weekbladen 17 Deel je plannen voor Schiedam metnieuwe stadspromotor CORRECT COMPUTERS, MARINE EN WATERSPORT Schiedam Eerste inschrijvingen voor Poppark al binnen Volop mogeiijkheden? Deze Week Nu het beste hypotheek advies? in de haven Info/Contact CEINTUURBAAN 125, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Aftrap voor sporten in Nieuwland Podiumjournaal liieSMhSSi Een spannend moment brak afgelopen zaterdag aan voor de Wijkontwikkelings Maat- schappij Groenoord. Na jaren van voorbereiding gingen de 72 eengezinswoningen in het Poppark aan de Oreliosin- gel en de 20 woningen op de plek van de voormalige Mar- tinuskerk - project De Noten- balk- in de verkoop. Afwach- ten hoe de belangstelling zou zijn dus. Het weer zat de WOG in ieder geval mee. Het was een stralende dag zodat het Beatles-feestje dat er die dag 00k een beetje voor de rest van de buurt van werd gemaakt, al bij voorbaat ge- slaagd was. Geinteresseerden stonden al een uur van tevoren in de rij. Even na 14.00 uur konden zij de kersverse brochures voor De Notenbalk en Het Pop- park ophalen en bekijken. Makelaars Ooms en Forza waren aanwezig om belang- stellenden te informeren. Kopers hebben tot 24 juni de tijd om zich in te schrijven en de eerste zijn nu al binnen. Niemand kent Schiedam be- ter dan de Schiedammers zelf. Wat mag een bezoeker van de stad absoluut niet missen, wat zijn de verbor- gen schatten en wat maakt het interessant om in Schie dam te wonen of een bedrijf te starten of te hebben. Tij- dens een speeddate met An- nemieke Loef kunnen Schie dammers vrijdag 26 juni al hun verhalen, ideeen en plannen kwijt en wie bij de eerste zes aanmeldingen zit kan 00k nog eens aan tafel met wethouder Siljee. Annemieke Loef is sinds 1 mei de nieuwe stadspro motor van Schiedam. Men- no Siljee is als wethouder Stadspromotie en Toerisme nauw betrokken bij het sti- muleren van stadspromoti- onele activiteiten en evene- menten. Voor Loef en Siljee is het be- langrijk om met de inwoners van Schiedam te praten om de plannen voor stadspro motie verder te kunnen ont- wikkelen. De speeddate vindt plaats bij de VW aan de Buitenha- venweg 9. Wie wil speedda- ten, geeft zich op via info@ vwschiedam.nl of 473 30 00. De speeddate sessie be- gint vrijdag 26 juni om 11.00 uur en iedereen krijgt 10 mi- nuten gesprekstijd. De Hypotheker UK Voortaan is er geen gebrek meer aan mogeiijkheden om aan sport te doen in Nieuw land. SWS Jong heeft de handen ineen geslagen met de dienst Sport en Recreatie om sportactiviteiten voor jongeren in Nieuwland te organiseren. Zondag 14 juni was de officiele kick-off op en random het Dreesplein. Bal- kunstenaar Soufiane Tou- zani was op het plein om zijn 'skills' te tonen aan de jeugd en om het voetbal te promo- ten. Wie niet beschikte over voetbaltalent kon zich uitle- ven met lasergamen. Het uitreden van de vier raadsleden en de wethouder uit de SP heeft de coalitie- partijen CDA en PvdA ver- rast. Vorige week hebben die partijen, samen met de wethouders, vergadert over de nieuwe situatie. Duidelijk werd dat een coalitiebreuk minder dan 1 jaar voor de verkiezingen, met nieuwe wethouder(s) geen optie is. In de gezamenlijke verkla- ring van PvdA, CDA en de SP stellen ze dat zij nog steeds staan achter het in 2006 ge- sloten coalitieakkoord. En het door het college vastge- stelde college werkprogram- ma. De vier dissidenten van de SP-fractie blijven in de raad zitten onder de naam Fractie Hamerslag. De enig overgebleven SP-er Armand de Boer woonde 00k dit over- leg bij en verklaart de hui- dige coalitie te blijven steu- nen. Zodoende verandert er feitelijk niks behalve dat de coalitie nu uit een extra spe- ler bestaat, namelijk Fractie Hamerslag. Daarmee veran dert er 00k niets aan de vier wethouders en hun porte- feuilles. De plotselinge uittreding zorgde vorig week voor groot rumoer in de Schiedamse po- litieke arena. Vooral binnen de SP-gelederen waar de ene helft van het bestuur aan- blijft en andere vertrekt. Het afdelingsbestuur van de SP beschuldigt de dissidenten van het 'moedwillig bescha- digen van de partij' en vraagt zich af waarom ze dat deden op de dag van de Europese verkiezingen. Een terugke- rende reden voor uittreding is de afdrachtregeling die de SP hanteert. Raadsleden krijgen een kwart terug als raadslidvergoeding, de rest gaat in de partijkas. Ook de wethouders verdienen niet meer dan een modaal sala- ris. „Zo krijg je geen goede raadsleden want die 'schie- ten er financieel bij in'", is de redenering ook bij de uitre- ders. Joseph en zijn Technicolor Dreamcoat Mark Huizinga waagt zich aan Survivalrun vnmif C 234.SM.- v on. Met sllepe athtertuin j Vele opf>f-moqrhji«ht,-l> n stad Een uur voor aanvang stonden de eerste mensen al in de rij. Over belangstelling had het project in Groenoord dus niet te klagen. SCHIEDAM) SCHIEDAM) Tel: (010)473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl Wisselvallig weer met ruimte voor zon maar vooral donderdag kans op een bui. Vanaf vrijdag iets koeler. Al onze kranten op: www.mljnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Eerste bulldozers op maasvlakte 2 Raemon Sluiter in actie op ITF Future toernooi in Rotterdam Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) SCHIEDAM) FOTO: BART BOS Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 17 juni 2009 XQ81_b 15e jaargang nr. 25 Coalitie gaat door met Yorrick Haan Wethouder Yorrick Haan en vier raadsleden braken vorige week met de landelijke SP. In plaats van schouderklopjes kreeg de Schiedamse afdeling kritiek op hun functioneren als coalitie- partij. Hoe nu verder met het college waar wethouder Haan een belangrijke functie vervult: 'iedereen blijft gewoon zitten'. SCHIEDAM) FRANK WILLEMSE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1