I 1 Lezersservice nras stad 2,- korting p.p. Kindermishandeling: Omstanders maken het verschil Vijf jaar specialistische 'dyslexie plus1 behandeling 4000 m* Win een midweek naar Limburgse Peel! r r~ 30ste Nieuwjaarsconcert Unieke lezersaanbieding stad ll2 1|3 1|4 lj5 11' IP IP I)9 1 VU' ^'er 9evonc'en 'etters.in Herinneringen aan Klaas Jan Mulder Herman van Vliet Marco den Toom CARAVANS Zo doet u mee! 0909 - 50 50 344 weekbladen met hoogtepunten uit zijn muzikale leven Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam Zaterdag 2 januari a.s. - aanvang: 20.15 uur. Kerk is goed verwarmd! In verband met de verwachte grote opkomst gaan de kerkdeuren om 19.15 uur open Tegen inlevering van deze bon op de avond van het concert Dus u betaalt nu maar 9,-!!! (6 toegangskaarten per bon) De totale opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding Voor m'n gevoel klopt er iets niet. Zie ik het nu goed of vergis ik me? Als het gaat om het vermoeden van kinder mishandeling geldt er maar een regel: vraag om advies bij een Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), ook al is er sprake van twijfel en onzekerheid. Kindermishandeling komt overal voor, in ieders omge- ving. Wie dat weet, denkt geen twee keer na als het vermoeden bestaat dat een kind niet goed wordt ver- zorgd of behandeld. Momen- teel komt nog niet de helft van de mishandelde kinde- ren bij de hulpverlenende in- stanties terecht, ze lijken on- zichtbaar. Bij kindermishandeling wordt vaak gedacht aan fy- siek geweld, maar mentaal geweld en verwaarlozing zijn natuurlijk ook vormen van kindermishandeling. Minis ter Andre Rouvoet voor Jeugd en Gezin: "Kindermis handeling is natuurlijk onac- ceptabel en we zetten alles op alles om de niet-gemelde gevallen uit de schaduw te halen. Met de landelijke Campagne Aanpak Kinder mishandeling willen we dat vrienden, familie, buren, kennissen - iedereen in de omgeving van kinderen - be- ter gaan opletten en signale- ren." Ook op regionaal niveau wordt er extra aandacht voor dit probleem gevraagd. Jeugd en Gezin werkt daar- voor samen met 35 regio- coordinatoren. Een belang- rijke doelstelling van de re- giocoordinatoren is de sa- menwerking tussen instan- ties te bevorderen. Ook wor- den lokale evenementen ge- organiseerd waar het regio- nale infoteam op een bijzon- dere, opvallende manier on- derstreept dat kindermis handeling in ieders omge ving voorkomt. Een afwachtende houding is niet de juiste als het gaat om een kind dat in gevaar is. Kinderen zijn zelf vaak te jpng om actie te ondernemen en erg loyaal naar hun ou- ders als ze zelf het slachtoffer zijn, maar ook als het om een broertje of zusje gaat. 70% van de meldingen wordt ge- daan door leraren, huisart- sen en andere professionals. Slechts 30% wordt gedaan door buren, kennissen of fa milie. Daar moet en kan ver- andering in komen. Hebt u een vermoeden? Vraag ano- niem om advies of meld uw vermoeden bij een AMK. Dyslexie zorgt voor beper- kingen en frustraties, maar kinderen met dyslexie en aandachts- en concentratie- problemen, autisme, angst- en stemmingsstoornissen of andere gedragsproblemen zijn in feite dubbel beperkt. Daarom startte men vijf jaar geleden een specialistische polikliniek 'Dyslexie plus' in Spijkenisse om dergelijke kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar te be- handelen. De polikliniek in Spijkenisse biedt zowel dia- gnostisch onderzoek als dys- lexiebehandeling, psycho- educatie, ouderbegeleiding, ambulante schoolbegelei- ding, medicatiecontroles en groepstrainingen. Kinderen worden eerst uitgebreid on- derzocht. Er wordt gekeken naar hun sociaal-emotioneel welbevinden, intelligentie en natuurlijk de leesproblemen. Indien nodig wordt kinder- psychiatrisch of neuropsy- chologisch onderzoek