Gemeenteberichten, ,;if ontdekschiedam.n^M Schiedam in 2009 in de ban van Aleida en Liduina: Sterke Vrouwen Informatieavond Rijkswaterstaat project A4 Delft-Schiedam Nieuwe verlichting Burg, van Haarenlaan Wijkoverleg Schiedam Oost gemeente Schiedam In het weekend van Internationale Vrouwendag gaat in Schiedam het themajaar 'Aleida en Liduina: Ster ke Vrouwenvan start. Heel 2009 staan evenementen, activiteiten, tentoonstellingen en toneelstukken in Schiedam in het teken van 'Alei da en Liduina: Sterke Vrouwen'. Op zondag 8 maart, Internationale Vrouwendag, bezetten vrouwen uit Schiedam en de rest van de wereld elke plek in de Bibliotheek op het Stadserf. Diezelfde dag beginnen twintig startende onderneemsters aan de tweedaagse masterclass Aleida's Plannendagen. Bibliotheek Stadserf is op zondag 8 maart toegankelijk voor lady's only. Tussen 12 en 16 uur organiseert de Sterke Vrouwen Ploeg hier een inspiratiemarkt en worden tal van lezingen en presentaties gegeven. Er is muziek en verspreid door de bi bliotheek staan zeepkisten waarop vrouwen hun boodschap aan de we reld kunnen laten horen. Iedereen die langskomt, wordt uitgenodigd om een lekker hapje mee te nemen voor het 'Van Ver-buffet'. Het hele programma wordt mogelijk gemaakt door vrouwen voor vrouwen. Aleida's Plannendagen Op zondag 8 maart en maandag 9 maart gaan 20 startende onderneem sters de uitdaging aan om onder begeleiding van buddy's hun slui- merende ondernemersplannen om te zetten naar concrete, kansrijke ondernemingen. Deze masterclass Aleida's Plannendagen dankt haar naam aan Aleide van Avesnes, ook wel vrouwe Aleida genoemd. Met deze sterke vrouw begint het verhaal van Schiedam. Onder haar gezag maakte de nederzetting bij de dam aan de Schie een snelle economische groei door en in 1275 verleende Aleida stadsrechten aan Schiedam. Tijdens Aleida's Plannendagen tre- den twintig vrouwen in de voetspo- ren van de ondernemende Aleida, die ontwikkelingen op waarde wist te schatten, om ze zo om te buigen in haar eigen voordeel. Aleida's Plannendagen starten op In ternationale Vrouwendag in Galerie Jabelle met een brunch waar de on derneemsters kennismaken met hun buddy's. Wethouder Menno Siljee zal hen alien verwelkomen. Deze zondag presenteren de startende onderneem sters hun plannen en gaan zij aan de slag met hun ondernemingsplannen. Ook brengen zij ter inspiratie een bezoek aan de Bibliotheek. Maan dag hebben de onderneemsters in Theater aan de Schie speeddates met onder meer de Kamer van Koophan- del, de Belastingdienst, makelaars en Stichting Mentor, maar ook zal er ruimte zijn voor wat luchtigere zaken als een modeshow. De masterclass wordt afgesloten door Stichting Microfinanciering On- dernemers Schiedam i.o. (Stichting MOS). Dit is een nieuwe stichting waarin de gemeente Schiedam, vier banken en twee coachingsbedrijven (stichting Mentor en Rogiad) ver- tegenwoordigd zijn. De drie meest kansrijke plannen die ontwikkeld worden tijdens Aleida's Plannenda gen worden bij deze stichting voor- gedragen voor ondersteuning vanuit de microfinanciering. Sterke Vrouwen Schiedam staat in 2009 in het te ken van 'Aleida en Liduina: Sterke Vrouwen'. Sterke Vrouwen op het toneel, in de bibliotheek, op podia van evenementen, als onderwerp in tentoonstellingen: op allerlei manie- ren komen inwoners en bezoekers van Schiedam Sterke Vrouwen te- gen. Aleida en Liduina zijn twee dames die lang geleden een belang- rijke rol speelden voor de stad, maar ook nu zijn er vele Sterke Vrouwen in Schiedam. Kijk voor meer infor- matie op www.ontdekschiedam.nu. Meer informatie over deze rniddag en de Sterke Vrouwen Ploeg Schie dam: ww-w.svpschiedam.nl. Kennisgeving voornemens Ontheffing ex. artikel 3.32 Wro Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij op 23 februari 2009 op basis van ar tikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1. De gehandicaptenparkeerplaats op de 's-Gravelandseweg (3119), nabij pand nr 648, voor het voertuig met kenteken 62-TG-TZ, in te trekken door het verwijderen van het bord