantoren, winkelcentra en ander vast- goed gebouwd. Terwijl daar geen vraag naar is en het geld opraakt door de kre dietcrisis. Projectontwikke laar TCN werkt in Schiedam aan het Urban Entertain ment Centrum (UEC) achter het treinstation. Mocht TVN voorgoed afhaken dan bete- kent het een gevoelige tegen- slag voor wethouder Groene (PvdA). De plannen voor een tweede centrum kreeg eer- der kritiek van ondernemers uit de binnenstad. Eerder sneuvelden al bouwplannen voor een hotel en een HBO. li'iM-W stad Geld op voor Schieveste? Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl mm Hartverscheurende liefde in musical Ruw van buiten, fris van binnen Refoba op haar plek in hoofdklasse Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl Zie onze advertenties elders in deze krant. woensdag 8 oktober 2008 I 15e jaargang nr.41 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) Op het luxueuze schip The River Dream kunnen onder- nemers elkaar ontmoeten. Foto: Roger van der Kraan Met open mond werkt dit meisje aan een mooie tekening. Voor jong en oud was er de afgelopen week van alles te doen tijdens het Wijkfeest in Oost. Tot in de late uurtjes werd er gefeest en gedanst. Foto: Bart bos

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1