weekbladen w a Waaghalzen op Vlaardingse Vaart Jaarwisseling in Vlaardingen rustiger verlopen Nieuwe woning? Schiedam OPRUIMING BIJ CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA Dicht bij huis OOOWeekblad IJsbaan Winterhart wil niet smelten Ook in 2010 weer Mantelzorgcafe Deze week Het weer Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Glibberen in jubileumwedstrijd Schapen in de sneeuw 03-02-2010 De week voorafgaande aan de jaarwisseling is nauw sa- mengewerkt tussen de ge meente, politie, brandweer, Irado en jongerenwerk. Hierdoor is het steeds moge- lijk geweest direct in te kun nen zetten op meldingen en incidenten. De burgemeester en vertegenwoordigers van brandweer en politie brach- ten op oudejaarsdag een be- zoek aan de vreugdevuurlo- caties. Er waren dit jaar geen inci denten gericht op hulpverle- ners. De burgemeester gaf aan daar erg blij mee te zijn. Naast een aantal container- branden was er in Schiedam een middelbrand op een be- drijventerrein en een kleine brand in een woning. Brand weer, politie en gemeente hebben hier direct onder- steuning en hulp geboden. Ook op de vreugdevuurloca- ties deden zich geen ongere- geldheden voor. Aan de Westfrankelandsedijk heeft het vreugdevuur langdurig gebrand tot in de vroege och- tend. Op de Maasdijk heeft Het lijkt erop dat het schaatsplezier in Schiedam niet lang genoeg duurde en de Schiedammers graag nog een weekje doorschaatsen. Het kost namelijk flink wat moeite om de ijsbaan op het Stadserf in Schiedam ont- dooid te krijgen. Stroomde vier weken geleden nog de koelvloeistof onder de baan door om de boel bevroren te krijgen, vanaf deze week staat de machine op verwar- men om het ijs weer weg te krijgen. Winterhart Schie dam was een groot succes. Met 24 dagen ijspret, hon- derden bezoekers per dag op de ijsbaan en een sfeervolle St. Janskerk tijdens de kerst- markt, beleefde Schiedam een mooie jaarafsluiting. het vuur tot ongeveer vier uur gebrand. Op een aantal plekken in de stad ontston- den spontane vreugdevuren. In goed overleg met hulp- diensten en betrokkenen zijn over het uitbranden van deze vuren afspraken gemaakt. Er waren enkele kleine inciden ten. Er werden vijf aanhou- dingen verricht, daar waar mogelijk zullen de kosten die zijn ontstaan door schade verhaald worden op de ver- nielers. Op nieuwjaarsdag is Irado ook dit jaar vroeg aan de slag gegaan met een stadsbrede schoonmaakac- tie. Verder was Irado druk met het verwijderen van het vuurwerkafval, niet alleen in het centrum, maar ook in de rest van de stad. Dit jaar werd er in de tweede helft van december huis-aan-huis een vuurwerkafvalzak ver- spreid en de oproep gedaan aan de Schiedammers te hel- pen met het opruimen van de stad. Op diverse plaatsen maakten bewoners de direc- te woonomgeving dan ook zelf schoon. Hoewel het ontegenzeglijk winters weer is en voorlopig waarschijnlijk ook nog wel even blijft, wil de echt stren- ge vorst in ons deel van het land nog niet echt voet aan de grond krijgen. Toch wa- gen de eerste schaatsers zich al op het ijs op de Vlaarding se vaart. VLAARDINGEN> De jaarwisseling verliep in Vlaardingen een stuk rusti ger dan voorgaande jaren. Er waren geen noemenswaardi- ge ongeregeldheden en de brandweer had het relatief rustig. Burgemeester Bruins- ma kon in Zijn nieuwjaars- brief aan de gemeenteraad niet alleen de beste wensen doen voor 2010, hij kon ook naar tevredenheid meedelen dat oud en nieuw zonder echte problemen is verlopen. De manier waarop de jonge- 'ren vooraf zijn benaderd lijkt vruchten te hebben afgewor- pen. Er werden een 20 tal HALT verwijzingen uitge- vaardigd voor vuurwerk- overtredingen. Er vielen tij dens de jaarwisseling helaas wel een tweetal vuurwerkge- wonden met oog en gezicht- sletsel te betreuren. De brandweer had het aanzien- lijk rustiger dit jaar. Het aan tal van 40 containerbrandjes was beduidend minder dan de 200 van een jaar geleden. Ook de kerstboomverbran- ding op de Marathonweg is zonder problemen verlopen en op de Broekweg bleef het vreugdevuur naast de vuur- ton beperkt tot een spontane keine kerstboomverbran- ding. Verder heeft de nieuw- jaarsschade zich beperkt tot een aantal gesnepvelde ra- men in enkele schoolgebou- wen^en lantaarnpaal en een bushokje. De Koninklijke Nederland- sche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en politie waarschu- wen iedereen nergens het ijs op te gaan, de situatie is le- vensgevaarlijk. Er komen vanuit het hele land meldin gen binnen van ongelukken op het ijs. Politie, brandweer en ambulancediensten wor den overspoeld met hulpvra- Het Mantelzorgcafe Schie dam is 11 januari voor de eer ste keer in 2010 geopend zijn. Alle Schiedamse man- telzorgers zijn uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en een praatje. De albums met vele foto's van de laatst- gehouden Verwendag voor mantelzorgers zullen nog eenmaal ter inzage liggen. Mensen die langdurig zorgen voor een ziek(e) of gehandi- capt(e) familielid, vriend of bekende, zijn tussen 13.30 en 16.00 uur van harte wel- kom aan het Broersveld 123. Voor meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Schiedam, tel.: 06-51694096 of mail: schiedam@mantel- zorgnwn.nl gen. Het ijs is op veel plaat sen verraderlijk dun. Met de sneeuw van de afgelopen da gen is de situatie sterk ver- slechterd. Veel gemeenten zijn bezig bij alle wateren schaatsers te waarschuwen voor de levensgevaarlijke omstandigheden van het ijs. Ook zij raden schaatsen op natuurijs ten strengste af. Gedrag autisme zichtbaar in de hersenen GRATIS, MAAR NIET GOEDKOOP Maasstad Weekbladen wordt MaasstadPers! Probleemloze jaarwisseling Schiedam „Uit de eerste evaluatie van gemeente, politie en brandweer blijkt dat dankzij de goede samenwerking van betrokken partij- en en de inwoners van Schiedam, we kunnen constateren dat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in Schiedam, hebben bijgedragen aan een plezierige jaarwisseling" aldus Bur- gemeester Verver-Aartsen. SCHIEDAM> --- 2S2JS333SW Niet iedereen laat zich iets gelegen liggen aan het negatieve schaatsadvies van de KNSB en de politie. VLAARDINGEN> SCHIEDAM> winters, met soms winterse neerslag. Lichte tot matiqe vorst Al ooze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.mia) Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 6 januari 2010 16e jaargang nrI X081

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1