De raadscommissies vergaderen www.schiedam.nl Gemeenteberichten Bouwzaken (agenda Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins- dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Ingekomen bouwaanvragen van 16 februari 2009 t/m 19 februari 2009 Burg. Van Haarenlaan 1450, 3118 GR Opslagruimte plaatsen Heijermansplein 246, 3123 LM Pr. Bernhardlaan 74, 3116 HG Van Beethovenlaan Dakkapel aan voor- en achterzijde plaatsen Garage veranderen in woonhuis/berging Steiger plaatsen Verleende bouwvergunningen Verzonden 16 februari 2009 Buitenkerklaan 6, 3125 KC Verzonden 18 februari 2009 Broersveld 141, 3111 LG De Brauwweg 13, 3125 AE Westfrankelandsestraat 128, 3117 AX Geweigerde bouwvergunning Verzonden 18 februari 2009 Keetsteeg 2 dakkapellen plaatsen op de zijgevels Woning gedeeltelijk veranderen Bedrijfsgebouw vergroten en gevel- bekleding vernieuwen (le fase) Dakkapel aan voorzijde woning vergroten Voormalig sportschool veranderen in woonhuis Maandag 2 maart 2009 om 20.00 uur Commissie Samenleving en Bestuur Voorzitter: dhr. H. van der Hoeven Secretaris: dhr. B.T. de Winter, Tel. 010-2191043 E-mail: bt.d.winter@schiedam.nl Dinsdag 3 maart 2009 om 20.00 uur Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Voorzitter: dhr. E.M. Gloudi I Secretaris: dhr. J. Pegtel, Tel. 010-2191045 E-mail: j.pegtel@schiedam.nl I Tijdens deze commissievergaderingen I andere aan de orde komt onder N.B. Op-grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schiittelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrilt een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behan- deling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Sloopzaken Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Ingekomen sloopaanvragen van 13 februari 2009 t/m 18 februari 2008 Groenelaan 45A, 3114 CB Schoorsteen (asbest) slopen Nieuwe Damlaan 537, Asbesthoudend zeil gedeeltelijk slopen 3119 AM (uit woning) Schiedamseweg 122, 3121 JL Gebouw gedeeltelijk slopen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning ot -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behan- deling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Aanvraag vergunning jazzconcert Bij de burgemeester van Schiedam is een vergunning aangevraagd door de Stichting Stedelijk Museum Schiedam voor de organisatie van een jazzconcert in de aula en op de binnenplaats van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112 op 8 maart 2009 van 13.00-16.30 uur. Op de binnenplaats zullen geen evenementenactiviteiten plaatsvinden. Van 25 februari tot en met 8 maart 2009 ligt een afschrift van de aanvraag ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gedurende de inzage periode. Als u uw zienswijze schriftelijk kenbaar wilt maken dan kunt u deze richten aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Commissie Samenleving en Bestuur d.d. 2 maart 2009 Jaarplan 2009 Politie District Waterweg-Noord De politie van het District Waterweg-Noord biedt de gemeente Schiedam het Jaarplan 2009 aan. Hierin geeft de districtsleiding aan hoe de politie haar werkzaam- heden in het komende jaar wil invullen. Deze moeten passen bij de plannen die het regionale korps hanteert en de landelijke richtlijnen. Belangrijke onderwerpen zijn geweld, jeugd en overlast. Ook de locale politiek heeft kunnen aangeven waar bijzondere aandacht aan gegeven zou moeten worden: overvallen op winkeliers, huiselijk geweld, geweld in het openbaar vervoer, graffiti, problemen rond "(hang-) jongeren, veiligheid rond scholen en op/rond stations en de problematiek van overbewoning. Deze en meer punten zijn in het Jaarplan 2009 opgenomen. De commissie kan nagaan in hoeverre aandacht is besteed aan de wensen van de verschillende fracties. Aanvullend krediet uitbreiding openbare basisschool De Violier De school wordt uitgebreid en het benodigde geld ligt al klaar. Komkids BV heeft de gemeente gevraagd om in het uitbreidingsplan meteen voorzieningen voor buiten- schoolse opvang en peuterspeelzaalwerk te realiseren. Dat past in het gemeentelijke beleid. De kosten bedra- gen ruim een miljoen euro, waarvan 3,5 ton door derden beschikbaar wordt gesteld. Het college vraagt de raad om 7 ton extra krediet beschikbaar te stellen. De kosten daarvan kunnen worden gedekt door verhuur van de te realiseren ruimte aan Komkids. Inzet middelen kwalificatieplicht Het is belangrijk dat jongeren hun studie afmaken en/of werk vinden. De overheid voert daarop een ac- tief beleid. