Dicht b huis zoek naar die ene kerststal Mexico: Expected/Unexpected achter de schermen Liefde voor kerststallen zit in de familie OOK OP ZONDAG ALEXANDRIUM maas stad Zo is er maar een Colofon Koopzondag in Nieuwe Passage Wijkkort Kerstshow op Radio Schiedam en LOOK TV Licht in het donker Kerst-lnn op Tweede Kerstdag Pinnen voor sterretjes Pater de Rooij I neemt afscheid ALTIJD ALEXANDRIUM! In de Nieuwe Passage is zon dag 27 december weer een koopzondag. De winkels zijn dan van 12.00 tot 17.00 uu open. Zoals elke koopzonda wordt er voor vermaak ge zorgd. Deze zondag rijdt ee deftige velocipede rijde rond in het winkelcentrum Op zijn hoge fiets is hij ee echte bezienswaardigheic Ook maakt hij voor de kinde ren allerlei leuke ballonfigi ren. De muzikale noot wore verzorgd door het trio Z goed AIs Nieuw. Drie oud rotten in het vak brengen geheel akoestisch - met hu driestemmige zang en heer lijke oude hits een glimlac van herkenning op het gt zicht. Tevens zullen er hee lijke oliebollen worden ui gedeeld. Gratis ,Ik vang de laatste jaren bot. Als ik in een winkel vraag om kerststallen krijg ik steevast e horen: 'Nou u het zegt, die hebben we niet meer.' Daarvoor moet ik echt naar het bui- enland." Naast kerststallen zoekt Trudy ook cerstkaarten met afbeeldingen van kerststal- en erop. Een deel van Trudy's verzameling is dan ook van over de grens. Maar dat komt ook omdat ze op zoek is naar bijzondere dingen. Net als veel verzamelaars geniet ze van de 'jacht' op een nieuwe aanwinst voor haar verzameling. Ze is echter geen verzamelaar die alles tot de collectie toelaat. ,Ik hou van de sfeer die kerststallen uitstra- en. En ik ben op zoek naar allerlei verschil- ende materialen. In Venetie vond ik een exemplaar van glas. In andere delen van Ita- lie zie je veel kerststallen van imitatiezilver, j meestal in een doosje dat bekleed is met ve- j lours. En in Oberhausen stuitte ik op deze j kerststal", en wijst naar een stuk hout. Op j het eerste gezicht denk je naar een doorsne- j de van een halve boomstam te kijken. Maar j het blijkt dat de figuurtjes die je ziet er uit ge- schoven kunnen worden. Dan heb je ineens een bijzondere kerststal. Het zit echter ook wel eens tegen. In Portu- j gal trotseerde Heuchemer een steile helling j om bij een curiosawinkel te komen waarvan ze hoopte dat er kerststallen verkocht wer- den. Zuid-Europese landen zijn overwegend katholiek, waardoor het goede 'kerststallan- den' zijn. Helaas geen Portugese kerststal in de verzameling. De eigenaresse van de zaak had geen zin om midden in de zomer de kel- der in te duiken om een kerststal te pakken. Heuchemer moest in december maar terug- komen. Toch heeft ze in Nederland ook wel eens geluk, zoals op de kerstmarkt in de grot- ten van Valkenburg. Daar zat een meneer een eenvoudige kerststal te maken van een stuk steen. Het is een van haar favorieten. Vrijdag 25 december is zowel op Radio Schiedam als op LOOK TV een speciaal kerstprogramma te zien en te ho ren. Jan Willem de Boer en Henk Groenewegen brengen de luisteraars van Radio Schiedam en de kijkers van LOOK TV helemaal in de stemming voor het Kerstfeest. Natuurlijk wordt er volop kerstmuziek gedraaid. Ook de len de presentatoren mooie cadeaus uit. Het kerstpro gramma op Eerste Kerstdag op Radio Schiedam en LOOK TV begint om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Radio Schiedam is te horen op 106.7 (ether) en 93.1 (ka- bel). Op zaterdag 26 december, 2e Kerstdag, is er een Kerst- viering in de Hoeksteenkerk aan de Burg. Knappert- laan/hoek Warande te Schiedam. Het thema is: Het Licht schijnt in de duisternis'. Het wordt uitgewerkt in zang, meditatie en een vrije vertelling. De viering begint om 10.00 uur en de toegang is gratis terwijl er een col- lecte zal zijn voor een kindertehuis in India. Wie op tweede kerstdag gezelschap of gezelligheid zoekt of kan bieden ordt van harte uitgenodigd in het inloop- huis De Wissel aan het Broersveld nr.123. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur is het inloophuis vrij toegankelijk. Er is ruimte voor ontmoeting of gewoon aanwezig zijn, voor een hapje en drankje, voor het samen oplossen van b.v. een cryptogram of voor een gezelschapsspel; een ludiek onderdeel is daarbij de sjoelbak. Wie wordt Schiedams Kampioen Sjoelen 2009? Iedereen is van harte welkom. Het sparen van kerststallen heeft Trudy niet van een vreemde. De grootmoeder van Trudy Heuchemer kocht in 1919 een kerst stal. Die werd ieder jaar trouw neergezet in de laatste weken van het jaar. Toen de moe- der van Trudy in 1948 trouwde, schafte ze haar eigen stal aan. De familie woonde in Schiedam, maar ze deed deze bijzondere aankoop op de Schiedamseweg in Rotter dam. De twee stallen zijn nog steeds in de