In de haven Vrachtvervoer over op biodiesel ©®BD© De Rotterdam eindelijk open Weer eersteling voor stuwadoor APM Rotterdam Motor Kledingdis ount: It's all in the name Vox Maxima aan Wilhelminakade Minder inspecties aan boord van schepen Wethouders Rik Grashoff (Rotterdam) en Yorick Haan (Schiedam) hebben twee biodiesel vulpunten officieel geopend. Zowel op de linker als rechter maasoever kun- nen chauffeurs vanaf dat moment biodiesel B30 tan- ken. Maar liefst vijf grote vervoerders hebben zich ge- committeerd om met een aantal vrachtauto's en huis- vuilwagens minimaal twee jaar op biodiesel te rijden. De ketensamenwerking tus sen pomphouders, vervoer ders en autodealers is uniek. Gecombineerd met de keuze voor duurzame biodiesel ge- produceerd uit restvetten is dit een bijzonder project. Niet alleen de C02 uitstoot vermindert hierdoor sub- stantieel, maar 00k wordt de vervoerssector minder af- hankelijk van fossiele brand- stoffen. Pomphouders DC Berkel en SMD Olie hebben de eerste twee biodiesel pompen in de regio Rotter dam gerealiseerd. Geduren- de minimaal twee jaar kan hier biodiesel B30, een mengsel van 30% biodiesel en 70% fossiele diesel, wor- den getankt. De vervoersbe- drijven GeodisBM, Den Har- togh Logistics, afvalinzame- laars en verwerkers Roteb en Irado en onderhoudsbedrijf The Rail Factory rijden de komende twee jaar met zo'n 60 vrachtauto's en huisvuil- wagens op deze brandstof. Hiermee geven ze een im- puls aan verdere verduurza- ming van het vrachtvervoer. Belangrijk want deze sector is verantwoordelijk voor on- geveer 40% van de totale schadelijke uitstoot van C02 in Rotterdam. De Rotterdam heeft bekend gemaakt vanaf eind decem ber de eerste besloten partij- en aan boord te organiseren. Vanaf 15 februari 2010 opent het schip officieel haar 'gangways' voor het publiek. Onno van den Brink, direc- teur Rederij de Rotterdam: „We hebben de afgelopen weken werkelijk alles gedaan om het bouwproces nog dit jaar af te ronden. We zijn er trots op de eerste besloten groepen nog in december aan boord te ontvangen. De integrale openstelling voor het publiek is op 15 febru ari." Vanaf 15 februari 2010 is het mogelijk allerlei tours te boeken, te shoppen, te sla- pen, te dineren of gewoon een kop koffie te komen drinken. De Rotterdam is het ultieme historische decor waar je dichtbij, toch een ver weg gevoel krijgt. Om even de gewone wereld achter je te laten. De Rotterdam komt haar be- lofte aan de bewoners van Katendrecht, leden van Ver- eniging de Lijn en donateurs van Stichting behoud stoom- schip na om ze voorafgaand aan de opening aan boord te laten. In december en janu- ari zijn daarvoor speciale Open Dagen georganiseerd. Meer informatie op www.derotterdam.nl Tot maandag 21 december ligt de Vox Maxima, de grootste sleephopperzuiger die ooit in Nederland is ge- bouwd, aan de Wilhelmina kade. IHC Merwede bouwde het schip in opdracht van Van Oord. Het werd 27 april in aanwezigheid van Prinses Maxima in Kinderdijk te wa ter gelaten. Volgende week begint de Vox Maxima aan de laatste reeks proefvaar- ten. Daarna vindt de over- dracht plaats en gaat de sleephopperzuiger naar de Noordzee om alvast voor zes maanden een bijdrage te le- veren aan de aanleg van de Maasvlakte2. Aannemerij Van Oord is niet alleen een van de grootste baggeraars ter wereld maar 00k een van de grootste re- derijen van Nederland. Stuwadoor APM Terminals Rotterdam op de Maasvlakte heeft het eerste schip van United Arab Shipping Com pany (UASC) afgehandeld, de Mayssan van 6800 teu. Het vaart in de AEC2 Asia Europe Container Service. APM is zeer ingenomen met de nieuwe klant, die riaar verwachting zo'n 100.000 teu per jaar via de terminal zal verschepen. De terminal draait nog grotendeels op het omvangrijke ladingpak- ket van zusterbedrijf Maersk Line, maar APM weet in toe- nemende mate andere klan- ten binnen te halen. Zaterdag 12 december open- de Motor Kledingdis ount haar deuren. Een discount op het gebied van motorrij- den. Deze nieuwe zaak heeft een ruim assortiment met vele gerenommeerde merken die zeer scherp geprijsd zijn. Puma, Icon, HJC, Evolution: zomaar een greep uit de mer ken die in de winkel worden verkocht. Wie op zoek is naar een mo- toroutfit voor een leuke prijs, moet vooral eens langs gaan in deze winkel, en zich ver- bazen over het assortiment en de prijzen. Motor Kledingdis Dount, Strickledeweg 107 in Schie dam, tel. 010 - 245 93 92. Achttien overheidsinstanties hebben woensdag 16 decem ber het convenant 'Inspec ties aan boord van zeesche- pen' ondertekend om te ko men tot een betere afstem- ming van de werkzaamhe- den. Het gaat om een ver- nieuwing van het toezicht die leidt tot efficiencyvoordelen en minder last voor het be- drijfsleven. Het convenant heeft in eerste instantie be- trekking op de inspecties in Rotterdam en Amsterdam. Het is de bedoeling dat op een later moment 00k in an dere Nederlandse havens op deze manier schepen worden gei'nspecteerd. Het conve nant past in het 'Programma Vernieuwing Toezicht' waar- in het kabinet de ambitie heeft neergelegd om over- heidstoezicht te modernise- ren. De afstemming van de werkzaamheden richt zich op de regelgeving, de nale- ving; de toewijzing van de toezichtcapaciteit; het ma- ken van een gezamenlijk in- spectieprogramma op basis van een gezamenlijke risico- analyse; coordinatie van de uitvoering van toezicht van- uit een regionaal coordina- tiecentrum in Amsterdam en Rotterdam en onderlinge uitwisseling van gegevens en resultaten van inspecties. De instanties hebben de afgelo pen maanden veel aandacht besteed aan de voorberei- ding van werkafspraken, zo- dat vanaf 1 januari 2010 ge- start kan worden met de nieuwe manier van werken. Maasstad Weekbladen TX H22 december 2009 99 Een negental bedrijven heeft in nauwe samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative, de handen ineen geslagen om het vrachtvervoer in de regio Rotterdam te verduurzamen! Door deze uitzonderlijke samenwerking tussen vervoerders, leveran- cier en pomphouders is er minder C02-uitstoot op de weg. Steer proeven in de Ocean Bar op De Rotterdam. VAN OORD Als speciaalzaak hebben wij diverse jonge vogels en een groot assortiment kooien,volieres, speeltjes, zitstokken, voer, voerbakken en andere benodigdheden voor uw vogel(s). Geopend di. t/m vr. 16.00 - 21.00 uur, za. 10.00 -17.00 uur en op afspraak. Mercuriusstraat 35, 3133 EM Vlaardingen, Tel. 010 - 2480328, Fax 010 - 2489313, www.parrotfarm.com,cor@parrotfarm.com

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 17