I I I I I I I Gratis reizen voor 65-plussers met een minimuminkomen in 2010 Mogelijke lichte geuroverlast door opstart MaasStroom Energiecentrale Wijkoverleg Schiedam West Te vinden via www.schiedam.nl gemeente Schiedam d& De gemeente Schiedam biedt 65- plussers met een minimuminkomen in 2010 de gelegenheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer van de RET. Een deel van de men- sen die in aanmerking komen voor gratis openbaar vervoer, is bij de gemeente bekend. Deze Schiedam- mers ontvangen thuis een brief. Op vertoon van deze brief kan bij de RET een gratis openbaar ver- voerabonnement op een persoonlijke OV-chipkaart gezet worden. Voor mensen die nog geen persoonlijke OV-chipkaart hebben, kan een per soonlijke OV-chipkaart met gratis openbaar vervoer abonnement wor den aangevraagd. Hulp van RET In de RET Servicewinkel aan de Coolsingel 14 in Rotterdam is extra personeel en wachtruimte aanwezig om de Schiedammers te helpen bij het invullen van het benodigde RET- formulier. De RET raadt mensen die de brief hebben ontvangen daarom aan naar de RET Servicewinkel toe te komen, of het informatienummer van de RET te bellen: 0900 -500 60 10. Wie heeft er nog meer recht op gratis openbaar vervoer? Niet alle mensen, die recht hebben op gratis openbaar vervoer zijn bij de gemeente bekend. Deze Schiedam mers kunnen zelf gratis openbaar vervoer aanvragen. U hebt recht op gratis reizen indien: U voor I februari 2010, 65 jaar of ouder bent, en u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 van de bijstandsnorm. ff Voor de persoonlijke chipkaart heeft u ook een pasfoto nodig. Foto: Jan van Kampenhout Op jaarbasis mag het inkomen niet hoger zijn dan: 19.699,34 netto per jaar als u gehuwd bent 14.322,82 netto per jaar als u alleenstaand bent 18.036,86 netto per jaar als u alleenstaand bent met een inwo- nend kind jonger dan 18 jaar. Let op: met inkomen wordt het bedrag bedoeld dat u en uw even- tuele partner ontvangen aan AOW, pensioen en eventuele inkomsten uit arbeid. Ook de vakantietoeslag wordt bij uw inkomen geteld. Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan kunt u het gratis openbaar vervoer tot 31 januari 2010 aanvragen bij de gemeente. U kunt het aanvraagformulier vinden op www.schiedam.nl of aan vragen bij de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade neemt uw aanvraag in behandeling en biedt gratis hulp bij het invullen van het formulier. Wanneer u dat wilt, kan gelijk worden nagegaan of er.ook andere regelingen zijn waar u moge- lijk recht op hebt. Uw aanvraagformulier wordt daarna beoordeeld door de gemeente. Daar- voor heeft de Formulierenbrigade gegevens nodig waaruit blijkt wat uw volledige inkomen is. Als bewijs- stukken kunt u kopieen meenemen van de meest recente bankafschrif- ten waaruit blijkt wat u en uw even tuele partner ontvangen aan AOW, pensioen en andere inkomsten. Wanneer blijkt dat u recht heeft op gratis openbaar vervoer, dan ont- vangt u een brief van de gemeente. Hiermee kunt u naar de RET Ser vicewinkel om uw gratis openbaar vervoerabonnement op uw persoon lijke OV-chipkaart te laten zetten. Wanneer u nog geen persoonlijke OV-chipkaart heeft, kunt deze tevens direct aanvragen. Formulierenbrigade De Formulierenbrigade houdt diver se spreekuren. Meer hierover kunt u vinden in het aparte kader over de Formu 1 ierenbr igade Waar gratis reizen? Tussen 1 januari 2010 en 31 decem- ber 2010 kunnen Schiedamse 65- plussers met een minimum- inkomen gratis reizen in de Q-buzz lijnen 126 en 137 en alle trams, metro's en bussen van de RET (uitgezonderd RandstadRail, BOBbus, Nachtnet en Fast Ferry). Op doordeweekse dagen kunnen zij vanaf 9.00 uur gratis reizen en in het weekend en op feest- dagen kan dit ook voor 9.00 uur's ochtends. Siemens bouwt in opdracht van MaasStroom Energie CV een aard- gasgestookte energiecentrale op de Vondelingenplaat in Rotterdam. De energiecentrale bestaat uit een gas- turbine gekoppeld aan een Stoomke- tel en een stoomturbine. De stoomke- tel bestaat onder meer uit een groot aantal pijpen waardoor het water loopt dat in stoom wordt omgezet. Deze pijpen zijn om roestvorming tegen te gaan, voorzien van een anti- corrosie laag. Tijdens het opstarten van de energiecentrale wordt deze laag verwarmd. Hierdoor verbrandt een deel van de coating. Dit is te vergelijken met het inbranden van een kachel of CV-ketel. Om moge lijke overlast te beperken wordt er 's nachts opgestart. Siemens en MaasStroom Energie hebben de effecten hiervan op ver- zoek van DCMR Milieudienst Rijn- mond nader onderzocht. Uit het on- derzoek blijkt: Dat tijdens de opstart een zeer kleine kans is op geuroverlast, als gevolg van het verbranden van de anti-corrosielaag. Dit gebeurt al- leen tijdens het opstarten voor de periode van een uur, daarna niet meer. Tijdens het opstarten vormt er zichtbare rook, dit is deels water- damp en deels rook van de coating. