weekbladen A Schiedam Opening Winterhart vestigt Schiedams record Schiedam-Centrum kan met fonds concurrentie aan ig - m December CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Deze week Dicht bij huis Mededeling aan onze adverteerders/lezers Het weer In de krant Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT ftt - tUtLSiZli1 Grande Finale SVP Ouders meer betrekken bij club /mT Rabobank Het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis is na een lastige start volop op stoom. Het aantal behandelde patienten groeit nog iedere maand ten opzichte van het vorige jaar; in november zelfs met zes- tien procent. Daarnaast zijn er initiatieven ontplooid om de extra capa- citeit van het ziekenhuis op een goede manier te gebrui- ken. Zo opereert onder ande- re orthopedische kliniek Or- thopedium in het Vlietland Ziekenhuis. Toch blijkt uit een grondige analyse dat het ziekenhuis in verhouding tot het aantal be handelde patienten nog te- veel personeel in dienst heeft. De al in uitvoering zijnde ombuigings- en reorganisa- tieplannen moeten het zie kenhuis meer in lijn brengen met vergelijkbare ziekenhui- zen in Nederland, die qua fi- nanciele cijfers beter preste- ren. De positieve lijn in het aantal behandelde patienten wil het ziekenhuis vanzelfsprekend vasthouden. Hierdoor zijn de aantallen boventallige medewerkers naar beneden toe bijgesteld. In nauw overleg met de On- dernemingsraad en de vak- bonden is er gewerkt aan een sociaal plan, waar een mobi- liteitsbureau een onderdeel van vormt. Dit mobiliteits- bureau streeft ernaar om bo ventallige medewerkers van werk naar werk te herplaat sen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen in de regio. Doel van het sociaal plan is de reorganisatie van het zie kenhuis de komende periode met grote zorgvuldigheid uit te voeren waarbij de perso- nele gevolgen, waaronder mogelijk gedwongen ontslag, voor de werknemers zo veel mogelijk worden beperkt en hun belangen worden be- schermd. De gehele reorganisatie zal voor l mei 2010 afgerond moeten zijn. Ruim 2000 bezoekers zagen de sprookjesachtige opening van Winterhart Schiedam op de Grote Markt op 10 decem ber. Burgemeester Verver- Aartsen ontving van drie reusachtige engelen een ma- gische lichtbal waarmee zij de lichtjes in de kerstboom ontstak. Ook werd donder- dag een nieuwe traditie ge- boren. De leerlingen van de basisscholen Sint Bernardus en De Regenboog, samen met het kinderzangkoor van de Sint Bernardus, hebben dit jaar een Schiedams re cord gevestigd door met de vele bezoekers samen kerst- liedjes te zingen. Na de spec- taculaire verlichting van de Grote Markt, stroomden vele bezoekers richting de Sint Janskerk, waar de kerst- markt van 2009 al in voile gang was. Hier kon men ge- nieten van de prachtige Mooie DingenShow. Inmid- dels ook een traditie, waarbij de prachtigste kleding, linge rie, sieraden en dit jaar zelfs meubels getoond werden. De aanlevertijden voor ad- vertenties zijn in verband met Kerst en Oud Nieuw gewijzigd. In week 52 verschijnen de Maasstad weekbladen op dinsdag in plaats van woens dag. U kunt daarom tot uiterlijk vrijdag 18 december 16.00 uur advertentieruimte reser- veren en tot maandag 21 de cember 12.00 uur materiaal aanleveren. In week 53 zullen de kranten van Maasstad weekbladen niet verschijnen. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestda- gen en een voorspoedig 2010 toe! In een oude binnenstad is solidariteit van de winkeliers niet vanzelfsprekend. Lang niet alle ondernemers zijn lid van een winkeliersvereni- ging, waardoor het totale budget voor festiviteiten veel te laag is. In moderne en overdekte winkelcentra is het heel gewoon dat alle win keliers en winkelketens mee- betalen, de bijdrage voor ac- tiviteiten is gewoon verre- kend in de huurprijs. Moder ne winkelcentra kunnen daarom meer voor het pu- bliek doen. De Schiedamse politiek beraadt zich daarom momenteel op de invoering van een Ondernemersfonds. Het Centrummanagement Schiedam vindt het voor een gezond winkelklimaat onver- mijdelijk, dat alle winkeliers verplicht worden een fman- ciele duit in het zakje te doen: „Het is ieders verant- woordelijkheid om te helpen de gehele binnenstad aan- trekkelijker te maken." Ui- teraard is draagvlak onder de ondernemers van het hoogste belang. Daarom gaat het Centrummanagement van harte in op de suggestie van wethouder Menno Siljee om het draagvlak voor het Ondernemersfonds te on- derzoeken. „Alleen zo kan Schiedam-Centrum overtui- gend de concurrentie aan- gaan met moderne en over dekte winkelcentra. BELEEF DE MAGIE j WWW.UEBSTCIBCUS.Nt Online afspreken bij IJsselland ziekenhuis Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 16 december 2009 15e jaargang nr 51 X081 maas stad Zestig banen Vlietland op de tocht Zestig medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis hebben een brief ontvangen dat hun functie komt te vervallen. Met deze medewerkers zal een gesprek gehouden worden om de moge- lijkheden tot herplaatsing binnen het ziekenhuis te bekijken. In januari 2010 zal bekend worden welke medewerkers niet meer te herplaatsen zijn en boventallig worden. Met o.a.: s 6-daagseRotterdam Jan Smit 7 12 JANUARI 2010 Belle Petei AHOY ROTTERDAM Rabobank 1|| REORGANISATIE Ruim 2000 mensen zagen hoe burgemeester Verver-Aaartsen de lichtjes van de kerstboom ontstak. foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> DIRECTIE MAASSTAD WEEK BLADEN SCHIEDAM> HaAirFEN 3BAAR ly Off KASSA VAN AWfjy WWW, D9O0 3HO 1 2«Cl OF JBFVCWOir VCJO» VEKK.QOf'AOfi£SStN r- - s - - - - -- - - - Kwakkelweer met afentoenatte sneeuwofregen Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1