weekbladen a LEEGVERKOOP BIJ BURCHTHUYS Schiedam Een extra aaitje voor Fikkie Overleg over 'Vlietland Smullen aan tafel! Koop- subsidie? CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM uh&uu Nu het beste hypotheek advies? Uitjournaal Dicht bij huis Het wee Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE OMSLAG VAN DEZE KRANT -w Familieperikelen in 'Dromen... zijn bedrog' Asiel spaart voor kattenhuis KVV kan stapje naar top niet maken Het team en medezeggen- schapsraad geven in een re- actie aan nog altijd fel tegen een clustering van drie scho len in Nieuwland te zijn. „De vestiging van een multi- functionele accommodatie (MFA) op de hoek van de Nieuwe Damlaan/Thorbeck- esingel wijzen wij nog steeds af', zo zeggen zij. „Wij den- ken dat de concentratie van drie basisscholen met een al- lochtone schoolbevolking niet in overeenstemming is met het beleid van de rege- ring, dat integratie tussen de bevolkingsgroepen wil be- vorderen." Het belangrijkste bezwaar van OBS De Taaltuin tegen het mammoetcomplex met drie basisscholen -naast Taaltuin een vestiging van CBS De Wieken en de Isla- mitische basisschool Ababil- is dat De Wieken, die nu een vestiging aan de andere kant van de Nieuwe Damlaan heeft straks in het voe- dingsgebied van de Taaltuin komt te zitten. „En dan kun je op je vingers natellen dat een van de twee scholen het loodje gaat leggen", vindt Betty van Dam, directeur van De Taaltuin. „Tegen een clustering met alleen Ababil hebben wij geen bezwaar, omdat dat een school is met een eigen achterban. Toen die destijds in Nieuwland open ging zijn wij ook geen leerlingen kwijtgeraakt, de ouders van onze kinderen kiezen bewust voor een school met een vrijheid van overtuiging, maar dat is str aks anders als De Wieken er bij komt. Die brengen bij een clustering natuurlijk hun ei gen leerlingen mee, maar bij nieuwe instroom worden de kinderen van ouders die niet kiezen voor Islamitisch on- derwijs verspreid over een van de twee andere scholen. Dat is zonde." De Taaltuin is dus verre van blij met de plannen: „Ons bestuur is al heel lang bezig met het voordragen van al- lerlei alternatieven, die wor den nu zo overboord gezet. Wij zijn enorm teleurgesteld en geschrokken." Het Vlietland Ziekenhuis is in overleg met de vakbonden om tot een sociaal plan te ko- men voor de medewerkers die worden betrokken bij re- organisaties als gevolg van de verslechterde financiele situatie. Uit analyse bleek dat er in verhouding tot het aantal behandelde patienten teveel personeel in dienst is. Sinds de samenvoeging van twee ziekenhuizen tot een ziekenhuis zijn er medewer kers boventallig geworden niet alleen in de ondersteu- nende diensten, maar ook in de zorg. Daarom moet de zorg efficienter ingericht worden om een gezonder fi- nancieel resultaat te behalen en een sterkere concurren- tiepositie te creeren. Per l januari 2010 zullen bij SCHIEDAM> Fikkie werd af- gelopen zondag eens extra verwend en poes Minoes kreeg vast een vers visje in plaats van het oude ver- trouwde blikvoer. Natuurlijk werd Dierendag uitgebreid gevierd bij de dierenliefheb- bers in Schiedam, maar ook op straat was het dit keer te vieren. Op het Stadserf was door de gemeente zelfs een informatiemarkt opgezet rondom alles wat met het welzijn van dieren te maken heeft. Bij een hondenschool kon je zien hoe verkeerde ge- woontes snel en doeltreffend afgeleerd kunnen worden en bij andere stands was precies te vinden wat er allemaal bij de aanschaf en verzorging een gelijkblijvend aantal pa tienten 80 mensen met een fulltime dienstverband bo ventallig zijn, van wie 65 in de zorg en 15 in de onder- steunende diensten. Door natuurlijk verloop en het af- lopen van tijdelijke contrac- ten is het aantal medewer kers in de afgelopen periode al teruggebracht. De boven- talligheid kan opgevangen worden door een groei van het aantal patienten, natuur lijk verloop en afloop van tij delijke dienstverbanden. Als laatste middel zal er perso neel moeten afvloeien. In nauw overleg met de OR en de vakbonden wordt er ge- werkt aan een sociaal plan. De reorganisatie moet voor 1 mei 2010 zijn afgerond. In Theater aan de Schie j wordt zondag 11 oktober KinderBoek&Bal georgani- i seerd. Het thema is dit jaar Aan Tafel! Eten Snoepen'. i Dit betekent niet alleen smullen van alle boeken maar ook van al het lekkers i op tafel. Het feest wordt dit i jaar voor de derde keer geor- i ganiseerd ter ere van de Kin- i derboekenweek. Het festijn j begint om 13.00 uur in de bi- bliotheek en het theater op i het Stadserf. De hele dag zijn j er activiteiten. Zo zal de suc- i cesvolle kinderboekenschrij- i ver Bies van Ede voorlezen i en samen met bekende illu- j stratoren kun je iets lekkers knutselenenkrijgjelesinte- i kenen. Ook kun je je eigen I Hans Grietjehuis maken van echt snoep. Om 15.00 uur kun je terecht bij de hila- rische theaterhit Tante Pa tent naar het verhaal van An nie M.G. Schmidt in Theater aan de Schie. Voor meer informatie en kaartjes (10 euro): www.kin- der-boekenbal.nl wonen slapen Zie deze krant! van dieren komt kijken. Spannende dingen waren er ook: bijvoorbeeld de Dieren- ambulance waar je gewoon een kijkje in kon nemen en reptielen. Wie zelf even een dier wilde zijn kon zich laten schminken en daarna een ballon halen bij de clown die de hele middag vrolijk over het plein stapte. De Hypotheker EE Oudere mannen slapen slechter dan vrouwen Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 7 oktober 2009 15e jaargang nr 41 X081 maas stad Clustering de doodsteek voor scholen Verbijstering alom bij basisschool De Taaltuin over de schijn- baar defintieve plannen van wethouder Daskalakis om te ko- j men tot een clustering van drie basisscholen in Nieuwland in j een grote mutlifunctionele accommodatie (MFA). Volgens di- i recteur Betty van Dam van De Taaltuin zal dat onvermijdelijk tot de ondergang van een van de drie scholen leiden. SCHIEDAM> Een clown vrolijkte de boel op bij de dierenmarkt op het Stadserf. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl Wisselvallig herfst- weer, tegen het weekend tijdelijk wat droger. Temperaturen rond 15 graden. Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) CORRECT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1