weekbladen f| 1 Schiedam Schiedam 'bedolven' onder de sneeuw Schiedamse horeca start met collectieve ontzegging Financieel advies? ir V DE MOOISTE KERST KADO SPECIALS BIJ CORRECT JL, www. Podiumjournaal Dicht bij huis I f>V Schiedam raakt Haan kwijt aan Vlieland Wijziging ophalen huisvuil Kerst en Nieuwjaar irado Het wee info/Contact I BERGWEG 110 IN ROTTERDAM, ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT JUCORRECT.NL 'ff Dieren met humor bij Kerstcircus Altijd op zoek naar kerststalien j Rabobank In een roerige vergadering kwam WK met een burge- rinitiatief met het verzoek eerst alle opties af te wegen voordat de raad een defini- tief besluit neemt. Dit initia- tief is door 300 Schiedam- mers ondertekend. Voor GroenLinks was dit ini- tiatief aanleiding om het col legevoorstel van de agenda te willen schrappen. De meerderheid van de raad voelde hier echtfer niets voor. Volgens Ed Gloudi - fractie- voorzitter van GroenLinks - schoffeert de raadsmeerder- heid hiermee de Schiedamse burger. En handelt de raad in strijd met de door haar zelf vastgestelde verordening burgerinitatief. Terugblikkend op de raads- vergadering stelt Ed Gloudi vast dat de meerderheid van de raad niet openstaat voor de door WK en SC Spaland aangedragen argumenten te gen de verhuizing naar sportpark Harga. Ed Gloudi: „Ook GroenLinks heeft flink wat argumenten tegen deze gedwongen ver huizing Kethel ingebracht, maar partijen als PvdA, PS, SP, CDA, WD en Leefbaar Schiedam hadden hun standpunt al lang bepaald op basis van halve argumenten en eenzijdige informatie. Het feit dat het PvdA-lid Steen- bergen - als enige van zijn fractie tegen stemde omdat er nog te veel onduidelijk is, spreekt boekdelen". GroenLinks vindt dat er zo veel argumenten tegen de verhuizing zijn, dat de raad zich eerst nog eens goed moet beraden en het burge- rintiatief serieus moet ne- men. Nu ligt er een raadsbesluit, terwijl het volstrekt niet dui- delijk is waar de twee sport- clubs op Harga gehuisvest gaan worden. Terwijl kinde- ren dadelijk meer dan twee kilometer in het donker naar hun voetbalclub moeten gaan fietsen en het besluit niet is uit te leggen als je be- denkt dat de raad een 'sport in de wijk' beleid voorstaat. Of het een direct gevolg is van de klimaatconferentie in Kopenhagen is niet bekend maar in ieder geval voor even lijkt de opwarming van de aarde te hebben plaatsge- maakt voor een klein ijstijd- je. Het leek zondag wel of er geen einde kwam aan de sneeuwval. Het moet jaren geleden zijn dat er een der- gelijke hoeveelheid kristallen neerdwarrelde. Dat leverde schitterende plaatjes op zo- als hier aan de Lange Haven in Schiedam. Qveral in de stad leken sneeuwpoppen tot leven te komen; het was voor de Schiedamse jeugd een fantastisch feest. Maar de De gemeenteraad van Vlie land heeft vandaag unaniem wethouder Y.J. (Yorick) Haan (1974) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Vlieland. De voordracht van de wethouder van Schiedam wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela- ties. De benoeming is pas de- finitief als het Koninklijk Be sluit getekend is. Volgens planning wordt de nieuwe burgemeester nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in februari 2010 door de ge meenteraad gei'nstalleerd. Wethouder Haan staat in Schiedam bekend als een be- dreven en betrokken politi- cus en een inlevende en be- trouwbare bestuurder. Notoire raddraaiers lopen in het Schiedamse uitgaansge- bied het risico een collectieve ontzegging te krijgen. Ze worden dan niet alleen ge- weerd uit de horeca-gelegen- heid waar ze overlast veroor- zaakt hebben, maar komen niet meer binnen bij alle deelnemende horecagele- genheden in de stad. De duur van de ontzegging is af- hankelijk van het gepleegde feit. De ontzegging kan va- rieren van 1 maand tot maar liefst 5 jaar. Niet alleen de cafes maar 00k restaurants zijn gevraagd mee te doen. Personen die de toegang tot de horeca worden ontzegd, krijgen daarover vanuit de horeca een aangetekende brief thuis. Alleen horeca- ondernemers en portiers hebben toegang tot de infor matie en kunnen die gebrui- ken om de ontzegging uit te voeren. Personen met een collectieve ontzegging krij gen geen toegang tot de ho- reca-gelegenheden, maar kunnen zich nog wel op straat ophouden. In Vlaar- dingen is dit project al enige tijd aan de gang en draagt bij tot een veiliger uitgaansge- bied. Deze maatregel is een uit- vloeisel van het project Kwa- liteitsmeter Veilig Uitgaan in Schiedam. Een samenwer- king van Gemeente, Konink- lijke Horeca Nederland en de Politie. sneeuw veroorzaakte 00k de nodige overlast. Het Open- baar Vervoer kwam zondag vrijwel geheel tot stilstand en alleen de echte waaghal- zen waagden zich nog met de auto op pad. Er waren de no dige ongevallen waarbij het in de meeste gevallen geluk- kig wel bleef bij wat blik- schade. Kindermishandeling: Omstanders maken het verschil Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas 22 december 2009 15e jaargang nr 52 XQ81 maas stad GroenLinks: Raad negeert burgeradvies In de laatste gemeenteraadsvergadering van 2009 stemde een grote meerderheid voor het collegevoorstel de voetbalclubs VVK en SC Spaland uiterlijk in 2013 te verhuizen van Sportpark Kethel naar sportpark Harga. Alleen GroenLinks, D66 en AOV stemden tegen. Met o.a.: Ian Smit Belle Perei 6-daagseRotterdam 7 12 JANUARI 2010 AHOY ROTTERDAM Gerard Joling Rabobank SCHIEDAM> SCHIEDAM) SCHIEDAM) SCHIEDAM) Zie voor informatie advertentie elders in deze krant. Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010) 473 11 50 www.hypotheker.nl Wisselvatlig win- t terweer, af en toe (natte) sneeuw. Temperaturen overdag iets boven nul Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) De Lange Haven in Schiedam ziet er sprookjesachtig uit. Alles lijkt bedekt met een witte deken. foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1