Prijzenwinnares Liszt Concours in Westvest90-serie De eerste gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen komt eraan Gespreide betaling van uw aanslag Geboorteakte of parkeer- vergunning aanvragen? www.schiedam.nl Kennisgeving voornemens Ontheffing ex. artikel 3.32 Wro u Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een Ont heffing ex. artikel 3,32 Wet op de ruimtelijke ordening is aangevraagd Het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde op het perceel plaatse- lijk bekend Nieuwe Maasstraat 10 te 3114 1J Schiedam Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan "Bebouwingsvoor- schriften voor de Bebouwde Kom" met de bestemming "AchtererfHet bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat het bouw- werk in de bestemming "Achtererf" valt. Op deze gronden zijn alleen aanleg van tuinen toegestaan. Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om ont heffing als bedoeld in artikel 3.32 van de Wet op de ruimtelijke ordening. In artikel 3.32 van de Wet op de ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van de Besluit op de ruimtelijke ordening wordt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid geboden om ontheffing te verlenen. Het plan ligt hiertoe vanaf 26 februari 2008 t/m 8 april 2009 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadsert 1, maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur en don- derdag van 08.00-20.00 uur, telefoon 010-2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage inlegging schriftelijk zijn haar gemotiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de ontheffing kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het Afdelingsmanager Vergunningen en Handhaving Post- bus 1501, 3100 EA Schiedam. Kapvergunningen Pianiste Nino Gvetadze won in het voorjaar van 2008 de Internationale Pers Prijs, de Publieksprijs en de tweede prijs tijdens het internationale Liszt Concours. Vrijdag 27 februari om 20.15 uur zal zij optreden in de concertserie 2008-2009 van de Stichting Westvest90. Het concert wordt gegeven in de Westvest90-kerk aan de Westvest tegenover molen 'De Walvisch'. Gvetadze wordt gezien als een van de grootste talenten in Nederland. Na haar optreden tijdens het nieuwjaarscon- cert 2008 weten de bezoekers van de Westvest90 wat dat inhoudt. "Een geboren pianiste die de kunst verstaat om zelfs tijdens de meest halsbrekende passages tot het hart i te spreken. aldus Wenneke Savenije in NRC Handels- blad. Op het zeer gevarieerde programma staan een drietal wal- sen van Chopin. Maar Nino zal vooral laten horen hoe zij de jury, de pers en het publiek wist te betoveren met haar Liszt vertolkingen. Maar liefst zes werken van Liszt gaat zij vrijdagavond spelen, waaronder enkele schitterende liedbewerkingen en een Hongaarse Rapsodie. Toegang: 16,00; 14,00 (CJP, 65+); jongeren t/m 18 jaar 5,00 Prijzen inclusief reserveringskosten, pauzeconsumptie en programmatoelichting. Kaartverkoop Reserveringen en informatie via de website: www.westvest90.nl VVV Schiedam (010^173 30 00) en VVV Vlaardingen (010-434 66 66). Boekhandel van Leeuwen (010^126 81 52) en Post Scriptum (010-471 23 13) en direct voor aanvang in de kerk, mits niet uitverkocht. Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 1 Populier, in verband met overlast, staande in de voortuin van het pand Plein Eendragt 3 te Schiedam; - 1 Populier, in verband met overlast staande in de achtertuin van het pand Stadhouderslaan 40 jte Schiedam; - 1 Chamaecyparis, in verband met herinrichting van de tuin en overlast staande in de achtertuin van het pand Aleidastraat 19 te Schiedam; - 1 Bolacacia, in verband met blokkering van een in- en uitrit. De boom staat op de locatie Jan Steenstraat, ter hoogte van de uitrit behorend bij het pand Van Ostadelaan 18 te Schiedam, zoals op de bij deze aanvraag overgelegde tekeningen is aangegeven; - 17 bomen van uiteenlopende soort te weten; 12 Moerascypressen 1 Esdoorn, 2 Essen, 1 Els en 1 Berk. Dit in verband met dunning en verjonging van het bomenbestand en overlast. De bomen staan aan de achterzijde van de panden Smetanalaan 2 t/m 40, 42, 76 t/m 110 te Schiedam, zoals op de bij deze aanvraag overgelegde tekeningen is aangegeven; - 1 Atlasceder, in verband met overlast staande in de achtertuin van het pand Jan van Avennesstraat 17 te Schiedam. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C.J.R. Menick, van de afdeling vergunningen en handhaving. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (010) 2191893. Voortaan ook afvalstoffenheffing op aanslagbiljet Deze week verzendt de gemeente Schiedam de aanslagen 'gemeente lijke heffingen 2009'. Met ingang van 2009 worden de j aanslagen onroerende-zaakbelastin- gen, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing zoveel mogelijk gecombineerd op een aanslagbiljet. De afvalstoffenheffing is dus ver- huisd van de Eneco-nota naar het aanslagbiljet 'gemeentelijke heffin gen'. Verder wordt nu de mogelijk heid geboden om de aanslag in acht maandelijkse termijnen automatisch te laten afschrijven. Zie hiervoor het artikel "Gespreide betaling van uw aanslag". Tarieven De tarieven voor 2009 bedragen: Afvalstoffenheffing eenpersoons- huishouden; 236,55 Afvalstoffenheffing meer- persoonshuishouden: 278,88 Hondenbelasting eerste hond: 108,72 Hondenbelasting voor de tweede en volgende hond; 217,44 Rioolrecht per aansluiting (woning of bedrijfspand); 135,00 Nieuwe berekening OZB De aanslag onroerende-zaakbelasting wordt berekend over de WOZ-waar- de van onroerende zaken. Voorheen werd het aanslagbedrag berekend door toepassing van door de ge- meenteraad vastgestelde tarieven per 2.500 van deze waarde. Vanaf 2009 wordt het aanslagbedrag berekend via een door de gemeente- raad vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. Deze percentages be dragen: Voor eigenaren van woningen: 0,0956 Voor eigenaren van niet-woningen: 0,1956 Voor gebruikers van niet-woningen: 1,1556 Economische crisis niet van invloed op de WOZ-waarde van 2009 De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand is gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2008 en is geldig van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 Het zal u niet zijn ontgaan dat er de afgelopen maanden door de media veel aandacht is besteed aan het ef fect van de economische crisis op de onroerendgoedmarkt. Deze ontwik- kelingen hebben echter na de waarde peildatum van 1 januari 2008 plaats- gevonden en hebben dus geen invloed op de nu vastgestelde WOZ-waarde. De effecten van de financiele crisis zullen pas bij de waardevaststelling voor 2010 merkbaar zijn. Kwijtschelding Mensen met een inkomen op bij- standsniveau of alleen AOW hebben vaak recht op kwijtschelding. Ook in dat geval verzendt de gemeente Schiedam met ingang van 2009 een aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet staat dan vermeld voor welke be- lastingen kwijtschelding is verleend. Als er nog geen kwijtschelding is verleend en daar gelet op de inko- mensomstandigheden wellicht wel aanleiding toe bestaat, kan alsnog kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbe lasting voor de eerste hond. Informatie Uitgebreide informatie over de aan slag, de betaling, kwijtschelding, het indienen van bezwaar en de WOZ- waarde vindt u in de brochure bij het aanslagbiljet en op de website www. schiedam.nl. Klik hiervoor onder het kopje 'Het loket' op 'Digitaal loket' en 'onroerendezaakbelastingen'. Voor meer informatie over de aansla gen of de WOZ-waarde kunt u tijdens kantooruren bellen met de afdeling Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Schiedam, te bereiken op telefoonnummer 010-219 1399. Voor meer informatie over de kwijt schelding kunt u tijdens kantooruren bellen met de sectie Debiteurenbeheer van de afdeling Gemeentelijke Belas tingen van de gemeente Schiedam, te bereiken op telefoonnummer 010-219 1333 (tussen 09.00 en 12.30 uur). Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket opSchiedam.nl Digitaa Loket Wilt u ook gespreid betalen? Met ingang van 2009 staan de ge meentelijke heffingen zoveel mogelijk op een aanslagbiljet. Het verschuldig- de bedrag kunt u in 8 maandelijkse termijnen betalen als u de afdeling Gemeentelijke Belastingen machtigt of heeft gemachtigd. Anders moet de aanslag in een termijn, te weten drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet, worden voldaan. Meer dan 20.000 Schiedammers hebben de machtigingskaart al inge- stuurd. Met het aanslagbiljet wordt alsnog een machtigingskaart mee- gestuurd. Als u deze ondertekent en voor 1 april terugstuurt, wordt het bedrag van de aanslag automatisch en in termijnen van uw rekening af- geschreven. Als de machtigingskaart na 1 april 2009 binnenkomt, gaat de automatische incasso pas met ingang van 2010 in. Dit betekent dus dat u de aanslag 2009 in een keer en voor de aangegeven vervaldag moet betalen. Gespreide betaling met een machti- ging kost u uiteraard niets extra. Wijzigingen, geef ze op tijd door! Maakt u gebruik van automatische incasso, let u er dan wel op dat u wijzigingen van bijvoorbeeld uw rekeningnummer op tijd doorgeeft aan de afdeling Gemeentelijke Belas tingen. U kunt een wijziging alleen schriftelijk doorgeven aan: Gemeente Schiedam, Afdeling Gemeentelijke Belastingen, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Vermeld in uw brief in elk geval het debiteurnummer, het bank- of girorekeningnummer waarvan nog wordt gei'ncasseerd en het nieuwe rekeningnummer. De brief moet altijd worden ondertekend door degene op wiens naam de rekening staat. 18 februari 2009 nummer 8 Pagina 4 voor: Coiofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 7