weekbladen V&D 70% Schiedam Contouren De Kameel worden zichtbaar Vlietland stelt Open Dag uit vanwege de griep Knetters van dahlia's kijken op Open Dag Dahlia Vereniging Beeldengroep voor Julianapark Spaar- hypotheek? CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT Nu het beste hypotheek advies? Dicht bij huis Dicht bij huis Supersnel veer naar Wereldhavendagen Deze Week Het weer Internet Klassieke muziek in de Veerhaven Info/Contact BERGWEG 110, CEINTUURBAAN 111-125, R'DAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Betonnen poef zit lekker, oogt zacht Brandersknecht mogelijk verplaatst Zwagers vullen gaatjes in sportlandschap Met een aanwijzigingsbesluit heeft burgemeester Verver de oorlog verklaard aan de straatartiesten in het oude centrum van Schiedam. Het besluit is per direct opgeno- men in de algemene plaatse- lijke verordening (APV) en bepaalt dat de straatmuzi- kant, maar ook de straatfo- tograaf, tekenaar, filmope- rateur en gids, niet voor het winkelende publiek op mag treden. Niet overal in de stad maar wel in twee delen van de binnenstad: de ingang van het ABC-Complex op de Lange Kerkstraat en rond winkelcentrum de Passage is het verboden terrein voor straatartiesten. De overwegingen om paal en perk te stellen aan de straat muziek wordt verdedigd door de overwegingen van de burgemeester op grond van overlast - vooral geluidsover- last - van straatmuzikanten. Het zijn de omwonenden en de ondernemers in het cen trum die ge'irriteerd raken van het 'kattengejank'. En de herhaling van simpele deun- tjesliedjes door muzikanten die vaak uit Oost Europa ko- men. De maatregel kent wel be- perkingen. Straatmuzikan ten mogen wel doordeweeks spelen in de middagpauze van 12.oo tot 14.00 uur. Ook op koopavonden en za- terdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Op de overige tij den kan de politie, het team van Toezicht en Handhaving of de Licht Blauwe Brigade onmiddellijk optreden door de straatmuzikant te beboe- ten en weg te sturen. Op dit besluit is door de burgmeester nog een uitzon- dering gemaakt. Het verbod op geluidsoverlast door mu- ziekinstrumenten is niet van toepassing op draaiorgelmu- ziek. Die mogen wel blijven draaien op elke tijd en overal in Schiedam. Een uitzonde- ring waarbij het lijkt dat mu- zieksmaak leidend is. De landelijke Open Dag voor ziekenhuizen, waarbij ook het Vlietland Ziekenhuis haar deuren zou openstellen, is tot nader order uitgesteld. De Open Dag zou plaatsvin- den op zaterdag 19 Septem ber, maar vanwege de toe- nemende kans op een griep- pandemie rond die periode heeft de NVZ vereniging van ziekenhuizen besloten het evenement te verplaatsen. Op dit moment is niet ze- ker of en wanneer de griep- pandemie in Nederland uit- breekt. Deskundigen achten de kans aanwezig dat dit na de zomer het geval zal zijn. In verband met besmettings- gevaar is het onverstandig om dan veel mensen in een ziekenhuis bij elkaar te bren- gen. Daarnaast kan een pan- demie ook medewerkers van het ziekenhuis treffen. In een dergelijke situatie moeten de medewerkers die niet ziek zijn hun aandacht volledig op de patient richten. De Open Dag is onderdeel van de campagne 'Het Zie kenhuis Zorgt'. Nieuwe da tum volgt via www.vlietland- ziekenhuis.nl. De tuin van Dahlia vereni ging Schiedam, gelegen ach- ter kindertuinencomplex Vijfsluizen, staat barstens- vol dahlia's. Dahlia's in vele kleuren en een diameter tus- sen de 10 en 30 centimeter. Op 21 augustus zullen twee door de vereniging uit zaad gewonnen dahlia's naam worden gegeven in het res taurant van het Stadskan- toor. Daarna, op zaterdag 22 augustus, wordt de jaarlijk- se Open Dag gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom een kijkje te ko- men nemen op de tuin waar die dag ook voorlichting wordt gegeven door leden van de vereniging. Wie daar- voor belangstelling heeft kan ook alvast dahliaknollen voor volgend jaar bestellen. Van 20 tot en met 23 augus tus zijn de dahlia's uit Schie dam bovendien te zien op de 24e Nationale Zomerbloe- mententoonstelling in de Oude Kerk van Naaldwijk en van 4 tot en met 6 September is de vereniging van de partij bij het Nederlands Kampi- oenschap Dahliakweken dat gehouden wordt bij Bloemis- terij Wisse in Heinkeszand. Voor de Schiedamse bejaar- denhuizen worden grote bloemstukken gemaakt, zo- dat van de bloeiende dahlia's kan worden genoten. Precies een jaar na de plaat- sing van een kunstwerk van Albert Verkade in het Juli anapark, heeft het park er weer een aanwinst bij. Beel- dend kunstenaar Tom Claas- sen heeft in opdracht van de gemeente een beeldengroep vervaardigd die door wet- houder Siljee feestelijk ont- huld zal worden op zondag 6 September omstreeks 11.30 uur. Het Julianapark is de culturele ontmoetingsplaats in de wijk West. Tijdens de Wereldhavenda gen, zaterdag 5 en zondag 6 September, komt er net als in voorgaande jaren weer een razendsnelle veerverbinding naar hartje Rotterdam. De prijs varieert van 2 euro voor een enkele reis tot 8 euro voor een retour. Informatie en reserveringen (verplicht): VW Schiedam, tel. 473 30 00 OPRUIMING korting De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 19 augustus 2009 15e jaargang nr. 34 X081_c InhfcH stad Verbod op straatmuziek in Centrum Voor de een is de muziek van een accordeonist op straat een lust voor het oor. Andere shoppers hebben juist een hekel aan die straatmuzikanten die altijd hetzelfde deuntje spelen. Met een verbod 'op bepaalde plaatsen' en 'op bepaalde tijden', wil burgemeester Verver het centrum schoonvegen. SCHIEDAM> FRANK WILLEMSE Vertxxier toeqanq vooronbevoeqden qmarlljk terrein SCHIEDAM> SCHIEDAM) SCHIEDAM) V&D Rotterdam Centrum Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Het begin is er. De begane grond van molen De Kameel is zichtbaar en nieuwsgierigen kunnen er een eerste blik naar binnen werpen. Zonnigeperiodenenin de tweede hetft van de week buien, mogelijk met onweer. In de loop van de week stijgen de middagtemperaturen weer op naar zomerse en mogelijk zelfs tropische waar Al onze kranten op: www.miinmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl www.hypotheker.nl Dit artikel staat op het podiumjournaa! Oplage 47.049 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1