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen dat gezamenlijk en worden daarbij blijvend financieel ondersteund door de Stadsregio Rotterdam. De uitvoe- ring van dit beleid, de zogenoemde kwalificatieplicht, gebeurt via het Steunpunt Jongeren. Schiedam besteedt I daarnaast een deel van het beschikbare budget aan per- soneel voor de handhaving van de leerplicht. De raad wordt gevraagd om met deze besteding van het beschik bare geld akkoord te gaan. Jaarverslag Leerplicht gemeente Schiedam 2007-2008 Het Jaarverslag Leerplicht 2007-2008 is door het col lege vastgesteld. De fractie van de PvdA heeft verzocht om het verslag op de agenda van de commissie te plaat sen, zodat het kan worden besproken. Plan van aanpak Jongeren Op Straat Het plan van aanpak is gemaakt naar aanleiding van een motie, die de raad op 10 juli 2008 heeft aangenomen. Gevraagd werd om daarbij het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 'Tussen flaneren en schofferen' als inspiratiebron te gebruiken. Het plan van aanpak beschrijft op welke wijze de gemeente samen met onder andere het jongerenwerk en de politie contact met jongeren wil leggen en onderhouden om overlast te voorkomen. Het plan is door het college ter informatie aan de raad gestuurd en de fractie van de PvdA heeft gevraagd om het ter bespreking op de agenda van de commissie te plaatsen. Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer d.d. 3 maart 2009 Kadernota Parkeerbeleid 2009-2013 De kadernota is niet aHeen een stedelijk beleidsplan, ook het parkeerbeleid voor de verschillende Schie- damse wijken komt aan bod. Het parkeerbeleid wordt gevormd door zeven stedelijke hoofdpunten, die binnen een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden worden geplaatst. Door middel van een twintigtal klankbord- groepbijeenkomsten die in de verschillende wijken zijn belegd zijn de wensen van de Schiedamse bevol- king ge'fnventariseerd. De wensen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het beleidsplan. De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld aan de hand van de stukken met elkaar in discussie te gaan. Een volgende vergadering zal er weer over de kadernota gesproken worden met het doel een advies aan de gemeenteraad voor te bereiden. Aanpassing Verordening VROM Starterslening Schiedam (VR 20/2009) Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. In augustus 2008 bleek dat er slechts twee starterslenin- gen zijn verleend. Daarop is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de verordening aan te passen en naar de wijze waarop met de starterslening verder zal worden omgegaan. Inmiddels zijn er negen startersle- ningen toegewezen. De wijziging van de verordening moet er toe leiden de VROM Starterslening voor een grotere doelgroep toegankelijk maken. Het hanteren van de begripsbepaling van een economische en maatschap pelijke binding zoals die in de Huisvestingswet wordt gehanteerd is een van de voorstellen. De raad wordt gevraagd om met de aanpassing van de verordening in te stemmen, de commissie adviseert daarover aan de raad. Deze openbare commissievergaderingen vinden plaats in de Aleidazaal van het Stadskantoor, Stadserf 1 Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over stuk ken die in de raadsvergadering aan de orde komen. U kunt de vergaderingen van de raadscommissie bijwonen en bij raadsvoorstellen het woord voeren. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk informatiepunt in de Stadswinkel. De agenda's kunt u vinden op www.schiedam.nl Voor verdere informatie kunt ii tprppht hii ftp rnmmissiesecretarissen. Ter inzage legging I Het college van B&W maakt be- kend dat het op 10 februari 2009 het Stationsplein en omgeving en de Overschiesestraat overeenkomstig de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2008 heeft aangewezen als standplaatsvrij gebied voor zowel permanente als seizoensgebonden 1 standplaatsen. De tekening van het standplaatsvrij gebied ligt voor een ieder vanaf heden gedurende zes weken ter inzage bij balie Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskantoor aan het Stadserf 1 te Schiedam. Ter inzage legging van Standplaatsvrij gebied Stationsplein en omgeving en de Overschiese straat. Ter inzage gedurende 16/2/2009 t/m 23/3/2009. Contactpersoon: De heer mr. drs. V.N. Kirkilis Jurist vastgoed Cluster Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Grondzaken Team Vastgoed Grondbedrijf T 010-219.1708 F 010-246.5351 18 februari 2009 nummer 8 Pagina 2 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 I Tel.: (OlO) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 I 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 5