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's. Hier- uit is gebleken dat het zeer on- waarschijnlijk is dat de opstart van de installatie tot een zodanige emissie van stoffen zal leiden dat er een gezondheidsrisico voor de bevolking bestaat. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u dit aangeven bij de DCMR Milieudienst. Kijk op www.DCMR. nl hoe u dit kunt doen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: de heer M. Roozen- burg, HSE Engineer, via telefoon- nummer 010 2952058 of per e-mail: MRoozenburg@intergen.com. Het wijkoverleg van de wijk West zal plaatsvinden op: Dinsdag 5 januari 2009 Datum: Locatie: Aanvang: - Stand van zaken vouchers - Stand van zaken ontwikkelingen in de wijk West - Verslag van de vorige vergadering Jan van Avennesstraat 32 20.00 uur Besproken wordt o.a.: - Toelichting Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor (Johan Deijl) - Terugblik op ervaringen oud en nieuw - Cultuurscout Ineke hagen "Huis vol verhalen in West" Voor informatie kunt u terecht bij de wijkproces- manager, mw. Bobby Scheepe, tel. 010-2191028 of e-mail: b.scheepe@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk- ontwikkeling: telefoon 010-2191023. Burgemeester en wethouders van Schiedam delen mede dat de gemeente- raad op 17 december 2009 heeft vastgesteld de 1. Verordening afvalstoffenheffing 2010; 2. Verordening havengeld pleziervaartuigen 2010; 3. Verordening hondenbelasting 2010; 4. Legesverordening 2010; 5. Verordening marktgelden 2010; 6. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2010; 7. Achtste verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2004; 8. Precarioverordening 2010; 9. Verordening rioolheffing 2010 10. Verordening woonschepenrechten 2010; 11Verordening woonwagenrecht 2010. Deze verordeningen, met uitzondering van de titels 2 en 3 van de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel 2010, treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van heffing is echter 1 januari 2010. Titel 2 van de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel 2010 treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omge- vingsrecht (Staatsblad 2008,496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt, is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel. Titel 3 van de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel 2010 treedt in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is. De bekendmaking vindt plaats door opneming van de besluiten in de verza- meling 'Belasting- en retributieverordeningen" op 30 december 2009, onder 'Belasting- en retributieverordeningen 2010", nummers 1 tot en met 11. De belasting- en retributieverordeningen liggen ter inzage bij het Gemeen- telijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van de vermelde besluiten. Aa Geha ca tsen li Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belong van het verkeer hebben besloten: 1. de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 17 december 2009: Louis Zimmermannplein, voor pand nr. 75 (3122 GS) b. Besloten op 17 december 2009: Bachplein, voor pand nr. 231 (3122 JA) c. Besloten op 17 december 2009: J.A. Alberdingk Thijmstraat, voor pand nr. 57 (3117 RD) Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemoti- veerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestre- den besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. M. Timmermans, tel.nr. 2191862. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 23 december 2009 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte a.i., E.R. Mangert iJuUi-L tap ttHT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 4