model E6 RVV met onderbord; 2. Het parkeren aan de zuidzijde van de Kommiezenlaan (3125), voor pand nr 7, over een lengte van ca. 5 meter, te verbieden door het aanbrengen van een gele onderbroken streep; Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekend- making een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1. naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onver- wijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arron- dissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 4 maart 2009 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Mr. J.W. Spruijt In maart 2009 organiseert Rijks waterstaat in totaal zes informatie- bijeenkomsten over het project A4 Delft-Schiedam voor omwonenden en gei'nteresseerden. Tijdens de informatieavonden krijgt u informa tie over de voorlopige onderzoeks- resultaten van de Trajectnota/Mi- lieu Effectrapportage en wordt er ingegaan op de stand van zaken, planning en besluitvorming. De in formatieavond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. In uw ge meente is de informatieavond op: Donderdag 12 maart Wijkcentrum De Blauwe Bachplein 590 te Schiedam Brug, De informatieavonden zijn inloop- avonden. Dit houdt in dat u op elk moment tussen 18.30 uur en 21.30 uur welkom bent. Ieder half uur houdt Rijkswaterstaat een presenta- tie met informatie over het project. Gedurende de hele informatiebijeen- komst zijn deskundigen van Rijks waterstaat aanwezig waaraan u op elk tijdstip uw vragen kunt stellen. Rijkswaterstaat organiseert in totaal zes informatieavonden in Berkel en Rodenrijs, Vlaardingen, Schiedam, Delft, Den Hoorn en Rotterdam. De data en locaties van alle informatie avonden kunt u vinden op www. rijkswaterstaat.nl/a4delftschiedam Momenteel wordt de Burgemeester van Haarenlaan verlicht vanaf een kant van de weg, maar dat levert te weinig licht. Daarom wordt vanaf maandag 2 maart (week 10) het ge- deelte Burgemeester van Haarenlaan vanaf de rotonde Nieuwlandplein tot het kruispunt Troelstralaan, voorzien van nieuwe verlichting. Voor een vlotte en veilige uitvoering hiervan, wordt in week 10 de noordelijke rijbaan afgesloten en in week 11 de zuidelijke. Er zal gewerkt worden van 7.00 tot 16.00 uur. Ter plaatse zijn met borden de omleidingen aan- gegeven. Deze lopen via de Nieuwe Damlaan, Vlaardingerdijk en Troel stralaan. Het wijkoverleg van de wijk Oost zal plaatsvinden op: Datum: Woensdag 4 maart 2009 Locatie: Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79 Aanvang: 20.00 uur Besproken wordt o.a.: - het verslag van de vorige vergadering, krediet- overzicht, nieuwe aanvragen. Voor informatie kunt u terecht bij de wijkproces- manager, mw. Ursula Rutten, tel. 010-2191030 of e-mail: u.rutten@schiedam.nl Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk- ontwikkeling: telefoon 010-2191023. Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het be paalde in artikel 26 BABW, dat zij op 20 februari 2009 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1 .Het parkeren op onderstaande weggedeelten te verbieden door het plaatsen van de borden model El RVV: Dr. Wibautplein (3118), ter hoogte van de panden nrs 144 t/m 332, oostzijde Dr. Wibautplein (3118), ten oosten van de Dr. Wibautstraat, zuidzijde, over ca. 60 meter lengte 2. De gehandicaptenparkeerplaats op de Nieuwe Haven (3117), nabij de Havenbogen, voor het voertuig met kenteken 40-VHL-l, op te heffen door het verwijderen van het bord model E6 RVV met onderbord; Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendma king een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1. naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als U dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onver- wijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arron- dissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stads- winkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 25 februari 2009 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Mr. J.W. Spruijt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 4