familie. „Ik heb de stal van mijn grootmoe der, en mijn zuster die uit 1948. De oude kerststal is nog steeds in tact, met uitzonde- ring van de engel die bovenop de stal stond. Ik heb in Indonesie een engel gevonden die aan de stal is bevestigd. Zo heeft mijn stal toch een engel." Goede 'kerststallanden' zijn Engeland, Spanje, Duitsland en Italic. Maar ze heeft ook een kerststal uit Peru. Die heeft iemand voor haar meegebracht. Bin- nenkort gaat Trudy Heuchemer naar Bel- gie. Ze heeft goede hoop ook hier iets te vin den. „Je weet het nooit natuurlijk, maar ik hoop op iets moois!" De tentoonstelling Mexico: Expected/Unexpected is in veel opzichten bijzonder. Daarom organiseert Biblio- theek Waterweg samen met het Stedelijk Museum Schie dam op dinsdag 12 januari 2010 een lezing over de ach- tergronden van de tentoon stelling in het theater van de bibliotheek. Colin Huizing, i senior conservator van het I Stedelijk Museum Schiedam zal deze lezing verzorgen. De j lezing vertelt het verhaal achter de schermen van deze j tentoonstelling, wat komt er allemaal bij kijken om een dergelijke tentoonstelling te I maken, waarom is deze ten- i toonstelling eigenlijk in Schiedam te zien, hoe wordt het transport geregeld, hoe zijn de kunstwerken verze- kerd, hoe bepaal je waar welk werkstuk komt te han- gen, hoeveel mensen zijn er nodig om de tentoonstelling in te richten, hoeveel werk is het om een catalogus te ma ken? De serene rust in een museum, waardoor de be- zoeker geconcentreerd van een kunstwerk kan genieten, staat vaak in schril contrast met de hectiek achter de schermen. De lezing biedt een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in het be- drijf Stedelijk Museum Schiedam. De avond begint om 19.30 uur en is gratis toe gankelijk. Ondernemer Peter Pasztjerik heeft een actie bedacht om het pinnen extra te stimuleren: klanten die het vuurwerk met de pinpas betalen, ontvangen gratis een pakket sterretjes. Pin nen voor sterren dus. Pasztjerik: „Zonder pinnen loop je als ondernemer gewoon omzet mis. Bovendien is het veiliger voor ondernemer en klant om minder contant geld in de kas- sa te hebben. Wie deze maand zijn pinbon op www.pinen- winwinterfeest.nl registreert maakt kans op vele prijzen, waaronder een jaar lang gratis boodschappen. j Twintig jaar geleden aan- j j vaardde pater Koos de Rooij j j zijn benoeming als tijdelijk pastoor van de Heilig Hart- j I parochie in de Gorzen. Op j j vrijdag 25 december, le i j kerstdag, neemt hij tijdens I de kerkviering van 9.45 uur afscheid van zijn parochia- nen. Na afloop van de viering i is er gelegenheid om hem de hand te schudden. Pater de I Rooij, die veel Schiedam- i mers nog als ziekenhuispas- i tor in het Schielandzieken- huis kennen, heeft met een I onderbreking van enkele ja- j ren vanaf 1990 de parochie I geleid. Hij wordt opgevolgd door Charles Duijnstee, die j in 2011 pastoor wordt van de j RK-parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 27 DECEMBER OPEN 2e KERSTDAG WOONMALL OPEN 12.00-17.00 UUR www.alexandrium.nl Maasstad Weekbladen XQ 22 december 2009 82 www.mijnmaasstad.nl Prins Hendrikkade 16a Postbus 1162 - 3000 BD Rotterdam Tel. 010 4699 500 Fax. 010 4699 519 e-mail: info@maasstad.nl Bezorqinq: Bezorqinq Maasstad B.V. e-mail: bezorginq@maasstad.nl Tel. 09001010107 0,10/min) Commercieel directeur F. de Roon Vertegenwoordiger J. van Merwijk, tel. 0610 920979 Inzendtermijnen Advertenties: tot maandag 16.00 uur Redactie: tot maandag 12.00 uur Redactie: K. Moerman, tel. 0629 299696 E-mail: waterweg@maasstad.nl Chefredactie: E. Meijer, tel. 010 4699 518 Fotografie: tel. 010 4699 500 Vormqeving: Kees van der Wilt Uitqever: PLM BV Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdruk kelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PLM BV c.q. de betreffende auteur. SCHIEDAM> weekbladen AFHALEN Bij deze adressen Valeriusstraat 3 Groenelaan 53 Stadserf 1 V« loeoen Decokay Dam 37-45 Geuzenplein 7 nnattC.vJ.Metr Mgr. Nolenslaan 460 Wpqehouwr De Erfcer Jan van Avennestraat IJukskof las de Head Lange Kerkstraat 26 T |L ||..L.« n i.Lmaii Taoaksnop nmw9 Ceewenvertap; StWrdM led Boerhavelaan 79 Lange Kerkstraat 86 SticttiqHoefugd St. Luduinastraat 96a rudy Heuchemer spaart kerststallen. Jk heb zelfs nog de kerststal van mijn grootmoeder uit 919." n Nederland lijkt de kerststal aan populariteit e verliezen. Ze zijn de laatste jaren moeilijker_ e vinden. Slecht nieuws voor Trudy Heuche mer, die kerststallen verzamelt en kerstkaar- en met kerststallen. ROTTERDAM) Berichten voor deze rubriek kunnen worden gemaild naar waterweg@maasstad.nl SCHIEDAM) SCHIEDAM) SCHIEDAM) SCHIEDAM) I SCHIEDAM) Shopping Center Me: eatores Woonmall

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 3