ge daan. Daarna kan gestart worden met de dyslexiebe- handeling. Die bestaat uit oefeningen gericht op het technisch lezen en spellen (orthodidactische dimensie), oefeningen voor het stimule- ren van de linker hersenhelft (neuropsychologische di mensie) en het inperken van de gedragsproblemen (ge- dragstherapeutische dimen sie). De gedragstherapie zit verweven door de gehele be handeling. De behandeling vindt wekelijks plaats en duurt 45 minuten tot een uur. De totale behandeling duurt gemiddeld 2 jaar, maar hoe lang een kind in behandeling blijft is sterk af- hankelijk van het niveau van lezen en spellen bij aanvang. De polikliniek werkt inten- sief samen met ouders, school en andere hulpverle- ners die bij het kind betrok- ken zijn. Aanvullend op de dyslexiebehandeling kan de Sta Sterk groepstraining worden ingezet. Deze trai ning is voor kinderen die ge- pest worden, weinig zelfver- trouwen en een laag zelf- beeld hebben, faalangstig zijn en moeite hebben met het vinden van aansluiting in de klas. Tijdens deze training van 10 sessies wordt de so- ciale weerbaarheid vergroot, neemt het zelfvertrouwen toe, reduceert de faalangst en worden de kinderen soci- aal vaardiger. www.corolie.nl BOVAG ONDERHOUD SCHADESERVICE cor olie r Slaapsystemen en slaapadviezen Slaapboulevard Kwakernaat GOED DOEL 52 puzzel Sunparks Maasstad Weekbladen TX 22 december 2009 96 gespeeld door Voor nieuwe of gebruikte caravans Weg en Bos 1 Bergschenhoek (Ind.terrein Weg en Land) Tel, 010-5217118 Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) Boonsweg 7 tel. 0186 -601355 www.slaapboulevanl-kwakemaat.nl weekbladen grote draagzak tijdschrif- tenkiosk verharde huid inlichtingen tuin- afscheiding verdrietig dunne slijtplek op de manier van kustvaartuig broedplaats v brekend geluid rekening schande onheilsgodin het geluid van een klok maken Frans lidwoord liefkozing rijksweg gevat puntenaantal en bel het woord door via 0909-50 50 344. Verstand van slapenj 3 gvaj (Jg kan niet gecorresporOeerO worderr. Rrijswinnaars ontvangefi auldmatiseh schriftelijk bericht if 3 ?l A eot It JC il l' 3 1 X waarde 400, Lekker op vakantie met het hele gezin naar Sunparks Limburgse Peel. Het park beschikt over vele sportmogelijkheden waaronder minigolf, bowling, in- en outdoor racketsporten, een sauna en voor de kinderen het subtropische zwemparadijs de Aquafun met vele attracties. Buiten het park kunt u heerlijk fietsen of wandelen in het nationaal park de Groote Peel. U verblijft een midweek in een vijfpersoons Exclusive Villa welke van alle gemakken voorzien is. U heeft de keuze uit de aankomstdata in seizoen 1 en 2 (gedefinieerd in brochure). Kijk voor meer informatie op www.sunparks.nl of bel 0900-20 20 372 0,45 p.m.) Pallieterburght is een nieuw te bouwen tehuis met dag- en nachtopvang voor ongeneeslijk zieke kinderen die in ziekenhuizen uitbehandeld zijn. 0m de ouders te ontlasten kunnen de kinderen hier tijdelijk logeren. Stichting Pallieter doet dit samen met het Sophia Kinderziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Thuiszorg Rotterdam, De Zellingen en Stek Jeugdzorg. Dit unieke project wordt geheel gerealiseerd door vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op: www.pallieterhelpt.nl U kunt zo vaak bellen als u wilt. En wie vaker belt, heeft meer kans... De meeropbrengst van deze actie gaat naar Pallieterburght! De oplossing uit nummer 45 is: modern. Een beautybehandeling t.w.v. 450,- bij Face Your Beauty is gewonnen door: D. Driesprong, Heinenoord. Los het Zweedse raadsel op. In de genummerde vakjes leest u de oplossing. Die oplossing kunt u van woensdag 23 t/m dinsdag 29 december '09 doorgeven via (70 ct. p.m.). I ©2009-puzzel en wie services

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 21